نمونه قرارداد تعهدنامه رسمی استخدام آموزش و پرورش

اینجانب ............................... فرزند ......................... دارای شناسنامه شماره .............................. صادره از ........................ متولد...................... به شماره ملی ........................... دارنده مدرک تحصیلی ..................... رشته تحصیلی .................... ساکن .................................................................... تلفن .................................... که از تاریخ ....................... به‌عنوان .......................... با نوع استخدام ............................ به مدیریت آموزش و پرورش ............................. معرفی گردیده‌ام با کمال میل و اختیار متعهد می‌شوم که وظایف محوله را برابر مقررات و ضوابط انجام داده و حداقل تا مدت ........ سال / ........ سال تحت هیچ شرایطی تقاضای جابجایی یا انتقال از این شهر یا شهرستان به مناطق یا شهرستان‌های دیگر ننمایم. ضمناً آموزش و پرورش .............................. مخیر خواهد بود تا قبل از انقضای مدت مذکور با انتقال یا جابجایی بنده موافقت ننموده و اینجانب حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارم.

به تاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی.

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.


بازگشت به فهرست پیمان‌ها