نظام فنی اجرایی کشور و چالش های پیدایش طرح عمرانی

1397/9/2

 • توسعه و توسعه پایدار
 • رابطه توسعه و زیرساخت ها
 • نظام های حاکم بر توسعه زیرساخت های کشور
 • نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی کشور
 • پیدایش طرح ها و چالش های آن
 • نمونه تحلیل وضعیت طرح های تملک دارایی سرمایه ای در بودجه
 • تعریف ساختارهای پدیدآوری
 • تعیین عوامل اجرای طرح
 • اجرای طرح و اعمال قراردادها
 • نظام بهره برداری طرح ها
 • نظام ارزشیابی طرح های عمرانی و عوامل اجرای آن
 • شکل گیری پارادایم ها
 • آسیب شناسی نظام پیدایش طرح در کشور و ارائه پیشنهاد


دریافت فایل