نرم‌افزار آنلاین پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری
  تهیه شده بر اساس سند: 35-4-4  
تعریف پروژه
گام یکم
گام دوم
گام سوم
گام چهارم
   

عنوان پروژه / پیمان:
شماره قرارداد / پیمان:
تاریخ قرارداد / پیمان:
کارفرما:
مهندس مشاور / دستگاه نظارت:
پیمانکار:

ورود اطلاعات آزمایش

ردیف شماره و تاریخ مجوز اجرای عملیات نتایج آزمایشها / نمونه برداری آزمایش تراکم آسفالت (%) میانگین میانگین دستی برای بیش از پنج آزمایش
آزمایش / نمونه یکم آزمایش / نمونه دوم آزمایش / نمونه سوم آزمایش / نمونه چهارم آزمایش / نمونه پنجم
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

ورود اطلاعات مربوط به قرارداد / پیمان

ردیف شماره و تاریخ مجوز اجرای عملیات بهای واحد (ریال) ضرایب قرارداد / پیمان
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
عنوان پروژه / پیمان: شماره قرارداد / پیمان:
تاریخ قرارداد / پیمان:
کارفرما: مهندس مشاور / دستگاه نظارت: پیمانکار:
ردیف شماره و تاریخ مجوز اجرای عملیات بهای واحد (ریال) ضرایب قرارداد / پیمان میزان کسر بها مبلغ کسر بها (ریال)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
جمع کل 32560
ورود به محیط نرم‌افزار
از نونویسی