گنجینه استاندارد های گردشگری سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1گردشگری و خدمات وابسته -واژه نامه
2گردشگری و خدمات وابسته -مناطق نمونه گردشگری -شاخص های کیفی
3گردشگری حلال - الزامات
4خدمات غواصی تفریحی-الزامات آموزش غواصان اسکوبای تفریجی-قسمت 1- سطح 1- غواص تحت نظارت
5خدمات غواصی تفریحی-الزامات آموزش غواصان اسکوبای تفریجی-قسمت 2- سطح 2- غواص مستقل
6خدمات غواصی تفریحی -الزامات آموزش غواصان اسکوبای تفریحی -قسمت 3- سطح سه - غواص راهنما
7خدمات غواصی تفریحی-الزامات آموزش مربیان غواصی اسکوبا -قسمت 1- سطح 1
8خدمات غواصی تفریحی-الزامات آموزش مربیان غواصی اسکوبا -قسمت 2- سطح 2
9برگزار کننده گشت مطالعاتی زبان -الزامات
10گردشگری و خدمات وابسته -الزامات و توصیه هایی برای اداره سواحل گردشگری
11گردشگری و خدمات وابسته -گردشگری صنعتی-ارائه خدمات
12گردشگری و خدمات وابسته -خدمات بهره مندی عمومی مورد ارائه به گردشگران توسط متولیان مناطق طبیعی تحت حفاظت -الزامات خشکی
13گردشگری و خدمات وابسته -مراقبت های تندرستی با آب دریا (تالاسوتراپی )-الزامات خدمات
14گردشگری و خدمات وابسته-اسکله قایق تفریحی -حداقل الزامات
15گردشگری ماجراجویانه -راهنمایان-صلاحیت کارکنان