نرم افزار محاسبه بخشنامه 3191

نحوه تعیین حق الزحمه مهندس مشاور در رشته ساختمان


ورود اطلاعات
نام پروژه

ساختمان / فضاویرایشحذف
محاسبه مجاز باقیمانده : 3 مرتبه
نام ساختمان / فضا

شماره گروه ساختمان

تعداد طبقات

انتخاب مرحله

مرحله اول قسمت اول

مرحله اول قسمت دوم

مرحله دوم

مرحله سوملطفا برآورد هزینۀ اجرای کار را به یکی از سه روش زیر انجام دهید.
(توضیح : در صورتی که طراحی ساختمان شما تکرار خواهد داشت صرفا برآورد یک ساختمان را وارد نمایید.)1. برآورد مستقیمریال


2. زیربنا(متر مربع) × هزینه واحد ساخت(ریال)

زیربناهزینه واحد ساخت


3.(برآورد فهرست بها+هزینه تجهیز) × ضریب بالاسری

برآورد فهرستتجهیز کارگاهضریب بالاسری
برآورد اجرای کار :
نوع فعالیتعمرانیغیر عمرانی

آیا کار نیمه کاره است؟بلهخیر

تعداد دفعات انجام کار

متراژ (جهت درج در جدول)(متر مربع)