فایل نگاه آمایشی و پدافندی به توسعه زیرساخت های حمل و نقلی سواحل مکران

1397/9/3

نگاه آمایشی و پدافندی به توسعه زیرساخت های حمل و نقلی سواحل مکران

سواحل مکران و اهمیت آن
نگاه راهبردی به زیرساخت های منطقه
پدافند غیر عامل
راهکارهای پدافندی برای زیرساخت های مکران
جایگاه پدافند غیر عامل در قوانین و مقررات کشور
رهبری، فرماندهی و کنترل
زیرساخت‌های مواصلاتی و حمل و نقل
جمعیت مردمی و اراده ملی
نیروهای عملیاتی
راهکارهای نرم پدافندی در حوزه حمل و نقل


دریافت فایل