فهرست نوشتار های مهندس شهرام حلاج


آشنایی با مناقصات و معاملات دولتی و الزامات آن-1

1399/7/7

در باب چگونگي «زير فرايند امضا يا انعقاد پيمان احداث سه‌عاملي« به‌عنوان گام پاياني «فرايند مناقصه»

1399/1/22

واگذاري و مشاركت در طرحهاي عمراني، هر دو نيازمند سازوكاري روشن و سنجيده هستند

1398/4/28

براي مناقصات و مزايدات به چه قوانين يا متون مرجع مي‌توان استناد كرد؟

1398/1/12

«شفافيت» فرايندهاي «طرحهاي عمراني»، در «شرايط تحريم»، چگونه تأمين خواهد‌شد؟

1397/8/30

واگذاری طرح‌های عمرانی

1397/8/30

طرح‌هاي عمراني از سازوكارهاي روشن برخوردار خواهد شد؟

1397/8/30

الزامات روش مشارکت عمومی و خصوصی

1397/8/30

یک گام به سوی «توسعه»؛
در میان احکام «برنامه‌ی ششم»

1397/8/30

«احکام دایمی برنامه‌ها‌ی توسعه‌ی کشور»:
یک گام در تخریب نظم معاملات بخش عمومی کشور

1397/8/30
1 / 1