نمونه قرارداد اجاره‌نامه

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین خانم/آقای ................... به شماره شناسنامه ..................... کد ملی ................... صادره از ............ تلفن ثابت ........................ تلفن همراه.......................... آدرس .......................................................................................... که از این پس «موجر/ موجرین» نامیده خواهد شد و خانم/آقای ................... به شماره شناسنامه ................. کد ملی ...................... صادره از ................ تلفن ثابت .................. تلفن همراه ...................آدرس .......................................................................................... که از این پس «مستأجر/ مستاجرین» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع ............... دانگ/دستگاه/یک باب ............... واقع در ............... دارای پلاک ثبتی شماره ............... فرعی از ............... اصلی ............... بخش ............... به مساحت ........... مترمربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ........... صفحه ........... دفتر ........... بنام ........... مشتمل بر ........... اتاق خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصی/اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ  ........... فرعی به متراژ ........... مترمربع/انباری فرعی ........... به متراژ ........... مترمربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره ........... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

 

ماده 2  مدت قرارداد (مدت اجاره)

مدت اجاره ........... ماه/سال شمسی از تاریخ ........... الی ........... می‌باشد.

 

ماده 3 –  مبلغ قرارداد (اجاره‌بها و نحوه پرداخت)

1-3- میزان اجاره‌بها جمعاً ........... ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ........... ریال که در اول/آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می‌شود.

2-3- مبلغ ........... ریال از طرف مستأجر/مستاجرین به‌عنوان قرض‌الحسنه نقداً/طی چک به شماره  ................ بانک ............. شعبه ........... پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره ............................ بانک ............. شعبه ...........  در تاریخ ........... به موجر پرداخت خواهد شد. معادل مبلغ پرداختی به‌عنوان قرض‌الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن هم‌زمان با تخلیه عین مستاجره به مستأجر مسترد خواهد شد.

 

ماده 4 تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ ........... مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستأجر/ مستاجرین تسلیم کند.

 

ماده 5  شرایط و آثار قرارداد

1-5- مستأجر نمی‌تواند از مورد اجاره بر خلاف من طور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

2-5- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را  به غیر دارد/ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود درصورتی‌که مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.

3-5- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و درصورتی‌که به‌عنوان  ولایت، وصایت، وکالت، قیومت، اجاره با حق انتقال و از این قبیل  اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است.

4-5- درصورتی‌که مستأجر از پرداخت اجاره‌بها بیش از یک ماه تأخیر نماید، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی‌صلاح بخواهد.

5-5- پرداخت هزینه‌های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستأجر ارائه نماید.

6-5- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است.

7-5- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه‌های کلی از قبیل نصب و راه‌اندازی به‌منظور بهره‌برداری از دستگاه تهویه،، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه‌های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه‌ها و میزان آن را عرف تعیین می‌کند.

8-5- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستأجر می‌باشد.

9-5- در خصوص اماکن تجاری مبلغ .................. ریال به حروف ............................................. ریال به‌عنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.

10-5- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت به‌عین مستاجره، مستأجر  متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

11-5- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه‌حساب بدهی‌های زمان اجاره، نسبت به استرداد قرض‌الحسنه دریافتی از مستأجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

12-5- درصورتی‌که موجر نسبت به پرداخت هزینه‌هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می‌باشد، اقدام نکند و به مستأجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستأجر می‌تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه‌های مربوطه را با موجر محاسبه کند.

13-5- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

14-5- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از  تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ .......... ریال به‌عنوان اجرت‌المثل ابایم تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تأخیر تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض‌الحسنه بلااشکال است.

15-5- کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

 

ماده 6 یکپارچگی قرارداد
قرارداد و پیوست‌های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.


ماده 7 تفکیک‌پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.


ماده 8 تغییر و اصلاح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.


ماده 9 فورس ماژور
هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.


ماده 10 تغییر نشانی طرفین قرارداد 
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است، کلیه نامه‌ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.


ماده 11 حل اختلاف 
در صورت بروز هرگونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.


ماده 12 تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
این قرارداد در .......... ماده، در تاریخ ............ در شهر .......... تنظیم و امضا گردید که دارای .......... نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.


امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم
..........................                                                        ............................
امضای شاهد اول                                                      امضای شاهد دوم
..........................                                                        ............................

 یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها