نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات
برپایه آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22

به روز شده برپایه نصاب معاملات سال 1398
ورود اطلاعات

نام پروژه

نام تضمین کالا یا معامله

مبلغ برآورد کالا یا معامله (ریال)


سال