فراخوان هم‌سُفرگی

شاقول
1395/6/6


فراخوان هم‌سُفرگی،شاقول به پشتوانه کاربران، سفره‌ای گسترانده است تا همگان بر گرد آن بنشینند و از یکدیگر میزبانی کنند و بر هم مهمان شوند.
ورود به صفحه ی هم‌سُفرگی