گنجینه استاندارد های مخابرات سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت3-10 -بافه های در فضای باز -مشخصات خانوادگی برای بافه های مخابراتی نوری مجرایی (داکت ) و خاکی یا هوایی مهاردار
2ـکامل بلند مدت (LTE) شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) پروتکل کاربردی (S1AP) S1
3تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) و شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) توصیف کلی-مرحله 2
4تکامل بلند مدت (LTE) شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA -پروتکل کاربردی (M2AP) M2
5تکامل بلند مدت (lte)شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) پروتکل کاربردی (X2AP)X2
6تکامل بلند مدت (lte) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (e-utra) ویژگی پروتکل همگرایی داده بسته (pdcp)
7تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش پیوند رادیویی (RLC)
8تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش دسترسی رسانه (MAC)
9تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش لایه 2- اندازه گیری ها
10تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش -الزامات تجهیزات کاربر(UE) که از یک باند بسامدی مستقل آزاد پشتیبانی می کنند
11سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS)تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) -لایه فیزیکی برای عملکرد رله
12تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ارسال و دریافت رادیویی تجهیزات کاربر (UE) -
13شبکه های سلولی IMT -EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2-دستورالعمل R&TTE را پوشش می دهد -قسمت 2- تجهیزات کاربر (UE) گسترش مستقیم (UTRA FDD) CDMA
14تکامل بلند مدت (LTE)،شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN)حمل و نقل نشانک دهی برای واسط های پشتیبانی کننده از خدمت چند پخشی پخش همگانی چند رسانه ای (MBMS) درون E-UTRAN
15تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) لایه 1 برای واسط های پشتیبانی کننده از خدمت چند بخشی پخش همگانی چند رسانه ای (MBMS) درون E-UTRAN
16تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) اصول و جنبه های کلی واسط های پشتیبانی کننده از خدمت چند بخشی پخش همگانی چند رسانه ای (MBMS) (MBMS) درون E-UTRAN
17تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) حمل و نقل داده X2
18تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) حمل و نقل نشانک دهی X2
19تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) اصول و جنبه های کلی X2
20تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) ،حمل و نقل نشانک دهی S1
21تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) لایه 1 از X2
22تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) لایه 1 از S1
23تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN)اصول و جنبه های کلی S1
24شبکه های سلولی IMT، EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2- دستورالعمل R&TTE را پوشش می دهد ، قسمت 1- مقدمه و الزامات مشترک
25شبکه های سلولی EN,IMT هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2-دستورالعمل R&TTE راپوشش میدهد،قسمت 2-تجهیزات کاربر (UE)گسترش مستقیم UTRA FDD CDMA
26موضوعات طیف رادیویی (ERM) و سازگاری الکترومغناطیسی ، افزاره های با برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 9 کیلوهرتز تا 25 مگاهرتز و سامانه های حلقه القایی در گستره بسامدی 9 کیلوهرتز تا 30 مگاهرتز ، قسمت EN :2 هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-
27پروتکل واپایش دروازه -بسته های ITU-T ، H.248.1 برای میان کاری ITU-T H.323 و ITU-T H.324
28پروتکل واپایش دروازه -نمابر ،مکالمات متنی و بسته های متمایز کننده تماس
29پروتکل واپایش دروازه -حمل و نقل بر روی پروتکل انتقال واپایش جریان (SCTP)
30تکامل بلند مدت (LTE)شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) توصیف معماری
31تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) واپایش منبع رادیویی (RRC) -مشخصات پروتکل
32جنبه های پردازش گفتار ، انتقال و کیفیت گفتار (STQ) جنبه های Q0S برای خدمات عمومی در شبکه های GSM و 3G قسمت 6- پسا پردازش و روشهای آماری
33سامانه های انتقال و رسانه ،سامانه های رقمی و شبکه ها -شبکه های رقمی -شبکه های انتقال نوری معماری شبکه های انتقال نوری
34ساخت ،نصب و محافظت از بافه ها و سایرعناصر تجهیزات بیرونی همبندی های شبکه دسترسی نوری برای خدمات باند پهن
35سامانه های انقتال و رسانه ، سامانه های رقمی و شبکه ها -شبکه های رقمی -شبکه های انتقال نوری -اصطلاحات و تعاریف شبکه های انتقال نوری
36شبکه های داده-سامانه های باز ارتباطات و امنیت -برنامه های کاربردی و خدمات امن -امنیت تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTC) -الزامات کارکردی و معماری جنبه های امنیت IPTV
37تجهیزات برقی برای اندازه گیری ،واپایش و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-الزامات عمومی
38تارهای (فیبرهای )نوری -قسمت 1-20-روش های اندازه گیری و رویه های آزمون -هندسه تار
39تارهای نوری -قسمت 1-30-روشهای اندازه گیری و رویه های آزمون -آزمون درستی تار
40تارهای نوری -قسمت 1-41-روشهای اندازه گیری و رویه های آزمون-پهنای باند
41بافه های نوری -قسمت 1-43-روش های اندازه گیری و رویه های آزمون -اندازه گیری عددی دریچه (روزنه )
42افزاره های اتصال متقابل تارنوری و اجزای غیرفعال
43افزاره های اتصال متقابل تارنوری و اجزای غیرفعال-آزمون ها و مه نمک
44سامانه مخابراتی متحرک جهانی
45دسترسی رادیویی زمینی تکمل یافته جهانی
46تارهای نوری -قسمت 2- مشخصات محصول -کلیات
47اندازه گیری عملکردهای رادیویی تجهیزات کاربر برای پایانه های LTE/UMTS
48سامانه مخابراتی سلول رقمی (دیجیتال)-جنبه های کلی
49سامانه مخابراتی سلول رقمی (دیجیتال)-اصول واسط
50مخابرات و خدمات همگرایی پروتکل های اینترنتی
51مخابرات و خدمات همگرای اینترنتی و مخابراتی برای شبکه سازی پیشرفته
52بررسی فنی شرایط محیطی
53شبکه مدیریت مخابرات
54سامانه مخابراتی سیاره جهانی
55خدمات پیام کوتاه برای شبکه های ثابت
56خدمات پیام کوتاه برای شبکه های ثابت-راهکار مبتنی بر شبکه
57پروتکل ها و خدمات همگرای اینترنتی و مخابراتی برای شبکه سازی اینترنتی
58سلسله مراتب رقمی همزمان
59سلسله مراتب رقمی همزمان-پاییش عملکرد یک سویه
60سلسله مراتب رقمی همزمان-خطوط استیجاری
61مخابرات رقمی بهبود یافته بدون سیم
62سامانه حمل و نقل هوشمند-ارتباطات وسایل نقلیه
63موضوعات مهم سازگاری الکترومغناطیسی و طیف رادیویی
64انتقال و همتافتگری
65انتقال و همتافتگری- استفاده از تار تک حالته در شبکه دسترسی
66شبکه های دسترسی رادیویی فراخ باند
67جنبه های شبکه-شماره گذاری و نشان دهی برای حفظ شماره
68دسترسی-پایانه ها-انتقال و همتافتگری
69خدمات پیام رسانی چندرسانه ای برای شبکه های ثابت
70مخابرات و خدمات همگرای پروتکل های اینترنتی برای شبکه سازی پیشرفته
71دسترسی ،پایانه ها،انتقال و همتافتگری
72دسترسی ،پایانه ها،انتقال و همتافتگری-واسط آزمودن شبکه های نوری بیرونی
73کیفیت انتقال گفتار و چند رسانه ای
74دسترسی ،پایانه ها،انتقال و همتافتگری-مشخصات سامانه انتقال تارنوری
75سامانه مخابراتی سلول رقمی(فاز2+)
76دسترسی و پایانه ها-شبکه عمومی تلفن
77شبکه های بافه ای (کابلی)برای نشانک های تلویزیونی ،صوتی و خدمات تعاملی قسمت 4- تجهیزات باند پهن غیر فعال برای شبکه های بافه ای هم محور
78سامانه های بافه (کابل کشی )عام-مشخصات آزمون بافه (کابل کشی ) ارتباطی متوازن مطابق با استاندارد 11801
79سامانه های بافه (کابل کشی )عام-مشخصات آزمون بافه (کابل کشی ) ارتباطی متوازن مطابق با استاندارد iso-iec 11801- قسمت 2-25-حوزه کاری با اتصال دهنده های 4 قطبی m12 فرم خام مشخصات تفصیلی
80مجموعه بافه (کابل ) هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-1- مشخصات بخشی مجموعه های بافه (کابل )هم محور انعطاف پذیر
81مجموعه بافه (کابل ) هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-2- مشخصات تفصیلی خام مجموعه های بافه (کابل)هم محور انعطاف پذیر
82مجموعه های (کابل)بافه هم محور و بسامد رادیویی-قسمت 2-3-مشخصات تفصیلی مجموعه های بافه (کابل )هم محور انعطاف پذیر گستره بسامد 0MHz تا 1000 MHz اتصال دهنده های INSO_IEC 61169-8
83مجموعه های بافه (کابل )هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-4- مشخصات تفصیلی مجموعه های بافه (کابل )برای گیرنده های رادیو و تلویزیون -گستره بسامد 0MHz تا 3000MHz اتصال دهنده های INSO-IEC 61169-2
84مجموعه های بافه (کابل )هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-7- مشخصات تفصیلی مجموعه های بافه (کابل )برای گیرنده های رادیو و تلویزیون -گستره بسامد 0MHz تا 3000MHz اتصال دهنده های INSO-IEC 61169-47
85مجموعه های بسامد رادیویی و کابل هم محور -قسمت 3- ویژگی بخشی برای مجموعه های کابل هم محور نیمه انعطاف پذیر
86مجموعه های بسامد رادیویی و کابل هم محور -قسمت 3-1- ویژگی تفصیلی پرنشده برای محجموعه های کابل هم محور نیمه انعطاف پذیر
87مجموعه های بسامد رادیویی و کابل هم محور -قسمت 4-1- مشخصه تفصیلی پرنشده برای مجموعه های کابل هم محور نیمه سخت
88افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-44-آزمون ها -خمش کاهنده کرنش افزاره های فیبر نوری
89افزارهای اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-5-آزمون ها-پیچش
90بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-41 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی محصول برای تارهای (فیبرهای) A4 میانگیر (بافر ) شده یک طرفه و دوطرفه
91بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری ) قسمت 2-51- بافه های (کابل های ) درون بنا -مشخصات تفصیلی بافه های (کابل های) یک طرفه و دوطرفه مورد استفاده در بندها برای محیط واپایش شده (کنترل شده )
92افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-6-آزمون ها-استحکام کششی ساز و کار جفت شدگی
93افزاره های اتصال متقابل تار نوری (فیبر نوری)و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 3-21-آزمایش ها و اندازه گیری ها-زمان سودهی (سوییچینگ )
94بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری ) قسمت 5- مشخصات بخشی -بافه کشی (کابل کشی ) ریز مجرا برای نصب از طریق دمیدن
95افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و اجزای غیر فعال -اتصال دهنده های کابل ها و فیبرهای نوری -قسمت 1-1 ویژگی جزئی خالی
96اتصال دهنده های تارهای نوری (فیبر های نوری)و بافه ها (کابل ها) قسمت 19-2 تطبیق دهنده تار نوری (فیبر نوری ) دو طرفه نوع SC برای اتصال دهنده های تار فیبر -تک حالته -مشخصات تفصیلی
97سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 10- شرایط ویژه برای نسل اول (CT1, +CT1 ) و نسل دوم (CT2) تجهیزات تلفن بدون بند گوشی
98سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 12- شرایط ویژه برای پایانه دهانه بسیار کوچک ،ایستگاههای زمینی تعاملی ماهواره ای که در گستره های بسامدی بین 30GHz, 4GHz در خدمت م
99سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 13- شرایط ویژه برای تجهیزات رادیویی باند شهروندان (cb) و تجهیزات کمکی (گفتاری و غیر گفتاری )
100تقویت کننده های نوری -روش های آزمون-قسمت 1-3-پارامترهای بهره و توان -روش اندازه گیری توان نوری
101سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 15- شرایط ویژه برای تجهیزات رادیویی آماتور ،موجود به صورت تجاری
102سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 16- شرایط ویژه برای تجهیزات ارتباطات رادیویی سلولی قیاسی (آنالوگ ) -سیار و قابل حمل
103سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 19- شرایط ویژه برای ایستگاههای زمینی متحرک تنها گیرنده (ROMES) که درباند GHz 1/5 کارکرده و ارتباطات داده ای را فراهم می کنند
104سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (MES) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 20- شرایط ویژه برای ایستگاههای متحرک زمینی مورد استفاده در خدمات متحرک ماهواره ای (MSS)
105سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 22-شرایط ویژه برای تجهیزات متحرک هوانوردی و رادیویی ثابت با بسامد خیلی بالا با پایه زمینی
106سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 27-شرایط ویژه برای کاشتنی های فعال پزشکی با توان فوق العاده پایین (ULP-AMI) و وسایل جانبی مرتبط (ULP-AMI-P)
107سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 28-شرایط ویژه برای پیوند های بی سیم تصویری رقمی (دیجیتال )
108سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 29-شرایط ویژه برای وسایل های خدمت داده های پزشکی (MEDS) که در باندهای 401 MHz تا 402 MHz , 405 MHz تا 406MHz کار میکنند
109سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 31-شرایط ویژه برای تجهیزات در باند 9KHZ تا 315KHZ برای کاشتنی فعال پزشکی با توان فوق پایین (ULP-AMI) و وسایل های جانبی مرتبط
110سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 32-شرایط ویژه برای کاربردهای رادار کاوش زمینی و موانع
111سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 35-الزامات ویژه برای کاشتنی های فعال پزشکی با توان پایین (LP-AMI) که در باندهای 2483/5 MHz تا 2500 کار می کنند
112سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 50-شرایط ویژه برای ایستگاه پایه ارتباطات سلولی (BS) تکرار کننده و تجهیزات کمکی
113سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 6- شرایط ویژه برای تجهیزات مخابراتی بدون بند گوشی ارتقا یافته رقمی (دیجیتالی) (DECT)
114پروتکل واپایش (کنترل) دروازه
115کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت 4-2-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا 600MHZ -کابل های رابط موقت و محیط کاری
116کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت5-1-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ-کابل های انشعابی و اتصال اصلی
117کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت5-2-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ کابل های رابط موقت و محیط کاری
118کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت 6-1-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها بدون حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ کابل های کابل های انشعابی واتصال اصلی
119کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت 6-2-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها بدون حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ کابل های کابل های رابط موقت و محیط کاری
120سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطع در باندهای بسامدی در گستره 25/24 تا 5/29 GHZ با استفاده از روش های دسترسی مختلف -قسمت 1- پارامتر های پایه
121پروتکل واپایش (کنترل) دروازه -خصوصیات بسته SDP ITU-T H .248
122سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطع در باندهای بسامدی در گستره 25/24 تا 5/29 GHZ با استفاده از روش های دسترسی مختلف -قسمت 2- روش های دسترسی چند گانه با تقسیم بسامد (FDMA)
123سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطع در باندهای بسامدی در گستره 25/24 تا 5/29 GHZ با استفاده از روش های دسترسی مختلف -قسمت 3- روش های دسترسی چند گانه با تقسیم زمانی (TDMA)
124سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطه در باندهای بسامدی در گستره 24/25 تا GHZ29/5گیگاهرتز با استفاده از روشهای دسترسی مختلف -قسمت 4- روشهای دسترسی چند گانه با تقسیم کد دنباله مستقیم CS-CDMA
125سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطه در باندهای بسامدی در گستره 24/25 تا GHZ29/5گیگاهرتز با استفاده از روشهای دسترسی مختلف -قسمت 5- روشهای دسترسی چند گانه با تقسیم زمانی چند حامل MC-TDMA
126پروتکل واپایش (کنترل) دروازه -خصوصیات بسته SDP ITU-T H .248
127اطلاعات راهنما در به کارگیری خازن ها،مقاومت سلف ها و واحدهای فیلتر کامل برای حذف تداخل الکترومغناطیسی
128تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) مجرا های فیزیکی و مدوله سازی
129تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) همتافتگری و کد گذاری مجرا (E-UTRA) مجرا های فیزیکی و مدوله سازی
130تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) رویه های لایه فیزیکی
131تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA)الزامات قابلیت های دسترسی رادیویی تجهیزات کاربر(UE)
132افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و اجزای غیر فعال -واسط های اتصال دهنده فیبر نوری-قسمت 20-خانواده اتصال دهنده نوع LC
133سری M نگهداری شبکه مدیریت مخابرات (TMN) و نگهداری شبکه -سامانه های انتقال بین المللی ،مدارهای تلفن،تلگرافی ،دورنگار و مدارهای استیجاری شبکه مدیریت مخابرات-اصول یک شبکه مدیریت مخابرات
134سامانه های رادیویی ثابت ، آزمون انطباق -قسمت 1- تجهیزات نقطه به نقطه -تعاریف -الزامات کلی و روشهای اجرایی آزمون
135سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 2-1-تجهیزات نقطه به -چند نقطه -تعاریف و الزامات کلی
136سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 2-2-تجهیزات نقطه به -چند نقطه -روشهای اجرایی آزمون برای سامانه هایFDMA
137سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 2-3-تجهیزات نقطه به -چند نقطه -روشهای اجرایی آزمون برای سامانه هایTDMA
138سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 2-4- تجهیزات نقطه به چند نقطه -روش های اجرایی آزمون برای سامانه های FH-CDMA
139سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 2-5- تجهیزات نقطه به چند نقطه -روش های اجرایی آزمون برای سامانه های DS-CDMA
140سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 2-6- تجهیزات نقطه به چند نقطه -روش های اجرایی آزمون برای سامانه های دسترسی چند گانه با تقسیم بندی زمانی چند حاملی (MC-TDMA)
141سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 3-1- آنتن های نقطه به نقطه -تعاریف -الزامات کلی و روشهای اجرایی آزمون
142سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 3-2- آنتن های نقطه به چند نقطه تعاریف -الزامات کلی و روشهای اجرایی آزمون
143شبکه های سلولی EN -IMT هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد -قسمت 18- ایستگاه پایه (BS) رادیویی چند استانداردی (MSR)- E-UTRA GSM/EDGE ,UTRA
144شبکه های سلولی EN ,IMT هماهنگ شده که الزمات اساسی ماده 3-2- رهنمود R&TTE را پوشش میدهد-قسمت 19-تجهیزات کاربرTDD(UE)- WIMAXسیار- OFDMA TDD WMAN
145شبکه های سلولی IMT,EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2رهنمود R& TTE را پوشش می دهد -قسمت 20 ایستگاههای پایه TDD (BS) WIMAX سیار OFDMA TDD WMAN
146شبکه های سلولی IMT,EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2-رهنمود R&TTE را پوشش می دهد -قسمت 21-تجهیزات کاربرد FDD(UE) WiMAX سیار OFDMA TDD WMAN
147شبکه های سلولی IM,EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2- رهنمود R&TTE را پوشش می دهد-قسمت 22- ایستگاه های پایه FDD(BS) وایمکس WIMAX سیار - ) OFDMA TDD WMAN
148سری L-ساختمان نصب و فاظت کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی -مفصل های فیبر نوری
149کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 10- مشخصات بخشی کابل های نیمه سخت با دی الکتریک پلی تترافلوئوراتیلن (PTFE)
150کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 10-1- مشخصات تفضیلی خام کابل های نیمه سخت با دی الکتریک پلی تترافلوئوراتیلن (PTFE)
151بافه های (کابل های ) ارتباطی هم محور قسمت 1-206-روشهای آزمون محیطی -توالی آب و هوایی
152کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-2- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 047-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (ptfe)
153کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-3- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 086-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
154کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-4- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 141-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
155کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)قسمت 8-5- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 250-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
156کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-6- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 047-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
157کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-7- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 086-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
158کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-8 مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 141-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
159کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-9 مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 250-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
160کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 9- ویژگی مقطعی برای کابل های قابل انعطاف بسامد رادیویی
161کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-5- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 250-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
162فیبر نوری -قسمت 1-42- روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -پاشندگی رنگ
163فیبر نوری -قسمت 1-49- روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -تاخیر مد تفاضلی
164فیبرهای نوری-قسمت 50-1-روشهای اندازه گیری و رویه های آزمون -آزمون های گرمای مرطوب(حالت پایدار)
165فیبرهای نوری -قسمت 1-52-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -آزمون های تغییر دما
166فیبرهای نوری -قسمت 1-53-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -آزمون های غوطه وری در آب
167فیبرهای نوری -قسمت 1-54-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -پرتوافکنی گاما
168سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)قسمت 4-5-فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون مصونیت در برابر فراتاخت
169سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)قسمت 4-6-روش های آزمون و اندازه گیری در برابر اختلال های هدایتی ،القا شده به وسیله میدان های بسامد رادیویی
170سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-6-استانداردهای کلی (عام ) -استاندارد گسیل برای محیط های مسکونی ،تجاری و صنعتی سبک
171تجهیزات فناوری اطلاعات-مشخصه های مصونیت -حدود و روش های اندازه گیری
172بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری) -قسمت 1-2 ویژگی کلی -جدول تطابق مرجع برای روش های اجرایی آزمون بافه (کابل ) نوری
173بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 1-20-ویژگی کلی-روشهای اجرایی آزمون پایه ای بافه (کابل)نوری -کلیات و تعاریف
174بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 1-24-ویژگی کلی-روشهای اجرایی آزمون پایه ای بافه (کابل)نوری -روش های آزمون الکتریکی
175بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 2-10 - بافه های تار نوری داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های (کابل های ) یک طرفه و دو طرفه
176بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت 2-11-بافه های تار نوری داخلی -ویژگی تفصیلی بافه های (کابل های ) یک طرفه و دوطرفه برای استفاده در بافه کشی محوطه بنا
177بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-20 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های نوری چند تاری
178بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-30 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های نواری
179ابزارهای اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-1-آزمون ها-ارتعاش (سینوسی)
180افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-10-آزمون ها-مقاومت در برابر له شدگی
181تاکسی مترها-الزامات اندازه شناختی و فنی ، روش های اجرایی آزمون و فرمت گزارش آزمون
182افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-35 -آزمون ها -چرخش محوری کابل
183بافه های (کابل های ) تار (فیبر ) نوری قسمت 4-20 بافه های نوری هوایی در مجاورت خطوط فشار قوی الکتریکی -ویژگی جمعی برای بافه های نوری ADSS (تمام دی الکتریک مهار دار)
184پلاستیکها-پلی استایرن قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن )-قسمت 1-شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها
185قرار گیری انسان در معرض میدان هایی با بسامد رادیوئی ناشی از افزاره های مخابراتی بی سیم دستی و قابل نصب بر بدن -مدل های انسانی ، ابزار و روشهای اجرایی-قسمت 2- رویه تعیین نرخ جذب ویژه-(SAR)برای افزاره های دستی که در مجاورت بدن انسان استفاده می شوند (گسترده
186روش اندازه گیری سرعت نوسانات در ضبط صوت و تجهیزات تکثیر
187سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -سامانه های انتقال پهن باند -تجهیزات انتقال داده که در باند صنعتی ، علمی و پزشکی 2/4GHz (ISM) با استفاده از فنون مدوله سازی طیف گسترده کار می کنند-قسمت 1- مشخصات فنی و شرایط آزمون
188سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-تجهیزات شبکه مخابراتی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)
189دسترسی و پایانه ها (AT) الزامات سامانه تلفن قدیمی ساده (POTS) مورد کاربرد در مودم های خط اشتراک رقمی (دیجیتالی )نامتقارن ADSL حین اتصال به خط شبکه تلفن عمومی (PSTN) کنونی قیاسی (آنالوگ)
190سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -سامانه های انتقال پهن باند -تجهیزات ارسال داده که در باند صنعتی ، علمی و پزشکی 2/4 GHz (ISM) که با استفاده از فنون مدوله سازی طیف گسترده کار می کنند-قسمت 2- EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود
191سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) مشخصه های فنی و روش های آزمون برای میکروفن های بی سیم در گسترده بسامدی 3GHz تا 25MHz
192سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی-قسمت 33- شرایط خاص برای افزاره های ارتباطات فرا پهن باند (UWB)
193سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی-قسمت 34- شرایط خاص برای منبع تغذیه بیرونی (EPS) تلفن های سیار
194سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی-قسمت8-شرایط خاص برای ایستگاههای پایه سامانه جهانی ارتباطات سیار (GSM)
195سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)میکروفون های رادیویی رقمی (دیجیتال ) که در باند هماهنگ شده CEPT، از 1785 MHz تا 1800 MHz کار می کنند -قسمت 2 EN هماهنگ شده ماده 3-2 از رهنمود رادیو و تجهیزات ارتباط از دور (R&TTE)
196سامانه های رادیویی ثابت -مشخصه ها و الزامات برای تجهیزات و آنتن های نقطه به نقطه -قسمت 1- مرور کلی و مشخصه های مشترک مستقل از سامانه
197سازگاری الکترو مغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزارهای کوتاه برد (SRD) تجهیزات ارتباطات داده القایی گستره نزدیک عمل کننده در 13/56 MHZ -قسمت 1- مشخصه های فنی و روش های آزمون
198سامانه های رادیویی ثابت -مشخصه ها و الزامات برای تجهیزات و آنتن های نقطه به نقطه -قسمت 3- تجهیزاتی که در باندهای بسامدی هماهنگ یا ناهماهنگ می تواند به کار رود-EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود رادیو و تجهیزات ارتباط از دور (R&TTE) را پوشش می د
199سازگاری الکترو مغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزارهای کوتاه برد (SRD) تجهیزات ارتباطات داده القایی برای گستره نزدیک عمل کننده در 13/56 MHZ -قسمت 2-EN هماهنگ شده تحت ماده 3-2 رهنمود R&TTE
200سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -تجهیزات رادیویی در گسترده بسامدی 37/5MHz تا 30MHz برای غشاء های قابل کاشت (ایمپلنت های )پزشکی فعال با توان فراپایین و لوازم جانبی آن -قسمت 1- مشخصه های فنی و روشهای آزمون
201سری G-سامانه ای انتقال و رسانه ها، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال )تجهیزات پایانه رقمی -مشخصات اصلی انتقال دهنده رمز و تجهیزات تکثیر رقمی سری Y- زیر ساخت اطلاعات کلی ، جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل آینده -جنبه های پروتکل اینترنتی -معماری ، د
202سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 37/5 MHz تا MHz برای غشاء های قابل کاشت (ایمپلنت های )پزشکی فعال با توان فراپایین و لوازم جانبی آن -قسمت 2- EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود رادیو و تجهیزات ارتبا
203استاندارد محصول برای نمایش تطابق گوشی های تلفن سیار با محدودیت های اصلی قرار گیری انسان در معرض میدان های الکترومغناطیسی (300MHZ-3 GHZ)
204سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزاره های کوتاه برد (SRD) تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 600kHz-315 kHz- قسمت 1- مشخصه های فنی و روش های آزمون
205سری G- رسانه ها و سامانه های ارسال ، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال ) داده ها از طریق انتقال -جنبه های ذاتی -جنبه های واپایش شبکه انتقال سری Y-زیر ساخت اطلاعات جهانی ، جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعد- جنبه های پروتکل اینترنتی -عملیات ، اجر
206سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-کاربردهای امداد رسانی در بلایا با استفاده از تجهیزات فراخ باند EN (BBDR)5GHz هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد
207تقویت کننده های نوری -قسمت 1-ویژگی ذاتی
208شیوه توصیه شده موسسه مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) برای تعیین اوج میانگین فضایی نرخ جذب ویژه (SAR) در سر انسان حاصل از افزاره های ارتباطات بی سیم -فنون اندازه گیری
209سامانه های رادیویی ثابت ، آنتن ها و تجهیزات چند نقطه ای ، قسمت 1- مرور کلی و الزامات برای سامانه های رادیویی چند نقطه ای رقمی (دیجیتال)
210سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزاره های کوتاه برد (SRD) -شناسایی خودکار خط نورد (AVI) در راه آهن که در گستره بسامدی 2/45 GHz کار می کند -قسمت 1- مشخصه های فنی و روش های اندازه گیری
211سامانه های رادیویی ثابت ، تجهیزات و آنتن های چند نقطه ای -قسمت EN :2هماهنگ ، شامل الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی (R&TTE) برای تجهیزات رادیویی چند نقطه ای رقمی (دیجیتالی )
212مهندسی محیطی (EE)-واسط منبع تغذیه در ورودی به تجهیزات مخابرات و ارتباطات داده (ICT) -قسمت 2 عمل کننده با جریان مستقیم 48 V(dc)
213سامانه های رادیویی ثابت ، آنتن هاو تجهیزات چند نقطه ای -قسمت EN-3 هماهنگ شامل الزامات اساسی ماده3-2-از رهنمود تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی (R&TTE) برای آنتن های رادیویی چند نقطه ای
214شبکه های دسترسی رادیویی فراخ باند (BRAN)-سامانه های فراخ باند ثابت ارسال داده EN 5/8 GHz هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2- رهنمود R&TTE را پوشش می دهد
215آنتن های یک نقطه به چند نقطه -آنتن سامانه های رادیویی ثابت یک نقطه به چند نقطه در باند 60GHZ-11GHZ قسمت 3- سامانه بی سیم چند رسانه ای چند نقطه ای در باند 43/5 GHZ-40/5GHZ
216سری L-ساختار ، نصب و محافظت از کابل ها وسایر مولفه های وسایل برون بنا-دادگان ها برای زیر ساخت شبکه دسترسی نوری
217سامانه ها و تجهیزات رادیویی (RES) افزاره های کوتاه برد مشخصات فنی و روش های آزمون برای تجهیزات رادیویی مورد استفاده در گستره بسامدی 25MHz تا 1000MHz و با گستره ترازهای توان تا 500Mw
218پخش همگانی ویدیوئی رقمی (دیجیتال ) (DVB)-ساختار قاب بندی، کدگذاری و مدوله کردن کانال برای تلویزیون رقمی زمینی
219روش های سنجش برای شبکه رقمی (دیجیتال ) -مشخصه های عملکردی شبکه ارسال چند رسانه ای رقمی زمینی
220عوامل انسانی (HF) -با راهنماهای تجربه کاربر برای خدمات ارتباطی بلادرنگ بیان شده از نظر ضوابط کیفیت خدمت
221خدمات و پروتکل های همگرا شده مخابراتی و اینترنتی برای شبکه سازی پیشرفته (TISPAN) با پشتیبانی از ترکیب شناسانه ارتباطات جهانی (UCI) در ویژگی شبکه های نسل بعدی (NGN)
222گروه کاربر-کیفیت خدمات مخابراتی -قسمت2-پارامترهای مرتبط با کاربر براساس یک خدمت خاص
223خدمات همگرا شده مخابراتی و اینترنتی و قراردادهایی برای شبکه پیشرفته (TISPAN) فرانامه های معماری و کاربردپذیری برای لایه های تطبیقی مختلف انتقال نشانک دهی 9SIGTRAN)-فرانامه های SIGTRAN
224مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-1- ویژگی آزمون های محیطی ، انبارش
225سازگاری الکترومغناطیس و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-شناسایی خودکار خط نورد (AVI) در راه آهن
226مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-2- ویژگی آزمون های محیطی ، حمل و نقل
227سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) نشان فرست های بهمن (در برف )-سامانه های فرستنده -گیرنده -قسمت 1- مشخصات فنی و روش های آزمون
228مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-3- ویژگی آزمون های محیطی ، کاربری ساکن در مکان های حفاظت شده در برابر آب و هوایی
229سازگاری الکترومغناطیس و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -میکروفون های رادیویی رقمی (دیجیتال )که در باند هماهنگ شده CEPT از 1800MHz تا 1785 MHz کار میکنند-قسمت 1-مشخص های فنی و روش های اندازه گیری
230مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-5- ویژگی آزمون های محیطی ، نصب شده روی وسایل نقلیه زمینی
231سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) دو رورزی ترابری و تردد جاده ای (RTTT) مشخصه های فنی و روش های آزمون برای ارتباطات کوتاه برد اختصاصی (DSRC)تجهیزات انتقال (500 kbit/S 250 kbit\S که در باند صنعتی ،علمی و پزشکی 5/8 ghZ (ism) کار می کنند
232مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-6- ویژگی آزمون های محیطی ، شرایط محیطی کشتی
233سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (erm) مشخصات فنی و روش های آزمون افزاره های صوتی پهن باند بدون سیم قیاسی (آنالوگ )با آنتن های داخلی و با گستره بسامدی 865 MHz تا 863 MHz توصیه شده توسط CEPT
234مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-7- ویژگی آزمون های محیطی ، کاربری قابل حمل و غیر ساکن
235سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت14-شرایط خاص برای فرستنده های خدمت پخش همگانی تلویزیونی (TV) زمینی قیاسی (آنالوگ) و رقمی (دیجیتال)
236مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-8- ویژگی آزمون های محیطی ، کاربری ساکن در مکان های زیر زمینی
237سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 18- شرایط خاص برای تجهیزات رادیو ترانک زمینی (TETRA)
238کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت10-1 -ویژگیهای بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 500MHZ کابل های انشعابی کف و اصلی ساختمان
239سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 25-شرایط خاص برای ایستگاههای سیار طیف گسترده دسترسی چندگانه با تقسیم کد (CDMA1x) و تجهیزات کمکی
240کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 11-1 -ویژگیهای بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد(فرکانس )تا 500MHZ -کابل های اصلی و انشعاب ساختمان
241سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 26- شرایط خاص برای ایستگاههای پایه طیف گسترده دسترسی چند گانه با تقسیم کد (CDMA 1x) تکرار کننده ها و تجهیزات کمک
242کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 2-1 ویژگی های بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد(فرکانس )تا 100mhz کابل های اصلی و انشعابی ساختمان
243سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 5-شرایط خاص برای رادیو سیار زمینی خصوصی (PMR) و تجهیزات کمکی (گفتاری و غیر گفتاری )
244کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 2-2 ویژگی های بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد(فرکانس )تا 100mhz کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 100mhz -کابل های رابط و محیط کار
245سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)افزاره های کوتاه برد (SRD) استفاده کننده از فناوری فراپهن باند (UWB) برای اهداف ارتباطات -EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود رادیو و تجهیزات ارتباط از دور (R&TTE) را پوشش می دهد
246کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 3-1ویژگی های بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد (فرکانس )100MHZتا -کابل اصلی انشعابی ساختمان
247سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) خدمات سیار زمینی -تجهیزات رادیویی با مدوله سازی پوشش ثابت یا غیر ثابت که در پهنای باند کانالی 100kHz ,50kHz ,25 kHz یا 150kHz کار می کنند- EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد
248کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 3-2ویژگی های بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 100MHZ -کابل های رابط و محیط کار
249سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)- خدمات سیار زمینی -ویژگی فرستنده چند کانالی برای خدمات رادیویی سیار خصوصی -EN (PMR) هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد
250کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 4-1 ویژگی های بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 600MHZ کابل های اصلی و انشعابی ساختمان
251سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)افزاره های برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی مورد استفاده در گستره بسامدی 25 MHzتا 1000MHz و با گستره ترازهای توان تا 500mW -قسمت 1- مشخصات فنی و روشهای آزمون
252سامانه ها و تجهیزات رادیویی (RES) نشان فرست های بهمن (در برف )سامانه های فرستنده -گیرنده
253سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزارهای برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 9kHz تا 25MHz و سامانه های حلقه القایی در گستره بسامدی 9kHzتا 30MHz-قسمت 1- مشخصه های فنی و روشهای آزمون
254کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت8-ویژگیهای کابل های نوع 1 با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 2MHZ
255کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت9-1 -ویژگیهای بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 1000MHZ کابل های اصلی و انشعابی ساختمان
256اتصال دهنده ها بسامد (فرکانس ) رادیویی (RF) قسمت 1-ویژگی عام -الزامات کلی و روش های اندازه گیری
257بردهای مدار نوری-قسمت 1- کلیات
258موج برهای فلزی تو خالی قسمت1-الزامات کلی و روش های اندازه گیری
259ویژگی دستگاهها و روش های اندازه گیری اختلال رادیویی و مصونیت قسمت 4-1 -دستگاههای اندازه گیری اختلال رادیویی و مصونیت -آنتن ها و مکان های آزمون برای اندازه گیری اختلال تابشی
260کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-107-روش های آزمون الکتریکی -آزمون سطح بار میکروفونی کابل (نوفه القاء شده مکانیکی)
261کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-111-روش های آزمون الکتریکی -آزمون پایداری ثابت فاز
262کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-112-روش های آزمون الکتریکی -آزمون افت برگشتی (یکنواختی امپدانس )
263کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-113-روش های آزمون الکتریکی -آزمون ثابت تضعیف
264کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-122-روش های آزمون الکتریکی -آزمون هم شنوایی بین کابل های هم محور
265کابل های هم محور -قسمت 1-201-آزمون محیطی -آزمون عملکرد خمش در دمای پایین کابل
266کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-314-روش های آزمون مکانیکی -آزمون خمش
267بافه (کابل)ارتباطی هم محور(کواکسیال)قسمت8-ویژگی بخشی برای بافه های نیمه انعطاف پذیر با دی الکتریک پلی تترافلوئوراتیلن (ptfe)
268بافه های (کابل های ) چند رشته ای و متقارن زوجی-چهارتایی برای ارتباط رقمی (دیجیتال)قسمت 7- بافه های زوجی متقارن با مشخصه های انتقال 1200MHZ (مگاهرتز)-ویژگی بخشی برای بافه های ارتباطی رقمی و قیاسی (آنالوگ)
269فیبرهای نوری -قسمت 1-51-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -آزمون های گرمای خشک (حالت پایدار)
270سازگاری الکترومغناطیسی (emc) -قسمت 4-4 فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون مصونیت در برابر پالس های الکتریکی تند گذر -رگباره
271افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و مولفه های غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-52- آزمون ها -آزمون خمشی قطعه های کابل
272کابل های فیبر نوری- قسمت 3-11-کابل های بیرونی -ویژگی محصول برای داکت ، کابل های مخابراتی فیبر نوری تک مد دفنی و هوایی مهاردار
273افزارهای اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری قسمت 3-34 -آزمایش ها و اندازه گیری ها- تضعیف اتصال دهنده های جفت شده تصادفی
274افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و مولفه های غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 3-49 اندازه گیر ها و آزمایش ها - نیروی نگهداشت پین راهنما برای رابط های چند فیبری با طوقه نگهدارنده مستطیلی
275افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و مولفه های غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 3-50 - اندازه گیر ها و آزمایش ها - هم شنوایی سوده های فضایی نوری
276افزارهای اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری قسمت 3-7 -آزمایش ها و اندازه گیری ها- وابستگی تضعیف و اتلاف برگشتی قطعات تک مد به طول موج
277افزاره های اتصال متقابل و اجزاء غیر فعال تار(فیبر ) نوری -استاندارد عملکرد -قسمت 022-2 اتصال دهنده های تار (فیبر نوری پایان دهی شده روی تار (فیبر ) چند حالته برای رده c-محیط کنترل شده
278تجهیزات سامانه صوتی- قسمت 7-هدفون ها و گوشی ها
279مجموعه فرکانس رادیویی و کابل هم محور- قسمت 3-2-مشخصات جزئی برای مجموعه کابل هم محور نیمه انعطاف پذیر برای استفاده سیستم جهانی(1-GHz-0/8 GHz)
280ایمنی تجهیزاتی که به طور الکتریکی به شبکه مخابراتی متصل هستند
281سوددهی و سیگنال دهی - الزامات سیگنال دهی و پروتکل ها برای مخابرات سیار بین المللی (IMT-2000)- اطلاعات جهانی ، سری Y- زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه نسل آینده شبکه های نسل آینده -سیار بودن عمومی الزامات عمومی هم گرایی ثابت سیار (FMC)
282سامانه های رادیویی ثابت-سامانه های نقطه به نقطه و چند نقطه ای -گسیل ناخواسته در حوزه زائد و حدود مصونیت گیرنده در درگاه تجهیزات -آنتن -سامانه های رادیویی ثابت رقمی (دیجیتال)
283سازگاری الکترو مغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی(ERM) سامانه های انتقال پهن باند، تجهیزات انتقال داده به کار رفته در باند 2/4 GHZ ISM با استفاده از فنون مدولاسیون پهن باند -EN-هماهنگ ، شامل الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود R&TTE
284سری G -سامانه های انتقال و رسانه ، سامانه های رقمی (دیجیتال ) و شبکه ها کیفیت چند رسانه ای خدمات وعملکرد -جنبه های عمومی و وابسته به کاربر کیفیت الزامات تجربی برای خدمات تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV)
285رویه های آزمون زیر سامانه های ارتباط فیبر نوری قسمت 2-1-سامانه های رقمی (دیجیتال )-حساسیت گیرنده و اندازه گیری بار اضافی
286سری M -مدیریت مخابرات شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و تعمیر و نگهداری شبکه ، مدل عمومی اطلاعات شبکه
287مجموعه فرکانس رادیویی و کابل هم محور- قسمت4-مشخصات مقطعی برای مجموعه کابل هم محور نیمه سخت
288جنبه های پردازش ، انتقال و کیفیت گفتار (STQ)-تعاریف و سنجش های پارامتر کیفیت خدمت (QOS) مرتبط با کاربر-فسمت 3-پارامترهای QOS مختص شبکه های عمومی سیار زمینی (PLMN)
289ایمنی محصولات لیزری-قسمت 2- ایمنی سامانه های ارتباطی تار (فیبر )نوری (ofcs)
290مجموعه فرکانس رادیویی و کابل هم محور- قسمت1-ویژگیهای عمومی -الزامات عمومی و روشهای آزمون
291بافته های (کابل های ) ارتباطی هم محور-قسمت 8-1-ویژگی های تفضیلی کلی برای بافه های (کابل های) نیمه انعطاف پذیر دارای دی الکتریک پلی تترافلورواتیلن (PTFE)
292افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری قسمت 3-28-آزمایش ها و اندازه گیری ها-اتلاف گذرا
293حدود و روش های اندازه گیری مشخصات اغتشاش رادیویی وسایل روشنایی الکتریکی و تجهیزات مشابه
294ویژگی های اغتشاش رادیویی و دستگاههای اندازه گیری مصونیت و روشهای مربوط قسمت 1-3-اغتشاش رادیویی و دستگاههای اندازه گیری مصونیت -تجهیزات جانبی -توان اغتشاش
295گیرنده های پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی و تجهیزات وابسته -مشخصات اغتشاش رادیویی -حدودو روشهای اندازه گیری
296سازگاری الکترومغناطیسی -الزامات برای وسایل خانگی برقی-ابزارهای الکتریکی و دستگاههای مشابه -قمست 1- گسیل
297کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-105-روش های آزمون الکتریکی -آزمون استقامت الکتریکی عایق کابل
298کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-119-روش های آزمون الکتریکی -نسبت توان بسامد رادیویی
299کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-302-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون خارج از محور بودن کابل
300کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-304-روش های آزمون مکانیکی -مقاومت در برابر ضربه
301کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-308-روش های آزمون مکانیکی -آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول برای فلزهای روکش مسی
302کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-310-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون مشخصات پیچشی فلزات با روکش مس
303تجهیزات سامانه صوتی-مبدل های الکتروآکوستیکی-اندازه گیری پارامترهای سیگنال بزرگ
304کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-313-روشهای آزمون مکانیکی -چسسبیدگی دی الکترونیک و روکش
305کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-316-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون تاثیر حداکثر نیرو کشش بر روی کابل
306کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-317-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون مقاومت کابل در مقابل له شدگی
307کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-324-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون مقاومت کابل در مقابل سایش
308وسایل نقلیه جاده ای -روش های آزمون قطعات برای آشفتگی های الکتریکی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی تابشی باریک باند -قسمت 9- فرستنده های قابل حمل
309بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری )-قسمت1-1-ویژگی عمومی -کلیات
310بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری )-قسمت1-22-ویژگی عمومی -رویه های اصلی آزمون بافه (کابل ) نوری-روش های آزمون محیطی
311بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری )-قسمت1-23-ویژگی عمومی -رویه های اصلی آزمون بافه (کابل ) نوری-روش های آزمون عنصر بافه (کابل )
312اجزای غیر فعال و افزاره های اتصال متقابل تار(فیبر )نوری -استاندارد عملکرد-قسمت 021-3 اتصال دهنده های تار(فیبر ) نوری تک حالته برای رده U- محیط کنترل شده
313سری G-رسانه و سامانه های انتقال ، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال) -داده در بستر حمل و نقل -جنبه های عام -جنبه های کنترل شبکه حمل و نقل -سری y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات ، اد
314سری G-رسانه و سامانه های انتقال ، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال ) -بسته از نظر جنبه های حمل و نقل -اترنت از نظر جنبه های حمل و نقل -سری Y - اطلاعات جهانی-زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -جنبه های پروتکل اینترنت- حمل و نقل- معم
315سری H -سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری خدمات چند رسانه ای تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV) وکاربرد ها برای IPTV -افزار ه های پایانه IPTV -افزار ه های پایانه LIME مدل پایه
316سری H -سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری خدمات چند رسانه ای تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV) وکاربرد ها برای IPTV -میان افزار IPTV -میان افزار پایانه مبتنی بر وب برای خدمات IPTV
317سری H -سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری خدمات چند رسانه ای تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV) وکاربرد ها برای IPTV -چارچوب های کاری چند رسانه ای IPTV -محیط چند رسانه ای تعاملی سبک LIME برای خدمات IPTV
318سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- بررسی خاک قبل از استفاده از فنون بدون حفر شیار
319سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- طراحی، ساختن و نصب کابل های شبکه برای دسترسی پهن باند شامل شبکه های فلزی متصل به شبکه های فیبر نوری
320سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- روش های بازرسی و تعمیر داکت های پلاستیکی زیر زمینی
321سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- نگهداری تونل های کابل
322سری-Q-سودهی و سیگنال دهی-پروتکل ها و الزامات سیگنال دهی برای IMT-2000 -سری Y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -شبکه های نسل آینده -سیار بودن فراگیر-الزامات مدیریت سیار بودن برای شبکه های نسل آینده (NGN)
323سری-Q-سودهی و سیگنال دهی-پروتکل ها و الزامات سیگنال دهی برای IMT-2000 -سری Y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -شبکه های نسل آینده -سیار بودن فراگیر- چارچوب مدیریت مکانی برای شبکه نسل آینده (NGN)
324سری-Q-سودهی و سیگنال دهی-پروتکل ها و الزامات سیگنال دهی برای IMT-2000 -سری Y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -شبکه های نسل آینده -سیار بودن فراگیر- چارچوب کنترل دگر سپاری برای شبکه های نسل آینده (NGN)
325ریز بسته ی دورسنجی
326بررسی موضوعات الگوریتم احراز هویت و یکپارچگی
327تجهیزات مخابراتی -اتاقک منفصل BTS با ورق فولادی و رنگ آمیزی شده -مشخصات فنی
328سازگاری الکترومغناطیسی و طیف رادیویی (ERM) -استاندارد سازگاری -الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات وخدمات رادیویی -قسمت 3- شرایط ویژه برای دستگاههای کوتاه برد (SRD) با بسامدهای 40GHz تا 9 kHz
329تجهیزات مخابراتی -تکرار کننده (repeater) دستورالعمل آزمون
330تجهیزات مخابراتی -راک متمرکز برون بنا-مشخصات فنی
331تجهیزات مخابراتی -اتاقک منفص BTS با ورق گالوانیزه و رنگ آمیزی الکترواستاتیک مشخصات فنی
332تجهیزات مخابراتی -تکرار کننده (repeater) دستورالعمل نگهداری
333تجهیزات مخابراتی -سایت های ایستگاه گیرنده - فرستنده پایه (BTS) دستورالعمل آزمون پذیرش مقدماتی
334تجهیزات مخابراتی راک متمرکز تغذیه درون بنای ایستگاه گیرنده -فرستنده پایه -مشخصات فنی
335سازگاری الکترومغناطیسی و طیف رادیویی (ERM) -استاندارد سازگاری -الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات وخدمات رادیویی -قسمت 7- شرایط ویژه تجهیزات رادیویی سیار و قابل حمل و تجهیزات جانبی سامانه های مخابرات راه دور رادیویی سلولی دیجیتال DCS,GSM
336راهنمای انتخاب ابعاد پودمانی برای قطعات موج بر
337سامانه داده های رادیویی (RDS) -محصولات ومشخصات گیرنده-روش های اندازه گیری
338کابل کشی محوطه مشتری برای فناوری اطلاعات -قسمت 1-دسترسی پایه ISDN
339کابل کشی محوطه مشتری برای فناوری اطلاعات -قسمت 2-دسترسی پایه ISDN 2048 kbit/s و واسط شبکه خط استیجاری
340گیرنده های پخش عمومی صوتی و تلویزیونی و تجهیزات وابسته -ویژگی های اختلالات رادیویی -حدود و روش های اندازه گیری
341گیرنده های پخش عمومی صوتی و تلویزیونی و تجهیزات وابسته -ویژگی های مصونیت -حدود و روش های اندازه گیری
342انتقال و همتافت گری (TM)-کابل های فیبر نوری تک حالتی مورد استفاده به عنوان کابل های زیر آبی برای گذر از دریاچه ها و رودخانه و غیره
343انتقال و همتافت گری (TM)-سلسله مراتب رقمی همزمان (SDH) بستک های کارکردی خاص رادیویی برای انتقال Mx STM-N
344انتقال و همتافت گری (TM)-شبکه توزیع نوری (ODN) برای شبکه دسترسی نوری (OAN)
345تجهیزات و سامانه های رادیویی (RES) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات در محل فراخوانی
346ایمنی ماشین آلات -تجهیزات الکتریکی ماشین ها- قسمت 31- الزامات ویژه سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) و ایمنی برای سامانه ها ، واحدها و ماشین های دوزندگی
347خطوط انتقال مخابراتی هم محور سخت با کاربرد عمومی و اتصال دهنده های فلنچ مربوط به آن ها- قسمت 1- الزامات کلی وروشهای اندازه گیری
348خطوط انتقال مخابراتی هم محور سخت با کاربرد عمومی و اتصال دهنده های فلنچ مربوط به آن ها- قسمت 2- ویژگیهای تفصیلی
349خطوط هم محور درفشی تک رشته و اتصال دهنده های درفشی مربوطه - قسمت 1- الزامات کلی و روش های اندازه گیری
350سامانه هاو تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 1-2 -ملاحظات کلی راهنما برای ویژگیها
351سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 2-2 شرایط بهره برداری -شرایط محیطی (اثرات آب وهوایی ، مکانیکی و غیر الکتریکی دیگر)
352سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 3- واسط ها (مشخصه های الکتریکی )
353سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 4- الزامات عملکرد
354سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-1- پروتکل های انتقال -قالب های قاب های انتقال
355سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-102- پروتکل های انتقال -استاندارد تکمیلی برای انتقال شمارنده های تجمعی در سامانه های قدرت الکتریکی
356سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-103- پروتکل های انتقال -استاندارد تکمیلی برای واسط اطلاعاتی تجهیزات حفاظتی
357سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-104- پروتکل های انتقال -دسترسی به شبکه برای استاندارد بین المللی IEC 60870-5-101 با استفاده از پروفایل های انتقال استاندارد
358سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-2- پروتکل های انتقال -رویه های انتقال پیونده
359سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-3- پروتکل های انتقال -ساختار کلی داده های کاربردی
360سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-5- پروتکل های انتقال -توابع کاربرد پایه
361سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-6- راهنمای آزمودن انطباق برای استانداردهای تکمیلی برای استاندارد بین المللی IEC 60870-5
362سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-2 -پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -استفاده از استانداردهای پایه (لایه های 1-4 از OSI )
363سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-503- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروتکل و سرویس های TASE.2
364سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-601- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل عملیاتی برای ارائه سرویس انتقال اتصال گرا در یک سامانه انتهایی با دسترسی دائم و متصل به شبکه داده سوئیچ
365سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-602- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل انتقال عنصر سرویس کاربردی کنترل از راه دور TASE))
366سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-701- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل عملیاتی جهت ارائه سرویس کاربردی TASE.1 در سامانه های انتهایی
367سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-702- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل عملیاتی جهت ارائه سرویس کاربردی TASE.2 در سامانه های انتهایی
368سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-802- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -مدل های شیء TASE.2
369سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-10 محیط -تشریح محیط پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)-اغتشاش هدایتی
370سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-11 محیط -طبقه بندی محیط های پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)
371سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-12- محیط سطوح سازگاری برای اغتشاشات هدایتی با فرکانس پایین و سیگنال دهی در سامانه های منبع تغذیه عمومی فشار متوسط
372سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-13- محیط -محیط های الکترومغناطیسی توان بالا - (HPEM)تابش و هدایتی
373سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-9 محیط -تشریح محیط پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)-اغتشاش تابشی -نشریه پایه EMC
374سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-13- حدود گسیل برای اتصال تاسیسات نامتعادل به سامانه های قدرت فشار متوسط (MV) فشار قوی (HV) و فوق فشار قوی (EHV)
375سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-6 -حدود-ارزیابی حدود گسیل برای اتصال تاسیسات ایجاد کننده اعوجاج به سامانه های قدرت فشار متوسط (MV) فشار قوی (HV) و فوق فشار قوی (EHV)
376سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-7 -حدود-ارزیابی حدود گسیل برای اتصال تاسیسات ایجاد کننده افت و خیز به سامانه های قدرت فشار متوسط (MV) فشار قوی (HV) و فوق فشار قوی (EHV)
377سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-8 -حدود-سیگنال دهی در تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف -سطوح گسیل -باند های فرکانسی و سطوح اغتشاشات الکترو مغناطیسی
378سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت4-1- روشهای اندازه گیری و آزمون - مروری اجمالی بر سری استاندارد های بین المللی IEC 61000-4
379سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-10-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت در برابر میدان مغناطیسی نوسانی میراشونده
380سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-12-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت موج حلقوی
381سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-17-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت در برابر رپیل در درگاه توان ورودی DC
382سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-18-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت در برابر امواج نوسانی میرا
383سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-23-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های آزمون افزارهای حفاظتی برای پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) سایر اغتشاشات تابشی
384سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-24-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های آزمون افزارهای حفاظتی برای اغتشاش هدایتی پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) نشریه پایه EMC
385سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-29-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون های مصونیت در برابر سقوط ولتاژها-وقفه های کوتاه و تغییرات ولتاژ در درگاه توان ورودی DC
386سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-30-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های اندازه گیری کیفیت توان
387سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-33-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های اندازه گیری برای پارامترهای گذرای توان بالا
388سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت9-4- روشهای اندازه گیری و آزمون - آزمون مصونیت در برابر میدان مغناطیسی پالسی
389سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 5-5-راهنماهای نصب و تضعیف -ویژگی های افزارهای حفاظتی برای اغتشاش هدایتی پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد(HEMP)- نشریه پایه EMC
390سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 5-7-راهنماهای نصب و تضعیف -درجه حفاظت تامین شده توسط محفظه در مقابل تداخل های الکترمغناطیسی کد (EM)
391سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 5-8-راهنماهای نصب و تضعیف -روش های حفاظت پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد(HEMP)- جهت زیر ساخت های توزیع شده
392سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 6-6-استانداردهای عمومی -مصونیت پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد(HEMP)- برای تجهیزات داخلی
393تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-1- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای تجهیزات حساس آزمون و اندازه گیری برای کاربردهای حفاظت نشده EMC
394تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-2- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای تجهیزات قابل حمل آزمون -اندازه گیر یو پایش مورد استفاده در سامانه های
395تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-3- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای ترانسدیوسرهای با آماده سازی سیگنال به صورت یکپارچه یا از راه دور
396تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی(EMC) قسمت 2-4 الزامات ویژه-پیکر بندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای افزارهای پایش عایق
397تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-5- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی افزارهای میدانی با واسط هایی مطابق با استاندارد بین المللی CP3/2, IEC 61784
398تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-1- الزامات مصونیت برای سامانه های مربوط به ایمنی و تجهیزات مورد نظر برای اجرای کارکردهای مربوط به ایمنی (ایمنی کاردکردی) -کاربردهای صنعتی عمومی
399تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-2- الزامات مصونیت برای سامانه های مربوط به ایمنی و تجهیزات مورد نظر برای اجرای کارکردهای مربوط به ایمنی (ایمنی کاردکردی) -کاربردهای صنعتی با محیط ال
400اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 1-1 ملاحظات کلی -معماری سامانه اتوماسیون توزیع
401اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 1-2 ملاحظات کلی -راهنما برای ویژگیها
402اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 1-4 ملاحظات کلی -شناسایی پارامترهای انتقال داده مربوط به شبکه توزیع فشار ضعیف و متوسط
403اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 3-1الزامات تبادل سیگنال روی خطوط توزیع -باندهای فرکانسی و سطوح خروجی
404اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 3-21-الزامات تبادل سیگنال روی خطوط توزیع -افزار کوپلینگ خازنی ایزوله شده فاز به فاز فشار متوسط
405اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 3-22-الزامات تبادل سیگنال روی خطوط توزیع -افزار کوپلینگ نفوذی فار به زمین و حفاظ به زمین فشار متوسط
406اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-1-پروتکل های ارتباط داده مدل مرجع سامانه ارتباط
407اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-32-پروتکل های ارتباط داده لایه پیوند داده-کنترل پیوند منطقی (LLC)
408اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-33-پروتکل های ارتباط داده لایه پیوند داده- پروتکل اتصال گرا
409اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-41-پروتکل های ارتباط داده پروتکل های کاربردی -ویژگیهای پیام خط توزیع
410اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-42-پروتکل های ارتباط داده پروتکل های کاربردی -لایه کاربردی
411اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-511-پروتکل های ارتباط داده مدیریت سامانه ها- پروتکل CIASE
412اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-512-پروتکل های ارتباط داده ها -مدیریت سامانه ها با به کارگیری پروفایل 1-5-61334- پایگاه اطلاعات مدیریتی
413اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-61-پروتکل های ارتباط داده لایه شبکه - پروتکل های بدون اتصال
414اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-1-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل مدولاسیون جابجایی فرکانسی گسترده (S-FSK)
415اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-2-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل مدولاسیون جابجایی فرکانسی گسترده (FSK)
416اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-3-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل طیف گسترده باند پهن تطبیقی (SS-AW)
417اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-4-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل مدولاسیون با چند موج حامل (MCM)
418اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-5-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل طیف گسترده با جهش سریع فرکانسی (SS-FFH)
419اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 6-قانون کد گذاری A-XDR
420سامانه ها و شبکه های ارتباطی در پست ها-قسمت 1- معرفی و مرور کلی
421سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها -قسمت 10- آ‍زمودن انطباق
422سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها- قسمت 3- الزامات کلی
423سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها- قسمت 4- مدیریت پروژه و سامانه
424سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها- قسمت 5- الزامات ارتباطی برای مدل های افزارها و کارکردها
425سامانه و شبکه های ارتباطی در اتوماسیون شرکت برق رسان - قسمت 7-420 ساختار ارتباطی پایه گره های منطقی منابع انرژی توزیع شده
426سامانه و شبکه های ارتباطی در اتوماسیون شرکت برق رسان - قسمت 80-1 راهنمای تبادل اطلاعات از یک مدل داده بر مبنای کلاس داده مشترک (cdc) با استفاده از استانداردهای بین المللی IEC 60870-5-101 یا IEC 60870-5-104
427سامانه ها و شبکه های ارتباطی در پست ها-قسمت 9-1-نگاشت سرویس ارتباطی ویژه (SCSM)- مقادیر نمونه برداری شده در پیوند نقطه به نقطه چند سیمه یک سویه سریال
428یکپارچه سازی عملیات در شرکت های برق رسان -واسط های سامانه برای مدیریت توزیع - قسمت 1- معماری واسط و الزامات عمومی
429یکپارچه سازی عملیات در شرکت های برق رسان -واسط های سامانه جهت مدیریت توزیع - قسمت 3- واسط عملکرد شبکه
430یکپارچه سازی عملیات در شرکت های برق رسان -واسط های سامانه جهت مدیریت توزیع - قسمت 4- واسط مدیریت دارایی و ثبت اطلاعات
431تجهیزات جوشکاری مقاومتی -قسمت 2- الزامات سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)
432سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 1-1-ملاحظات کلی -اصول کلی
433سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 1-4-ملاحظات کلی -جنبه های اصلی انتقال داده کنترل از راه دور و سازمان دهی استانداردهای IEC 60870-6, IEC 60870-5
434سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 1-5-ملاحظات کلی -تاثیر رویه های انتقال از طریق مودم با افزارهای رمز نگاری بر روی یکپارچگی داده های سامانه های انتقال با استفاده از پروتکل IEC 60870-5
435سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 6-1-پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استاندارد های بین المللی ISO و توصیه نامه های ITU-T زمینه کاربرد و سازمان دهی استاندارد ها
436سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 6-504-پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استاندارد های بین المللی ISO و توصیه نامه های ITU-T دستور العمل های متعارف کاربر TASE.1
437سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 6-505-پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استاندارد های بین المللی ISO و توصیه نامه های ITU-T راهنمای کاربرTASE.2
438سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-3- کلیات -تاثیرات پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد - (HEMP)بر روی تجهیزات و سامانه های شهری
439سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-4- مبانی تاریخی برای محدودیت گسیل های هدایتی جریان هارمونیکی با فرکانس قدرت تجهیزات در گستره فرکانسی تا 2kHz
440سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-5- کلیات -اثرات الکترومغناطیسی توان بالا - (HPEM)بر روی سامانه های شهری
441سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-14- محیط -اضافه ولتاژ روی شبکه های توزیع برق عمومی
442سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-3 محیط -تشریح محیط -پدیده های تابشی و پدیده های هدایتی وابسته به فرکانسی غیر از فرکانس شبکه
443سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-6 محیط -ارزیابی سطوح گسیل در منبع تغذیه در کارخانه های صنعتی با توجه به اغتشاشات هدایتی با فرکانس پایین
444سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-7 محیط -میدان های مغناطیسی فرکانس پایین در محیط های گوناگون
445سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-8 محیط -سقوط ولتاژها و وقفه های کوتاه در سامانه های منبع تغذیه الکتریکی عمومی با نتایج اندازه گیری آماری
446سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-32-روشهای اندازه گیری و آزمودن -خلاصه شبیه ساز پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)
447سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-35-روشهای اندازه گیری و آزمودن -خلاصه شبیه سازالکترو مغناطیسی توان بالا (HPEM)
448سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 5-1 راهنمای نصب و تضعیف -ملاحظات عمومی -نشریه پایه EMC
449سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 5-2 -راهنماهای نصب و تضعیف -زمین کردن و کابل کشی
450سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 5-3 -راهنماهای نصب و تضعیف -مفاهیم حفاظت پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)
451سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 5-6- راهنماهای نصب و تضعیف -تضعیف اثرات الکترو مغناطیسی خارجی
452سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 5-601- موارد مربوط به آزمون انطباق برای استاندارد تکمیلی IEC 60870-5-101
453سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 5-604- موارد مربوط به آزمون انطباق برای استاندارد تکمیلی IEC 60870-5-104
454سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-2-کلیات -روش شناسی برای دستیابی به ایمنی کارکردی سامانه های الکتریکی و الکترونیکی شامل تجهیزات با در نظر گرفتن پدیده های الکترومغناطیسی
455سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-5-حدود -محدود سازی فلیکر و افت و خیزهای ولتاژ در سامانه های تغذیه توان فشار ضعیف برای تجهیزات دارای جریان اسمی بیشتر از 75A
456سازگاری الکترومغناطیسی -قسمت 4-13- فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون های مصونیت فرکانس پایین هماهنگ ها و میان هماهنگ ها شامل سیگنال دهی برق شهر در درگاه تغذیه a.c.
457سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 4-14- فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون های مصونیت در مقابل نوسانات ولتاژ برای تجهیزاتی که جریان ورودی آن ها در هر فاز از 16 آمپر بیشتر نباشد
458لوح های ضبط شنودی آنالوگ و تجهیزات تکثیر آن - ویژگی ها
459سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 5-4- راهنماهای نصب و تضعیف مصونیت در برابر پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) -ویژگیهای افزارهای حفاظتی در برابر اغتشاش تابشی پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد- نشریه پایه EMC
460سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 5-9- راهنماهای نصب و تضعیف ارزیابی های سطح آسیب پذیری سامانه برای HEMP,HPEM
461سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت6-5- استانداردهای عمومی مصونیت محیط های نیروگاه و پست
462فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات میان سامانه ها-شبکه خدمات یکپارچه خصوصی -خدمات حامل مد مداری 64 کیلو بیت بر ثانیه -توصیف خدمت ، قابلیت های کارکردی و جریان های اطلاعاتی
463فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات میان سامانه ها-شبکه خدمات یکپارچه خصوصی باند پهن -پروتکل سیگنال دهی تبادل میانی -پروتکل اتصال -تماس پایه
464اندازه گیری الکتریکی -تبادل داده جهت قرائت دستگاه اندازه گیری -تعرفه وکنترل بار- قسمت 41-تبادل داده با استفاده از شبکه های گسترده -شبکه تلفن گزینشی همگانی (PSTN) همراه با پروتکل LINK+
465تجهیزات و سیستم های چند رسانه ای -مدیریت و اندازه گیری رنگ -قسمت 2-1 -مدیریت رنگ -فضای رنگ قرمز-سبز و آّی (RGB) پیش فرض-sRGB
466افزاره ها و اجزای فعال فیبر نوری-استانداردهای عملکرد-قسمت3- فرستنده های دیود لیزری مدوله ساز-یکپارچه 2/5 Gbit/s
467استاندارد IEEE برای فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- شبکه های محلی و کلان شهری -الزامات خاص- قسمت 3- روش دسترسی چند گانه بازبینی حامل با آشکار سازی برخورد (CSMA/CD) و ویژگی های لایه ی فیزیکی
468فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها- شبکه سرویس های یکپارچه خصوصی -سرویس دهندگان حامل سبک مداری -پروتکل و روشهای اجرایی علامت دهی بین مراکز
469فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها- شبکه سرویس های یکپارچه خصوصی -ویژگیها- مدل کارکردی و جریان های اطلاعات -قابلیت شبکه افزده ی کلاس محدود شده ی مسیر
470فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها- شبکه سرویس های یکپارچه خصوصی پهن باند -پروتکل علامت دهی تبادل متقابل -لایه تطبیقی علامت دهی حالت انتقال غیر متقارن (ATM)
471سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوت تصویری-جنبه های سامانه ها-مدیریت نقش و سایر کانال های رسانه ای برای ترمینال های سری H.300
472انتقال سیگنال های غیر تلفنی -سامانه های تلفن تصویری و تجهیزات پایانه برای شبکه های محلی که کیفیت تضمین شده ای از خدمت را ارائه می دهند
473سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوتی تصویری -سامانه ها و تجهیزات پایانه برای خدمات صوتی تصویری -سامانه های ارتباطات چند رسانه ای مبتنی بر بسته
474سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-جنبه های سامانه ها -راهنمای پیاده سازی برای توصیه نامه ی بین المللی ITU-T H.235 V3 -امنیت و رمز نگاری برای ترمینال های چند رسانه ای سرهای ITU-T H.323 و سایر توصیه نامه های مبتنی بر ITU-T H 245
475سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوتی تصویری -رویه های ارتباطی -راهنمای پیاده سازی برای توصیه نامه ی بین المللی H.239 (مدیریت نقش و کانال های رسانه اضافی برای پایانه های سری H.300
476سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوتی تصویری -همگام سازی و همتافتگری انتقال -پروتکل های سیگنال دهی بر خوانی و بسته بندی جریان رسانه برای سامانه های ارتباطی چند رسانه ای مبتنی بر بسته
477سری K حفاظت در برابر تداخل -حفاظت کابل های فیبر نوری
478سازگاری الکترومغناطیسی و موارد مربوط به طیف رادیویی (ERM) -تجهیزات رادیویی مد 4 پیوند رقمی هوا- زمین با بسامد بسیار بالا(VDL) مشخصات فنی و روشهای اندازه گیری برای تجهیزات زمینی -قسمت 4- عملکردهای نقطه به نقطه
479سازگاری الکترومغناطیسی و موارد مربوط به طیف رادیویی (ERM) -افزاره های برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی در محدوده بسامد 315 KHZ تا 600 KHZ -قسمت 2 استانداردهای هماهنگ شده برای پوشش الزامات اساسی ماده 3-2 دستور العمل تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی (R&TTE
480دسترسی خدمت باز (OSA) واسط برنامه نویسی کاربردی (API) قسمت 3- چارچوب (مبحث 5)
481تجهیزات سیستم صوتی -قسمت 4-میکروفون
482شبکه ها و سامانه های مخابراتی جهت اتوماسیون ادوات جانبی قدرت - قسمت 6- زبان تشریحی پیکربندی برای مخابرات موجود در ایستگاههای برق مرتبط با تجهیزات الکترونیکی هوشمند
483شبکه ها و سامانه های مخابراتی جهت اتوماسیون ادوات جانبی قدرت - قسمت 8-1 نگاشت خدمت مخابرتی ویژه (SCSM) نگاشت ها به مشخصات پیام رسانی صنعتی
484واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 1- راهنمایی ها و الزامات عمومی
485واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 402 خدمات مشترک
486واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 403 دستیابی داده به صورت عمومی
487واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 404 دستیابی داده به صورت پرسرعت
488واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 405 آبونمان و رویداد نگاری عمومی (GES)
489واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 453 تبادل ترسیمی براساس الگوی اطلاعات مشترک (GIM)
490واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 501 نمای چارچوب شرح منبع الگوی اطلاعات مشترک
491ارزیابی پرتوگیری انسان از میدان های الکترومغناطیسی ناشی از دستگاههای محدوده کوتاه با کاربردهای مختلف در گستره فرکانسی صفر تا سیصد گیگاهرتز قسمت 1- میدان های تولید شده توسط دستگاههای مورد استفاده برای سامانه های الکترونیکی نظارتی-شناساگر رادیو بسامدی و سام
492شیوه نامه استاندارد برای انتخاب فاضلاب روثقلی مناسب جهت نصب کابل فیبر نوری و مجراها
493فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز نگاری-قسمت 3-رمزهای بلوکی
494کابل های فیبر نوری قسمت2-31-کابل های درون بنا-مشخصات تفصیلی کابلهای فیبر نوری مورد استفاده در کابل کشی داخل ساختمان