گنج‌نامه شاقولشاقول در نظر دارد با گردآوری گونه‌های گوناگون مکاتبات حوزه نظام فنی و اجرایی کشور، به دسته بندی و همسان سازی آنها پرداخته و ضمن ارائه نمونه نامه های همسان، به ارتقای سطح کیفی مکاتبات ایشان بپردازد و با بیان روشهای صحیح نامه نگاری، سطح بندی نامه ها، اولویت بندی نوشتارها و ... به این مهم دست یابد.

به‌زودی با این خدمت تازه شاقول همراه شما خواهیم بود.