آزمون شخصیت شناسی MBTI
60 سوال
15 دقیقه
تفسیر دارد
رایگان

هر یک از عبارات زیر را به‌دقت بخوانید و مشخص کنید که کدام‌یک از عبارات شما را خوب توصیف می‌کند.
انگیزه و هدف از این آزمون شناسایی ویژگی‌ها و جنبه‌های ترجیحی شخصیت شماست.
پاسخ درست یا نادرست وجود ندارد، تنها به‌راستی پاسخ دهید.1
بیشتر احساسات و عواطف خود را در خويش نگه می‌دارم.
بیشتر احساسات و عواطف خود را با ديگران و به‌سادگی در ميان می‌گذارم.
2
براي من رویدادهای بی‌بروبرگرد، عینی و آشکار با ارزش هستند.
براي من ایده‌ها، برداشت‌ها و الهامات با ارزش هستند.
3
هنگام تصمیم‌گیری به آنچه منطق و خرد به آن فرمان می‌دهد، عمل می‌کنم.
هنگام تصمیم‌گیری به آنچه احساسات و دلم گواه می‌دهد، عمل می‌کنم.
4
دوست دارم در شرايط انعطاف‌پذیر و متغيری زندگی کنم.
دوست دارم همه‌چیز آراسته و برنامه‌ریزی‌شده باشد.
5
دوست دارم درزمینه های محدودی آگاهی و اطلاعات داشته باشم ولي در هر زمينه عميق و کامل.
دوست دارم درزمینه های فراوانی آگاهی و اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمينه تا حد کم و سطحی.
6
بيشتر وقت‌ها به واقعيات عينی (آنچه وجود دارد) توجه می‌کنم.
بيشتر وقت‌ها حقايق (آنچه بايد وجود داشته باشد) را در ذهن و تخيل خود مجسم می‌کنم.
7
از نگاه من يک قاضی و داور دادگر براي جامعه سودمندتر است.
از نگاه من يک آموزگار و مربی مهربان برای جامعه سودمندتر است.
8
ترجيحاً ملاقات‌ها و ديدارهای خود را بدون برنامه پیشین و آزادانه انجام می‌دهم.
ترجيحاً ديدار با افراد و زمان دیدار خود را از پيش تعيين می‌کنم.
9
کم حرف و محتاط هستم و گرایشی به جلب‌توجه ديگران به خود ندارم.
توجه ديگران را به خود جلب می‌کنم.
10
اگر آموزگار بودم ترجيح می‌دادم درس‌هایی را آموزش بدهم که واقعيات و کارهای قطعی و عینی را دربرمی‌گیرند.
اگر آموزگار بودم، ترجيح می‌دادم درس‌هایی را آموزش بدهم که حقايق و دیدگاه‌ها و تئوری‌ها را دربرمی گیرند (مانند فلسفه)
11
قاطع، محکم و استوار هستم.
انعطاف‌پذیر، ملايم و لطيف هستم.
12
بیشتر انجام کارهای پیش‌پاافتاده و جزئی را فراموش می‌کنم.
برای جلوگيری از فراموش‌شدن انجام کارها، آن‌ها را يادداشت می‌کنم.
13
در مهمانی‌ها، نشست‌ها و گردهمایی‌ها منتظر می‌مانم تا ديگران به‌سوی من بيايند.
در مهمانی‌ها، نشست‌ها و گردهمایی‌ها من سر صحبت را با ديگران باز می‌کنم.
14
به جزئيات کارها توجه فراوانی دارم.
بيشتر کليت هر موضوعی برايم با ارزش است و به جزئيات آن توجه فراوانی نمی‌کنم.
15
به آينده ارزش زيادی داده و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنم.
خيلی به آينده فکر نمی‌کنم.
16
بیشتر کارها را آغاز می‌کنم و هنگام اجرا به رفع مشکلات اجرايی و آماده‌سازی موردنیاز می‌پردازم.
پیش از اجرای طرح‌ها و کارها برنامه‌ریزی انجام می‌دهم.
17
خواهان دوستان کم با ارتباط و تماس زياد و صميمانه هستم.
خواهان دوستان زیاد با ارتباط و تماس محدود هستم.
18
به بهره‌مندی و استفاده از امکانات و توانایی‌های موجود پافشاری دارم.
نوآوری و خلاقيت داشتن در کارها برايم اولويت دارد.
19
بيشتر پيرو منطق و دليل هستم.
بيشتر پيرو احساس و عاطفه هستم.
20
در انجام کارهايی که از پیش پیش‌بینی‌نشده و يا کارهایی که به شتاب و واکنش بی‌درنگ نياز دارد، موفق هستم.
در انجام کارهايی که بر پایه طرح و برنامه قبلی است، موفق هستم.
21
به‌طورمعمول دوستان کمی داشته ولي روابط صمیمانه‌ای با آن‌ها دارم.
به‌طورمعمول با افراد فراوانی دوستی و آشنايی دارم.
22
بیشتر از زندگی در زمان حال لذت فراوانی برده و خيلي به آينده فکر نمی‌کنم.
به آينده توجه فراوانی داشته و آن را پیش‌بینی می‌کنم.
23
بیشتر مغز من بر دل من فرمانروا است.
بیشتر دل من بر مغز من فرمانروا است.
24
بیشتر در کارهای روزانه مايلم برحسب ضرورت‌ها و فوریت‌هایی که پيش می‌آید، عمل کنم.
بیشتر در کارهاي روزانه مايلم که بر پایه برنامه عمل کنم.
25
از احساسات و عواطف درونی خود کمتر با ديگران سخن می‌گویم.
اندیشه‌ها و عواطف خود را آزاد و راحت، بيان می‌کنم.
26
کلمات مشخص و دقيق را ترجيح داده و به کار می‌برم.
کلمات تمثيلی و کنایه‌ای را ترجيح داده و به کار می‌برم.
27
در تصمیم‌گیری‌ها رعايت عدالت و انصاف از همه‌چیز برايم باارزش‌تر است.
در تصمیم‌گیری‌ها رعايت حال و شرايط ديگران از همه‌چیز برايم باارزش‌تر است.
28
بیشتر کارها را آغاز می‌کنم و در هنگام اجرا به رفع دشواری‌های پیش‌آمده می‌پردازم.
بیشتر پیش از آغاز کارها مقدمات کار را آماده و دشواری‌ها را پیش‌بینی می‌کنم.
29
کارهای فردی را ترجيح می‌دهم.
کارهای گروهی را ترجيح می‌دهم.
30
واقعيات (آنچه هست) و پدیده‌ها برايم جالب‌اند.
حقايق (آنچه بايد باشد) و ایده‌ها برايم جالب‌اند.
31
برای عدل و انصاف ارزش فراوانی قائلم.
برای بذل و بخشش ارزش فراوانی قائلم.
32
آماده کردن فهرست از کارهایی که بايد در روز تعطيل انجام داد را کاری بيهوده و بی‌ارزش می‌دانم.
آماده کردن فهرست از کارهايی که بايد در روز تعطيل انجام داد را کاری جدی و سودمند می‌دانم.
33
بیشتر در مهمانی‌ها و نشست‌ها با شخص يا اشخاصی که از پیش می‌شناسم گفتگو می‌کنم.
بیشتر در مهمانی‌ها و نشست‌ها به دنبال اشخاص جديدی هستم تا با آن‌ها گفتگو کرده و آشنا شوم.
34
دوستان من بیشتر واقع‌گرا و واقع‌بین هستند.
دوستان من بیشتر کسانی هستند که قوه تخيل قوی دارند.
35
از دید من فردی که باانگیزه‌ها و استدلال با موضوعات برخورد می‌کند، بهتر است.
از دید من فردی که باعاطفه و احساس واقعی و دلسوزی با موضوعات برخورد می‌کند، بهتر است.
36
بیشتر خود را ملزم به انجام کارها در سروقت معين و مشخص ندانسته و خود را در محدوده زمان مقيد نمی‌کنم.
بیشتر برنامه خود را به‌طور مشخص و دقيق تعيين کرده و بر انجام آن‌ها در سروقت مقرر پافشاری می‌ورزم.
37
آرام و متفکر هستم.
بانشاط و پرکار هستم.
38
دوست دارم فردی واقع‌گرا و دقيق باشم.
دوست دارم فردی نوآور و خلاق باشم.
39
به تجزیه‌وتحلیل موضوعات علاقه دارم.
به فیلم‌ها و گفتگوهای عاطفی که به مسائل انسانی می‌پردازند، علاقه دارم.
40
بیشتر زندگی خود را با توجه به اوضاع واحوالی که پيش می‌آید، تنظيم و اداره می‌کنم.
بیشتر کارهايی را که مايل به انجام آن هستم يادداشت کرده يا دست‌کم به‌طور مرتب به خاطر می‌سپارم.
41
کم حرف هستم.
خوش‌صحبت هستم.
42
هر ايده نو را اگر انجام‌پذیر باشد می‌پذیرم.
براي هر ايده نو به دليل نو بودن آن (بدون توجه به اجرايی بودن يا نبودن آن) ارزش فراوانی قائل هستم.
43
دوست دارم فردی متفکر باشم که عاقلانه رفتار می‌کند.
دوست دارم فردی عاطفی باشم که با احساسات انسانی رفتار می‌کند.
44
برخی افراد مرا آدمی بی‌نظم و دارای زندگی شلوغ می‌دانند.
برخی افراد مرا آدمی خشک و غیرقابل انعطاف می‌دانند.
45
پس از درنگ و تأمل کافی، نسبت به گفتگوها يا سؤالات مطرح‌شده اظهارنظر می‌کنم.
در هرلحظه که پیش آمد، سؤالات را گفته يا دیدگاه خود را بیان می‌کنم.
46
ثبات و استواری را دوست دارم.
تغيير و انعطاف را دوست دارم.
47
بيشتر از نتیجه‌گیری‌های منطقی و استدلال استفاده می‌کنم.
بيشتر بر پایه عواطف و دیدگاه‌های شخصی نسبت به زندگی يا افراد عمل می‌کنم.
48
هر وقت که مناسب بود و فرصت دست داد نسبت به انجام کارها آزادانه و بدون فشار اقدام می‌کنم.
اين با ارزش است که از قبل بدانم چه‌کاری يا چه چيزی از من انتظار دارند تا به انجام آن‌ها بپردازم.
49
ترجيح می‌دهم در جمع افراد توسط فرد ديگری معرفی شوم.
بیشتر در جمع، ديگران را به يکديگر معرفی می‌کنم.
50
کوشش می‌کنم با رعايت ترتيب، مراحل پیش‌بینی‌شده کارها را انجام دهم.
هنگام انجام دادن کارها از بخش‌های بی‌ارزش آن صرف‌نظر می‌کنم.
51
نسبت به هر گروه يا افراد سازمانی که با آن‌ها کار می‌کنم، بر پایه تجزیه‌وتحلیل دقيق اوضاع و اطلاعات موجود اظهارنظر می‌کنم
نسبت به هر گروه يا افراد سازمانی که با آن‌ها کار می‌کنم، بر پایه درک نيازهايشان، عواطف انسانی و خود را به‌جای آن‌ها گذاشتن اظهارنظر می‌کنم.
52
بیشتر بی‌درنگ يک کار يا پروژه را آغاز و به هر بخشی از آن‌که ممکن باشد زودتر می‌پردازم.
بیشتر در انجام کارها آن‌ها را به بخش‌های مشخص تقسيم کرده و سپس به ترتيب به انجام بخش‌های مشخص‌شده می‌پردازم.
53
به کارهای فردی (يا حداکثر با يکی دو نفر ديگر) علاقه‌مندم.
به کارهای گروهی علاقه‌مندم.
54
يکي از دشواری‌های بنیادی زندگی من، يکنواختی و چسبیدن به برنامه و کار مشخص بوده است.
يکي از دشواری‌های بنیادی زندگی من از شاخه‌ای به شاخه‌ای پريدن و داشتن برنامه‌های فراوان بوده است.
55
قاطع بودن برای من اولویت است.
ملايم و احساسی بودن برای من اولویت است.
56
علاقه‌مندم نشست‌ها و گردهمایی‌ها هنگامی آغاز شود که همگی افراد حضور و آمادگی بایسته را داشته و احساس راحتي کنند.
علاقه‌مندم نشست‌ها در ساعت مقرر آغاز شود و روي وقت‌شناسی تأکیددارم.
57
از دیدگاه ديگران ممکن است تااندازه‌ای گوشه‌گیر به نظر برسم.
از دیدگاه ديگران ممکن است فردی خوش‌صحبت به نظر برسم.
58
کارها را بانظم و ترتيب و گام‌به‌گام انجام می‌دهم.
بخش‌های با ارزش و دل‌چسب کار را زودتر انجام می‌دهم.
59
رعايت اصول و قوانين برايم بسيار با ارزش است.
مهربانی و گذشت در زندگی برايم بسيار با ارزش است.
60
مقيد بودن به برنامه‌ای که از پیش مشخص‌شده باشد براي من دل‌چسب نيست.
از انجام دادن کارهايی که از پیش مشخص‌شده باشد احساس خوشنودی دارم.