گنجینه قوانین و مقررات مالیاتی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1
ضوابط جدید
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
2در خصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذار
3اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
4ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 200/23720 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
5بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم
6اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
7قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم
8ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395
9آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده(169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
10آیین‌نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
11احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
12احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
13آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد حقوق
14ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 - حوزه تهران
15احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395
16اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
17احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394
18قانون مالیات های مستقیم
19ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 - حوزه تهران
20ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 - حوزه تهران
21ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 - حوزه تهران
22دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج مالیاتی
23ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1390- حوزه تهران
24دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 4ماده 42مالیات بر ارزش افزوده
25تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانونهای مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
26محاسبه مالیات و عوارض مواد 42و 43 مربوط به گمرک و مالیات بر ارزش افزوده خودروهای وارداتی
27بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران پارچه
28تمدید مهلت مندرج در جز (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02
29ارسال فرم در خصوص شمولیت مالیات بر ارزش افزوده
30بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران مواد غذایی
31ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره اول سال 1390
32ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 - حوزه تهران
33نحوه پذیرش خوداظهاری مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389
34نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها
35ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال 1389
36دستورالعمل موضوع بند 4 بخشنامه شماره 200/19087 مورخ89/06/28
37راهنمای شرکت در آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در سال 1390
38گزارش حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی
39بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص سنگبری ها
40بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص آهن فروشان
41بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص چاپخانه داران
42بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نمایشگاه های اتومبیل
43بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تعمیرگاه های مجاز
44بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنگاه های معاملات املاک
45بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تالارهای پذیرایی
46بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص رستوران داران
47ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 - حوزه تهران
48ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 - حوزه تهران
49اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 1: نسخه ویژه کلیه بنگاه های فاقد عرضه سوخت و دخانیات
50اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 2 : نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سوخت
51اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 3: نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی
52اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 4:نسخه عوارض آلایندگی (ویژه واحدهای تولیدی آلاینده های زیست محیطی)
53اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 5 : نسخه ویژه شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت و دوکابین
54راهنمای استرداد اضافه مالیات و عوارض پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
55ایین نامه بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده - اقلام با مصارف صرفا دفاعی
56ایین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
57ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 - حوزه تهران
58قانون مالیات بر ارزش افزوده
59دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان حسابرسی
60ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1385 - حوزه تهران
61ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384- حوزه تهران
62ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383-حوزه تهران
63ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1382حوزه تهران
64 دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات -ماده19 قانون مالیات بر ارزش افزوده
65فرم ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
66دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
67فرم ثبت نام اشخاص حقوقی- نظام مالیات بر ارزش افزوده
68دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
69فرم تکمیل برگ درخواست ثبت نام برای انتخاب مشاوررسمی مالیاتی
70ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395- حوزه تهران