گنجینه استاندارد های حمل و نقل سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1سامانه های حمل و نقل هوشمند -اطلاعات ترافیک و سفر (TTI)از طریق گروه خبرگان پروتکل حمل و نقل ،نسل 2 (TPEG2) -قسمت 1- مقدمه ،شماره گذاری و نسخه ها (TPEG2-INV)
2سامانه های حمل و نقل هوشمند -اطلاعات ترافیک و سفر (TTI)از طریق گروه خبرگان پروتکل حمل و نقل ،نسل 2 (TPEG2) -قسمت 10- اطلاعات دسترسی شرطی (TPEG2-CAI)
3جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -تعریف واسط برنامه کاربردی برای سامانه های مستقل -قسمت 1- شارژ کردن
4جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -تعریف واسط برنامه کاربردی برای سامانه های مستقل -قسمت 2- ارتباط و اتصال به لایه های پایین تر
5جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -ارتباط بازبینی انطباق برای سامانه های مستقل
6معابر شهری -مسیرهای دوچرخه سواری
7راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 1- تعیین ویژگی های هندسی خط
8راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 2- سیستم های اندازه گیری -وسایل نقلیه ثبت وضعیت خط
9راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 4- سیستم های اندازه گیری -وسایل اندازه گیری دستی و سبک
10راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 6- تعیین ویژگی های کیفیت هندسی خط
11راه آهن -توصیه هایی برای بهینه سازی خدماتی استفاده از واگن های باری شرکت های بهره بردار در ترافیک مشترک بین المللی -محاسبه هزینه و راهنمای تخصیص
12راه آهن -dium جدول فاصله یکسان برای ترافیک باری بین المللی -فهرست نقاط تحویل -تخلیه بار استفاده شده توسط راه آهن ها
13راه آهن -تبادل اطلاعات استاندارد شده برای بهره برداری قطار،شامل تحلیل حرکت به موقع در خطوط بین المللی
14راه آهن -شماره گذاری سیستماتیک قطارهای باری بین المللی
15راه آهن -تشکیل قطارهای بین المللی و ICS_T1 : های واگن ها
16راه آهن -محموله های استثنایی -فرایند طرح کلی
17راه آهن -اصلاح عیوب ریل
18راه آهن -انطباق تاسیسات ایمنی با الزامات خطوط سریع السیر
19سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه (مترو و ...) -ایمنی -قسمت 3- الزامات تجهیزات ایمنی ،امداد رسانی ،سامانه ها و تجهیزات پیشگیری و مقابله با حریق و دود
20سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل تجاری تحت مقررات خاص (TARV) -قسمت 1- چارچوب و معماری
21سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل - قسمت 17-پایش موقعیت و محموله
22سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل - قسمت 8- مدیریت دسترسی وسیله نقلیه (TARV) تجاری تحت مقررات خاص
23سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) مدیریت ایستگاه ITS قسمت 2- مدیریت از دور ITS-SCU ها
24علائم افقی نوشتاری و خطوط ترافیک -روش های نظارت بر اجرا و نگهداری
25سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS)-تعیین مسیر در فضای داخلی برای ایستگاه ITS-شخصی ووسیله نقلیه -قسمت 1-اطلاعات کلی و تعریف موارد کاربردی
26کاربردهای راه آهن -خط-تراورس ها و تیرهای بتنی -قسمت 4- تیرهای بتنی پیش تنیده برای سوزن ها و تقاطع ها
27کاربردهای راه آهن -خط -تراورس ها و تیرهای بتنی -قسمت 5- قطعات ویژه
28کاربردهای راه آهن -زیر ساخت -آزمون های غیر مخرب ریل ها در خط -قسمت 1- الزامات مورد نیاز برای بازرسی اولتراسونیک و اصول ارزیابی
29سامانه های پوشش ضد تابش خیره کننده برای جاده ها-قسمت 1- عملکرد و مشخصات
30سامانه های پوشش ضد تابش خیره کننده برای جاده ها-قسمت 2- روش های آزمون
31حمل و نقل عمومی -سامانه مدیریت کرایه سازگار -قسمت 1- معماری
32حمل و نقل عمومی -سامانه مدیریت کرایه سازگار -قسمت 3- مفاهیم تکمیلی قسمت 1- برای رسانه های با برنامه کاربردی چند گانه
33تجهیزات کنترل ترافیک -چراغ های راهنمایی
34علائم ترافیکی ارتجاعی موقت عمودی -وسایل هشدار دهنده و هدایت کننده -مخروط ها و استوانه های ترافیکی
35سیستم های مدیریت ایمنی ترافیک راه -الزامات به همراه راهنمای استفاده
36سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 3-نقاط دسترسی خدمت
37سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 4-ارتباطات مدیریت داخلی ایستگاه
38سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 5-پروتکل اعلان خدمت سریع (FSAP)
39معابر شهری-تابلوهای انتظامی
40سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS)-سامانه های کمک به حفظ مسیر عبور (LKAS) الزامات عملکردی و روشهای انجام آزمون
41راه آهن -روابط بین شرکتهای بهره بردار ریلی در حمل و نقل ترکیبی بین المللی
42راه آهن -اقدامات جهت تسهیل سفر ریلی
43راه آهن -مقررات تبادل و استفاده ازواگنهای باری تولید جدید بین راه آهنهای با گیج
44راه آهن -تعیین عملکرد شبکه مربوط به بهره برداری تردد ریلی برای اهداف تحلیل کیفیت -کد گذاری تاخیر و فرایند تخصیص علت تاخیر
45راه آهن -شرایط کد گذاری واحدهای حمل و نقل چند وجهی در حمل و نقل ترکیبی،خطوط و واگن های باری حمل و نقل ترکیبی
46راه آهن -تقسیم سهم بین شرکت های بهره بردرای (RU) مربوط به جبران خسارت خرابی یا صدمه ناشی از استفاده یا حرکت واگن های باری متعلق به بخش خصوصی
47پارکینگ های مکانیزه (خودرو)الزامات و توصیه ها
48راه آهن-کد هماهنگ شده کالاها(NHM)
49راه آهن-مقررات اجرایی مربوط به تهیه اسناد رزرو به صورت دستی
50راه آهن-مقررات اجرایی مربوط به ایجاد فهرستهای رزرو
51راه آهن-حمل کالاهای خطرناک-راهنمای برنامه ریزی برای مواقع اضطراری در محوطه های مانور ریل
52راه آهن-اصول چارچوب و قرارداد مربوط به ارتباطات بین طرفین درگیر در حمل ونقل ریلی مسافری از نقطه نظر حسابداری و مالی در سرویسهای حمل ونقل بین المللی و سرویس های فرعی
53راه آهن-مقررات مربوط به مدیریت مسیر در خطوط مسافری
54راه آهن-شرایط بهره برداری برای قطارهای کامل یا بخشهایی از قطارهای تشکیل شده از نیم تریلرهای جاده ای که روی بوژی های ریلی حرکت می کنند
55راه آهن -کابل کشی مخابراتی و سیگنالینگ و حفاظت آنها در مقابل آسیب های مکانیکی
56راه آهن-حمل و نقل ترکیبی -تعاریف
57راه آهن-حمل و نقل ترکیبی -تعاریف
58راه آهن -طبقه بندی مسیرهای راه آهن به منظور تعمیر و نگهداری خط
59سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -معماری و واژگان حمل و نقل ترکیبی کالا
60سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -ساختارهای داده و شماره گذاری حمل و نقل ترکیبی کالا
61سامانه های حمل و نقل هوشمند- (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی شبکه IPv6
62سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 1- مدیریت محلی
63سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) الزامات کلی برای استفاده از شبکه های عمومی
64راه آهن-کنترل پوشش گیاهی -جنبه های مدیریتی و فنی
65راه آهن-روش های اصلاح بستر خط در خطوط موجود
66سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -پارامترهای سامانه
67سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) واسط هوایی موج میلی متری
68سامانه های حمل و نقل هوشمند -پروتکل واسط و تعریف مجموعه پیام بین کنترل کننده های سیگنال ترافیک و آشکار سازها
69راه آهن -الزامات اطلاعاتی بخش های بهره برداری مربوط به فرایند حمل و نقل، تاخیرها و سایر اختلالات، معیارهای ارزیابی کارایی بهره برداری و اقداماتی به منظور تسریع فرآیند بهره برداری
70راه آهن -ترکیب و محاسبات وزن و ترمز گیری قطارهای مسافری
71راه آهن -در نظر گرفتن حاشیه بازیابی در جدول زمانی ، به منظور تضمین صرفه جویی در وقت
72راه آهن-هماهنگی سایت های کاری با اقدامات بهره برداری در خطوط اصلی
73راه آهن -شرایط تبادل واگن ها، بین شرکت های راه آهن بهره بردار
74راه آهن -برگه ترمز و فهرست موجودی برای قطارهای باری
75راه آهن -نقش نوشته ها و علامت ها ، نشانگرهای مسیر و پلاک های شماره متصل به وسایل نقلیه مسافری
76راه آهن -واگن ها-بالابری -قراردادن بر روی ریل
77راه آهن -رله های علائم
78راه آهن-تقاطع همسطح-علائم و علامت های جاده ای
79راه آهن -راهنمای عملکرد خودکار تقاطع های همسطح
80راه آهن -کد گذاری عددی شرکت های راه آهن بهره بردار، مدیران زیر ساخت و سایر شرکت های وابسته به زنجیره حمل و نقل ریلی
81سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت1- واژگان و معیارهای عمومی برای روش های آزمون
82سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت2- کلاس های عملکردی ، معیارهای پذیرش و روش های آزمون برخورد برای حفاظ های ایمنی در بردارنده نرده برای خودرو
83سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت3- کلاس های عملکردی ، معیارهای پذیرش و روش های آزمون برخورد برای ضربه گیرها
84ایمنی غیر فعال سا زه های نگهدارنده ی تجهیزات جاده ای -الزامات ، طبقه بندی و روش های آزمون
85سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) استفاده از ارتباطات پخش همگانی
86ملزومات مهندسی ترافیک-علائم عمودی ثابت -قسمت 2-ویژگیها و مشخصات فنی