آزمون شخصیت شناسی 16 عاملی کتل


آزمون شخصیت شناسی 16 عاملی کتل

آزمون شخصیت شناسی 187 سوال
زمان پاسخ به آزمون 45 دقیقه
آزمون شخصیت شناسی همراه با تفسیر تفسیر دارد
قیمت آزمون شخصیت شناسی 100 هزار تومان
ورود به آزمون گروهی


ریموند کتل (1973)، شخصیت را به 16 بعد اساسی که آن‌ها را صفات عمقی نامید کاهش داد و با استفاده از روش تحلیل عوامل، پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل (PF16) را در پنج فرم A,B,C,D,E ساخت که بر اساس آن می‌توان ارزیابی کاملی از شخصیت هر فرد، به دست آورد. وی به هر عامل دو نام داده است؛ یکی برای نمره‌های بالا و دیگری نمره‌های پایین.
PF16 یک پرسشنامه باقابلیت نمره‌گذاری عینی است که بر مبنای پژوهش‌های بنیادی درروان شناسی جهت فراهم آوردن کامل‌ترین پوشش شخصیت ممکن در یک‌زمان کوتاه آزمون کردن است. این پرسشنامه در مطالعات بسیار زیادی جهت ارزیابی و بررسی ویژگی‌های شخصیتی به کار گرفته‌شده است. PF16 به زبانه‌ای مختلف ترجمه‌شده است و مطالعات بین فرهنگی در اروپای شرقی، خاورمیانه، استرالیا و کانادا صورت گرفته و پژوهش‌های مختلف روایی آزمون را نشان داده است.

کتل این پرسشنامه را با استفاده از فهرست صفات شخصیت که توسط آلپورت و اودبر (۱۹۳۶) از ادبیات روانشناسی و روان‌پزشکی تدوین‌شده بود و شامل ۴۵۰۵ صفت بود تدوین کرد که در مرحله اول این صفات را به ۱۷۱ رگه محدود کرد و نهایتاً پس از محاسبه همبستگی متقابل این رگه‌ها و با استفاده از روش تحلیل عاملی آن‌ها را به ۳۶ بعد تقلیل داد. وی نهایتا پس از تحلیل عاملی مجدد ۱۶ عامل متمایز را تبیین کرد و به‌عنوان پرسشنامه ۱۶ عاملی کتل (16PF) مطرح ساخت.


عوامل مرتبه اول

عوامل مرتبه اول (یا به اصطلاح رگه‌های عمقی) نخست از طریق پرسشنامه شناسایی شده و سپس براساس مشاهده در موقعیت‌های زندگی روزمره، نهایی شده‌اند.عامل A: ادواری‌خویی - گسیخته‌خویی (مردم‌آمیزی - مردم‌گریزی)
گسیخته خویی-ادواری خوییاین عامل به میزان و نحوه تعاملات اجتماعی در افراد می‌پردازد.عامل B: هوش عمومی - نارسایی عقلی (استدلال انتزاعی - استدلال عینی)
هوش عمومی-نارسایی عقلیهوش عاملی مهم و اساسی در قلمرو شخصیت شناسی افراد می‌باشد و آنچه در این پرسشنامه نمره هوش را به دست می‌آورد، کُنش هوش با توجه به نوع سازمان‌یافتگی شخصیت است و این عامل به این مورد اشاره می‌کند.عامل C: نیرومندی من - نوروز گرایی عمومی (پایداری هیجانی- ناپایداری هیجانی)
پایداری هیجانیاین عاملی است که روان تحلیل‌گرایان از آن با عنوان مفهوم نیرومندی یا ضعف من " ایگو" یاد می‌کنند که در میزان سازگاری با موقعیت‌های اجتماعی نقش به سزایی دارد.عامل E: سلطه، استیلا - اطاعت، تسلیم (سلطه گری- سلطه‌پذیری)
سلطه گری-سلطه پذیریاین عامل به میزان قدرت‌طلبی و میزان تحمل سلطه در زندگی و در مقابل، میزان سلطه گری و تلاش بر اشراف بر سایرین اشاره دارد.عاملF: سرزندگی - دل‌مردگی
سرزندگی - دل‌مردگیاین عامل یکی از مؤلفه‌های درون‌گردی- برون‌گردی است که یونگ آن را به کار گرفته است. این عامل تکانش گری و خودجوشی نیز نامیده می‌شود.عامل G: خلق استوار - خلق نارس و وابسته (باوجدان - مصلحت‌گرا)
خلق استوار - خلق نارس و وابستهابراز "پشتکار " مشخص‌کننده این عامل می‌باشد. این عامل با مفهوم فرامن در نظام روان تحلیل گری مطابقت دارد و هدایت "من" و سرکوب "بن" را نشان می‌دهد. هدف این عامل اندازه‌گیری سطحی از درونی کردن آرمان‌های اخلاقی محیط است.عامل H: ادواری خویی متهورانه - گسیخته خویی اساسی (جسور - ترسو)
ادواری خویی متهورانه - گسیخته خویی اساسیاین عامل به میزان سهولت در برقراری تماس اجتماعی و مرکز توجه بودن افراد و همچنین راحت بودن در موقعیت‌های اجتماعی اشاره دارد.عامل I: حساسیت هیجانی – زمختی رشدیافتگی (حساس، نرم‌خو –غیرحساس، یک‌دنده)
حساس، نرم‌خو –غیرحساس، یک‌دندهاین عامل میزان حساسیت و دقت به احساسات دیگران در مقابل منافع طلبی شخصی را بررسی می‌کند و با عامل (ملایم_ سخت) آیسنگ برابری می‌نماید.عامل L: گسیخته خویی پارانویاگونه - در دسترس بودن اعتماد آمیز (شکاک – زودباور)
شکاک – زودباوراین عامل مقیاسی ست برای سنجش سطح اعتماد میان فردی.عامل M: کولی‌گری - رغبت‌های عملی (خیال‌پرداز – اهل عمل)
خیال‌پرداز – اهل عملاصطلاح کولی برای نشان دادن اکثر رگه‌هایی ست که از ترکیب "گستاخی"، "وابستگی عاطفی" و "خودنمایی" ارائه می‌گردد و این عامل به میزان خیال‌پردازی و عمل‌گرایی در افراد اشاره دارد.
عامل N: ظرافت‌کاری - سادگی بی‌ظرافت (رک‌گویی و صراحت _حفظ حریم خصوصی)
ظرافت‌کاری - سادگی بی‌ظرافتاین عامل به میزان وجود صراحت (کلامی و غیرکلامی) در افراد و همچنین میزان اهمیت به حفظ حریم خصوصی در افراد اشاره دارد.
عامل O: بی‌اعتمادی اضطراب‌آمیز - اعتماد توأم با آرامش (مستعد احساس گناه-اطمینان به خود)
بی‌اعتمادی اضطراب‌آمیز - اعتماد توأم با آرامشاین عامل یکی از مؤلفه‌های مهم عامل درجه ‌دو اضطراب بوده و بیانگر میزان اطمینان به خود و سطح "انتظار از خویشتن" در افراد می‌باشد.
عامل Q1: بنیادگرایی - محافظه‌کاری / باز بودن نسبت به تغییر
بنیادگرایی - محافظه‌کاریاین عامل گرایش فرد را به تجربه راه‌های جدید در برابر نیازهای او برای ساختارها و قوانین قابل پیش‌بینی اندازه‌گیری می‌کند.
عامل Q2: خودکفایی - ناتوانی در اخذ تصمیم (مسلط بر خود – متکی به دیگران)
خودکفایی - ناتوانی در اخذ تصمیماین عامل به میزان تسلط بر خود و حفظ استقلال و میزان اتکا و وابستگی از سایرین و همچنین سطح تأثیرپذیری در افراد می‌باشد.
عامل Q3: مهار کردن اراده و پایداری خلق‌وخو (کمال‌گرا-اختلال مدارا)
کمال‌گرا-اختلال مدارااین عامل به میزان وسواس کاری و نظم رفتاری، ذهنی و کاری اشاره دارد.
عامل Q4: تنش عصبی (مضطرب - آرام)
مضطرب - آراماین عامل به میزان سطح بروز هیجان در شخصیت‌ها، میزان آرامش و ناشکیبایی رفتاری اشاره دارد.

عوامل مرتبه دومبرون‌گرایی: (برون‌گرایی در برابر درون‌گرایی)
برون‌گرایی در برابر درون‌گراییاین عامل به میزان تعاملات اجتماعی و عمق آن می‌پردازد.اضطراب: (اضطراب پایین در برابر اضطراب بالا)
اضطراب پایین در برابر اضطراب بالااین عامل به میزان درجه اضطراب و تأثیرپذیری آن درر زندگی فردی می‌پردازد.انعطاف‌پذیری: (یک‌دندگی در برابر پذیرندگی)
یک‌دندگی در برابر پذیرندگیاین عامل به میزان تأثیرپذیری از محیط و درجه مقاومت روحی افراد اشاره دارد.استقلال: (استقلال در برابر وابستگی)
استقلال در برابر وابستگیاین عامل به میزان درجه استقلال روحی در برابر اتکا به دیگران می‌پردازد.کنترل غرایز: (کنترل بالا در برابر کنترل پایین)
کنترل غرایزاین عامل به میزان کنترل‌پذیری در مقابل تغییر دهی محیط اجتماعی پیرامون و تعاملات، می‌پردازد.سازگاری: (سازگاری در برابر عدم سازگاری)
سازگاری در برابر عدم سازگاریاین عامل به میزان سازگاری و تطابق‌پذیری با شرایط محیطی و گروهی می‌پذیرد.قدرت رهبری: (قدرت رهبری بالا در برابر قدرت رهبری پایین)
قدرت رهبریاین عامل به میزان توانایی و استعداد هدایت جمعی و رهبری در دو تیپ شخصیتی میپردازد.خلاقیت: (خلاقیت بالا در برابر خلاقیت پایین)
خلاقیتاین عامل به میزان توانایی افراد در ارائه راهکارهای جدید در افراد می‌پردازد.
ورود به آزمون گروهی