گنجینه استاندارد های اوزان و مقیاس ها سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1سیستم دزسنجی فریک -آیین کار
2طیف نور سنج های مرئی -فرابنفش -پایش کالیبراسیون طیف نورسنج های با پهنای باند طیفی کمتر از 2NM- روش آزمون
3رنگ سنجی-قسمت 4- فضای رنگ L*a*b* استاندارد CIE
4رنگ سنجی -قسمت 6- رابطه اختلاف رنگ CIEDE 2000
5توزیع فضایی نور روز - آسمان عمومی استاندارد CIE
6ویژگیهای هندسی فراورده (gps) مفاهیم عمومی -قسمت 3- خصیصه های رواداری شده
7تعیین توزیع اندازه ذره به روش ته نشینی گرانشی مایع -قسمت 1- اصول و رهنمودهای کلی
8ویژگی های هندسی فراورده (gps) پالایش قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم پایه
9ویژگیهای هندسی فراورده (gps) -بافت سطح - مساحتی - قسمت 1- نشان دهی بافت سطح
10پایش وضعیت و تشخیص در ماشین ها -پایش وضعیت ارتعاش -قمست 3- راهنما برای تشخیص ارتعاش
11دستگاه های توزین غیر خودکار قسمت 1- الزام های اندازه شناختی و فنی -آزمون ها
12دستگاههای توزین غیر خودکار قسمت 2- الگوی گزارش آزمون
13ویژگی های هندسی فراورده (GPS)- پالایش -قسمت 60- پالایه های خطی مساحتی - مفاهیم پایه
14ویژگی های هندسی فراورده (GPS) - پالایش -قسمت 22- پالایه های نیم رخ خطی - پالایه های زبانه ای
15ظروف شیشه ای و پلاستیکی آزمایشگاهی -اصول طراحی و ساخت دستگاههای حجم سنجی
16آکوستیک -تعیین ترازهای توان صدا با بسامد بالا ،منتشر شده با ماشین آلات و تجهیزات
17لوازم شیشه ای آزمایشگاهی -بشرها
18سنجه های مادی طول (مترها)برای استفاده عمومی -قسمت 1- الزامات اندازه شناختی و فنی
19تعیین توزیع اندازه ذره به روش ته نشینی گرانشی مایع -قسمت 4-روش تعادل
20ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) آزمون پذیرش و تایید مجدد برای سامانه های اندازه گیری مختصات (CMS) قسمت 10- ردیاب های لیزری برای اندازه گیری فواصل نقطه به نقطه
21روشهای کالیبراسیون ترانسدیوسرهای شوک و ارتعاش -قسمت 12- کالیبراسیون اولیه ارتعاش به روش تاثیر متقابل
22تجزیه گرهای گرمایی-کالیبراسیون زمان سپری شده -روش آزمون
23سیم های سری های متریک بری اندازه گیری رزوه های پیچ
24اندازه گیری شارش سیال با فشار سنج های تفاضلی -رهنمودهایی درباره اثر عدول از ویژگی ها و شرایط بهره برداری ارائه شده در مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 16468
25فناوری خلا- کالیبراسیون دستگاه نشت یاب نوع طیف سنج جرمی
26الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها
27ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- تجهیزات اندازه گیری ابعادی -قسمت 1- گیج های حدی مسطح اندازه خطی
28راهنماهایی برای استفاده از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 16468 - سال 1391
29تعیین چگالی به وسیله جابجایی حجمی -چگالی ساختار به روش گاز -پیکنومتری
30اندازه گیری سرعت مایع در کانال های باز -طراحی ،انتخاب و استفاده از جریان سنج های الکترومغناطیسی
31مایعات استاندارد برای کالیبره کردن ویسکومتر
32اندازه گیری گرانروی دینامیک و چگالی مایعات به وسیله گرانروی سنج استابینگر(و محاسبه گرانروی کینماتیک)-روش آزمون
33آنالیز اندازه ذرات -روشهای آنالیز تصویری قسمت 1- روشهای آنالیز تصویری ایستا
34باسکول های وسایل نقلیه جاده ای -روش آزمون (تصدیق اولیه ،تصدیق بعدی و بازرسی حین خدمت )
35ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 40 پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -مفاهیم پایه
36ویژگی های هندسی فراورده های (GPS) پالایش -قسمت 49- پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -فنون فضای مقیاس
37راهنمای استفاده از براوردهای تکرارپذیری ،تجدیدپذیری و صحت در براورد عدم قعطیت اندازه گیری
38اندازه گیری شارش مایع در مجاری بسته به روش وزنی-روشهای اجرایی بررسی تاسیسات -قسمت 1- سیستم های توزین استاتیک
39مخازن ذخیره ثابت-الزامات عمومی
40رنگ سنجی-قسمت 1- مشاهده گران رنگ سنجی استاندارد CIE
41رنگ سنجی -قسمت 2- منابع نوری استاندارد CIE
42رنگ سنجی-قسمت 3- مقادیر محرک رنگ سه گانه استاندارد CIE
43دستگاههای توزین خودکار جمع زن پیوسته (دستگاههای توزین نوار نقاله ای )-قسمت 1- الزام های اندازه شناختی و فنی
44دستگاههای توزین خودکار جمع زن پیوسته (دستگاههای توزین نوار نقاله ای )-قسمت 3- الگوی گزارش آزمون
45تعیین چگالی و چگالی نسبی و گراویتی API مایعات با استفاده از چگالی سنج با نمایشگر عددی -روش آزمون
46اپتیک و فوتونیک -تابع انتقال اپتیکی اصول و روشهای اجرایی اندازه گیری
47ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 41-پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -پالایه های دیسکی و پاره خط افقی
48ویژگی های هندسی فراورده (GPS)بافت سطح-مساحتی -قسمت 604-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تداخل سنجی روبشی همدوس)
49ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)بافت سطح-مساحی -قسمت 605-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (پروب فوکوس خودکار نقطه ای )
50ویژگی های هندسی فرآورده های (GPS)-بافت سطح -مساحت-قسمت 606-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تغییر کانونی )
51ویژگیهای هندسی فراورده (gps) بافت سطح-مساحتی -قسمت 70-سنجه های مادی
52فیلر گیج ها
53روشهایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 12- آزمون حساسیت به شوک عرضی
54روش هایی برای کالیبراسیون پیکاپ های ارتعاش و شکو-قسمت 13-آزمون حساسیت کرنش پایه
55روشهایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 8- کالیبراسیون اولیه با سانتریفیوژ دوگانه
56کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم -قسمت 2- روشهای آزمون
57کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم-قسمت 3- فرمت گزارش آزمون
58شارش شاره در کانال های بسته -اتصالات انتقال سیگنال فشار بین اجزا اولیه و ثانویه
59روشهایی برای کالیبراسیون ترانس-دوسرهای ارتعاش و ضربه-قسمت 16-کالیبراسیون با گرانش زمین
60جداول دما-نیروی محرکه الکتریکی (EMF) برای ترکیبات المان خالص ترموکوپل
61هیدرومتری-روشهای سرعت -مساحت مورداستفاده در جریان سنج ها -جمع آوری و پردازش داده ها برای تعیین عدم قطعیت های اندازه گیری شارش
62الکل سنج ها و هیدرومترهای الکلی و دماسنج های مورد استفاده در الکل سنجی
63ویژگی های هندسی فراورده (GPS) گوه ها-قسمت 1-سری های زاویه و شیب
64ویژگی های هندسی فراورده (GPS) گوه ها-قسمت 2-ابعاد گذاری و رواداری گذاری
65هیدرومتری -سیستم های کابل راه برای سنجش جریان
66ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مدل ماتریسی
67ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مشخصه ها و شرایط -تعاریف
68اندازه گیری دبی سیال در کانال های بسته -دبی سنج های کوریولیس (سنجش دبی جرمی،چگالی و دبی حجمی )-راهنمای انتخاب ،نصب و کاربرد
69پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات -تفسیر داده ها و فنون عیب یابی -قسمت 1- راهنمایی های عمومی
70راهنمای استاندارد برای گزارش عدم قطعیت نتایج آزمون و استفاده از واژه ی عدم قطعیت در روش آزمون ASTM
71هیدرومتری -روش های اندازه گیری دبی بار بستر
72دستگاههای کروماتوگرافی گازی برای اندازه گیری آلودگی ناشی از آفت کش ها ودیگر مواد سمی
73تخمین ته نشینی رسوب در مخازن با استفاده از مدل های شبیه سازی یک بعدی
74اندازه گیری شارش شاره در مجاری بسته -کنتورهای فراصوت زمان عبور برای مایعات
75ارزیابی عدم قطعیت در کالیبراسیون و استفاده از وسایل اندازه گیری شارش -قسمت 2- روابط کالیبراسیون غیر خطی
76اندازه گیری جریان سیال در مجاری بسته -جریان سنج های فراصوتی گاز-قسمت 2- کنتورهای صنعتی
77اندازه گیری جریان سیال در مجاری بسته واژگان و نمادها
78ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 1- اصول و راهنماها
79ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 2- روش تشدید
80ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 3- روش تیر برشی آزاد
81ارتعاش و شوک مکانیکی -تعیین تجربی تحرک مکانیکی -قسمت 1- اصطلاحات و تعاریف پایه و ویژگی های ترانسدیوسر
82ارتعاش و شوک مکانیکی -تعیین تجربی تحرک مکانیکی -قسمت 2-اندازه گیری با استفاده از انتقال تک نقطه ای انگیزش با محرک ارتعاش پیوست شده
83ارتعاش مکانیکی-ارزشیابی نتایج اندازه گیری آزمون های دینامیکی و رسیدگی به پل ها
84میزهای کمکی برای مولدهای ارتعاش -روش های توصیف مشخصه های تجهیزات
85پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها -واژه نامه
86هیدرومتری-رسوب معلق در نهرها و مجراها-تعیین غلظت با استفاده از فن های جایگزین
87هیدرومتری -اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز با استفاده از جریان سنج ها یا شناورها
88صحه گذاری نیروی اعمالی دستگاههای آزمون-آیین کار
89کالیبراسیون سل های هدایت سنجی
90تراکم تعداد ذرات آیروسل -کالیبراسیون شمارشگرهای ذرات چگال شده
91مترهای نواری فولادی -ویژگیها و روش آزمون
92ترموکوپل ها-قسمت 1- ویژگیها و رواداری های نیروی محرکه الکتریکی (emf)
93ترموکوپل ها-قسمت 2- رواداری ها
94ترموکوپل ها-قسمت 3- کابل های الحاقی و جبرانی -رواداری ها و سامانه شناسایی
95تاکسی مترها-الزامات اندازه شناختی و فنی ، روشهای اجرایی آزمون و فرمت گزارش آزمون
96ارائه نتایج دانه بندی -قسمت 2- محاسبه میانگین اندازه قطر و گشتاور دانه ها از توزیع های اندازه دانه
97کمیت ها و یکاها-قسمت 14- زیست سنجی از دور وابسته به فیزیولوژی انسان
98ویژگیهای هندسی فراورده -مفاهیم عمومی -قسمت 1- مدلی برای ویژگی هندسی و تصدیق
99ویژگی های هندسی فراورده (GPS)- مفاهیم عمومی -قسمت 2- اصول پایه ، ویژگیها ، عملگرها ، عدم قطعیت ها و ابهامات
100ویژگی های هندسی فرآورده (GPS)بافت سطح ، روش پروفیل -استاندارد های اندازه گیری -قسمت 2- استانداردهای اندازه گیری نرم افرازی
101ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مجموعه مخروطی شکل و زوایای مخروطی
102اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری-قسمت2-ترازیاب ها
103اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری-قسمت3-زاویه یاب ها
104طیف سنجی -تعیین داده های طیف سنجی برای ارزیابی شی رنگی -آیین کار
105پایش وضعیت و تشخیص عیوب ماشین ها-الزامات برای احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان -قسمت 2-پایش وضعیت ارتعاش و تشخیص عیوب
106پایش شرایط و تشخیص عیب ماشین ها-الزامات برای احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان -قسمت 3-الزامات برای نهادهای آموزش دهنده و فرایند آموزش
107ویژگی های هندسی محصول (GPS) آزمون پذیرش و بررسی مجدد برای سیستم های اندازه گیری مختصات (CMS) -قسمت 8- CMM ها با حسگر نوری فاصله
108ویژگی های هندسی فراورده (GPS) آزمون های پذیرش و بررسی مجدد برای سیستم های اندازه گیری مختصات (CMS) قسمت 9- CMM ها با سیستم های پروب گذاری چند گانه
109اپتیک و دستگاههای اپتیکی -وسایل جانبی برای دستگاههای ژئودتیک -قسمت 2- سه پایه ها
110ویژگی های هندسی فراورده (gps)بافت سطح مساحتی -قسمت 603-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تداخل سنجی تغییر فاز با میکروسکپ)
111ویژگی های هندسی فراورده (gps)مستقیم بودن -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای مستقیم بودن
112اندازه گیری های شوک و ارتعاش -مشخصات معین پیک آپ های لرزه
113ارتعاش مکانیکی -رهنمودهایی برای اندازه گیری ، گزارش و ارزیابی ارتعاش با توجه به قابلیت اسکان در کشتی های مسافر بری و بازرگانی
114روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 15 -آزمون حساسیت آکوستیکی
115روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 16 -آزمون حساسیت گشتاور نصب
116روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 17 -آزمون حساسیت دمای ثابت
117روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 18 -آزمون حساسیت دمای گذرا
118روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 19 -آزمون حساسیت میدان مغناطیسی
119روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 22 -آزمون تشدید شتاب سنج -روشهای عمومی
120سیستم های اندازه گیری دینامیک مایعات غیر از آب -قسمت 1-الزامات فنی و اندازه شناختی
121دستگاههای اندازه گیری پیوسته so2 در خروجی منابع ثابت
122سیستم های اندازه گیری سوخت گازی فشرده شده برای وسایل نقلیه
123هیدرومتری-اندازه گیری شارش کانال باز با استفاده از سرریزهای لبه پهن مستطیلی
124هیدرومتری-اندازه گیری شارش کانال باز با استفاده از سرریز مقطع مثلثی
125دماسنج های مقاومتی پلاتینی ، مسی و نیکلی (برای کاربرد صنعتی و تجاری)
126ویژگیهای هندسی فراورده (gps) -روا داری گذاری ابعادی -قسمت 2-ابعاد به استثنای اندازه های خطی
127وزنه های شش وجهی -الزامات اندازه شناختی و فنی
128دستگاههای اندازه گیری مساحت چرم ها-قسمت2- فرمت گزارش آزمون
129ویژگی های هندسی فراورده (gps)تجهیزات اندازه گیری ابعاد ی-ریز سنج های برون سنج -طراحی و مشخصه های اندازه شناختی
130ویژگی های هندسی فراورده (gps)تختی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای تحتی
131نمار سنج های خودکار -روش ها و تجهیزات تصدیق
132روش اجرایی کالیبراسیون و تصدیق مشخصه های اصلی دستگاههای ترموگرافی
133کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم -قسمت 1-الزامات اندازه شناختی و فنی
134سیستم های گاز کروماتوگرافی-اسپکترومتر جرمی برای اندازه گیری آلاینده های آلی در آب
135اسپکترومترهای نشر اتمی پلاسمای زوج القایی برای اندازه گیری آلاینده های فلزی در آب
136ظروف آزمایشگاهی پلاستیکی -بشرها
137کروماتوگراف های گازی قابل حمل برای اندازه گیری میدانی آلاینده های شیمیایی خطرناک
138نفت و فراورده های نفتی مایع -اندازه گیری تراز و دما در محازن ذخیره به روش های خودکار -قسمت 4- اندازه گیری دما در مخازن اتمسفری
139ویژگی های هندسی فراورده (GPS) استخراج
140هیدرومتری -انتخاب ،استقرار و راه اندازی یک ایستگاه پایش
141هیدرومتری -وسایل اندازه گیری سطح آب
142خلاسنج ها-کالیبراسیون بوسیله مقایسه مستقیم با خلا سنج مرجع
143عدم قطعیت اندازه گیری قسمت 1- مقدمه ای بر بیان عدم قعطیت اندازه گیری
144عدم قطعیت اندازه گیری قسمت 4- نقش عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق
145درستی (صحت و دقت )روشها و نتایج اندازه گیری -قسمت 6- کاربرد عملی مقادیر درستی
146رطوبت سنج های چوب- روشها و تجهیزات تصدیق -تمهیدات کلی
147متر نواری پارچه ای -ویژگیها و روش آزمون
148ظرف های شیشه ای آزمایشگاهی -استوانه ای مدرج
149کالیبراسیون پایه ای ویسکومترهای مرجع و روغن های با ویسکوزیته استاندارد-آیین کار
150لرزش مکانیکی -ارزشیابی لرزش ماشین از طریق اندازه گیری بر روی اجزای غیر دوار-قسمت 3- ماشین های صنعتی با توان نامی بالاتر از 15 کیلو وات و سرعت های نامی بین 120 دور در دقیقه و 15000 دور در دقیقه هنگام اندازه گیری در محل
151ارتعاش مکانیکی -ارزیابی ارتعاش ماشین با اندازه گیری بر روی قسمت های غیر دوار-قسمت 8- سیستم های کمپرسور رفت و برگشتی
152ویژگی های هندسی فراروده (GPS) -بازرسی به وسیله اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 1- قواعد تصمیم گیری برای اثبات انطباق یا عدم انطباق با ویژگی ها
153ارزیابی انطباق -الزامات عمومی آزمون مهارت
154ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-اصول کد ایزو برای رواداری ها در اندازه های خطی قسمت 1- اساس رواداری ها، انحراف و انطباق
155رده های درستی دستگاه های اندازه گیری
156ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-پالایش قسمت 85-شکل شناسی پالایه های سطحی -بخش بندی
157دماسنج های ساقه بی غلاف کالری سنجی
158ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-آزمون های پذیرش و بررسی مجدد برای ماشین های اندازه گیری مختصات CMM -قسمت 7-CMM های مجهز به سیستم کاوشگر تصویر بردار
159ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-گردی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای گردی
160ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-گردی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای گردی
161ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-بافت سطح - مساحت -قسمت 601- مشخصه های اسمی دستگاههای تماسی ( سوزنی )
162الک های آزمون و آزمون الک کردن- واژه نامه
163اندازه گیری دمای محیطی سطح با استفاده از حس گرهای دمایی مقاومت الکتریکی
164دستگاههای مقطوع کش خودکار-قسمت 1- الزام های فنی و اندازه شناختی -آزمون ها
165دستگاههای مقطوع کش خودکار-قسمت 2- الگوی گزارش آزمون
166هیدرومتری -تجهیزات عمق سنجی مستقیم و معلق
167ویژگی های هندسی فرآورده (gps) -استوانه ای بودن -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای شکل استوانه ای
168ویژگی های هندسی فرآورده (gps) -استوانه ای بودن -قسمت 2- ویژگی کاربران
169ریز سنج های تنظیم ارتفاع و بلوک های افزاینده
170ویژگی های هندسی فرآورده gps تجهیزات اندازه گیری ابعادی -سنجه نشانگر دیجیتال الکترونیکی -طراحی و مشخصه های اندازه شناختی
171تعیین ظرفیت گرمایی ویژه با گرماسنجی روبشی تفاضلی دمای مدوله شده سینوسی-روش آزمون
172سیستم های حفاظت ماشین آلات
173مخروط های مرجع آذرسنجی برای استفاده آزمایشگاهی -ویژگیها
174هیدرومتری -روشهای ارزیابی ته نشست در مخازن
175تعیین توزیع اندازه ذره توسط روش های سانتریفیوژیته نشستی مایع -قسمت 3- روش سانتریفیوژ توسط اشعه X
176اندازه گیری جریان گاز به وسیله نازل های و نتوری جریان بحرانی
177توان سیال هیدرولیکی -کالیبراسیون شمارش گرهای خودکار ذرات مایعات
178ظروف شیشه ای آزمایشگاهی -پی پت های مدرج
179آذر سنج های اپتیکی از نوع رشته های محو شونده
180اعداد ترجیحی -سری اعداد ترجیحی
181الک های آزمون -الزامات فنی و آزمون -قسمت 2-الک های آزمون با صفحه فلزی مشبک
182رواداری های عمومی -قسمت 2-روا داری های هندسی برای خصیصه ها بدون نشان دهی های روا داری منفرد
183شیشه آلات آزمایشگاهی -چگالی سنج ها برای کاربردهای عمومی -قسمت 1-ویژگیها
184کمیت ها و یکاها-قسمت 11-اعداد مشخصه
185کمیت و یکاها-قسمت 5-ترمودینامیک
186اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز بوسیله سرریزها ومجراها-سرریزهای عریض Vشکل
187تعیین هیدرومتری -اندازه گیری شارش در کانال های باز با استفاده از ساختارها-استفاده از دریچه های پایین ریز عمودی
188اندازه گیری شارش در کانال های باز با استفاده از ساختارها-ساختارهای گیج های مرکب
189هیدرومتری -رهنمودهایی برای کاربرد سرعت سنج های اکوستیک با استفاده از روش های ارتباط انعکاس صدا و داپلر
190هیدرومتری -اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز تحت شرایط جرزو مد
191اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز -مجراهای پارشال و سانیری
192اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز -بوسیله مجراها و سرریزها-سرریزهای خطی شکل و مثلثی
193ویژگیهای اندازه شناختی المانهای حساس الاستیکی مورد استفاده برای اندازه گیری فشار -روشهای تعیین
194دماسنج های پزشکی (جیوه در شیشه -با مانع برگشت)
195الزام های نشانه گذاری فراورده های بسته بندی شده
196رطوبت سنج های چوب-روش های تصدیق و تجهیزات -شرایط عمومی
197ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 1- اصطلاح شناسی ،الزامات کلی و توصیه های کاربر
198ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 3- بورت های پیستونی
199ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 4- رقیق کننده ها
200ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 5- توزیع کننده ها
201ویژگی های هندسی فراورده (GPS) ماشین های اندازه گیری مختصات (CMM) فن تعیین عدم قطعیت اندازه گیری -قسمت 3- استفاده از قطعات کاری کالیبره شده یا استانداردهای اندازه گیری
202ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 20-پالایه های نیمرخ خطی -مفاهیم پایه
203ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 21-پالایه های نیمرخ خطی -پالایه های گوسی
204اپتیک و ابزارهای اپتیکی -وسایل جانبی برای ژئودتیک-قسمت 3- سه وجهی ها
205ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- گردی-قسمت 2- ویژگی کاربران
206تعیین مساحت سطح ویژه جامدات توسط جذب سطحی گاز -روش BET
207ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- تجهیزات اندازه گیری ابعادی -نشانگرهای صفحه مدرج آزمون (نوع اهرمی) -مشخصه های طراحی و اندازه شناختی
208طیف سنجی های مرئی -فرابنفش -اندازه گیری پهنای باند طیفی قابل استفاده -روش آزمون
209ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) -بافت سطح -مساحت -قسمت 6- طبقه بندی روش ها برای اندازه گیری بافت سطح
210خطی بودن سیستم های اندازه گیری فلورسانس -روش آزمون
211آب با خلوص بالا-تعیین در خط آنیون ها و دی اکسید کربن در آب با خلوص بالا به وسیله ی تعویض کاتیونی و هدایت کاتیونی گاز زدائی شده -روش آزمون
212تعیین هندسی طیف سنج های نوری چند زاویه ای - روش آزمون
213توصیف و عملکرد اندازه گیری طیف سنج های نوری مرئی و ماوراء بنفش
214پراکندگی نوری -اندازه گیری های پراکندگی نوری از طریق زاویه سنجی
215لرزش و شوک مکانیکی -اندازه گیری قدرت لرزش انتقالی از دستگاهها به سازه های پشتیبان متصل شده -قسمت 1- روش مستقیم
216لرزش و شوک مکانیکی -اندازه گیری قدرت لرزش انتقالی از دستگاهها به سازه های پشتیبان متصل شده -قسمت 2- روش غیر مستقیم
217طیف سنج های جذب اتمی برای اندازه گیری آلاینده های فلزی موجود در آب
218ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مستقیم الخط بودن -قسمت 2- ویژگی کاربران
219اطلاعات مکانی -انطباق و آزمون
220اطلاعات مکانی -پروفایل ها
221کمیت فراورده در بسته بندی ها
222اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 1- اصول کلی و الزامات
223اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 2- صفحات اریفیس
224اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 3- نازل ها و نازل های ونتوری
225اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 4- لوله های ونتوری
226پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها-فراصوت قسمت 1- رهنمود های عمومی
227اندازه گیری مستمر ازن محلول در آب های با هدایت الکتریکی پایین
228رواداری های عمومی -قسمت 1- روادارها برای ابعاد خطی و زاویه ای بدون نشاندهی رواداری منفرد
229چگالی سنج های نوسانی -قسمت 1- دستگاههای آزمایشگاهی
230کمیت ها و یکاها-قسمت 6- الکترو مغناطیس
231کمیت ها و یکاها-قسمت 9- شیمی فیزیک و فیزیک ملکولی
232دستگاه های اندازه گیری الکتریکی-ثبت کننده ی مستقیم و متعلقات آن ها
233سلول های استاندارد
234فنون پالس و اسباب ها-قسمت 2-اندازه گیری پالس و تحلیل -ملاحظات کلی
235پتانسیومترهای جریان مستقیم
236مقسم ولتاژ مقاومتی جریان مستقیم
237دستگاه های اندازه گیری الکتریکی-ثبات های X-Y
238ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) بازرسی توسط اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 2- راهنمایی برای براورد عدم قطعیت در اندازه گیرهای مربوط به GPS در کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ودر تصدیق فراورده
239ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) بازرسی توسط اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 3- راهنمایی برای دستیابی به توافق هایی در مورد عبارات عدم قطعیت اندازه گیری
240ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) رواداری های ابعادی -قسمت 1-اندازه های خطی
241ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) رواداری هندسی -داده ها و سیستم های داده
242پایش وضعیت و عیب یابی های ماشین ها-پایش وضعیت ارتعاش -قسمت 2- پردازش -تحلیل و ارائه داده های ارتعاش
243رویه ی استاندارد برای برآورد و پایش عدم قطعیت نتایج آزمون از یک روش آزمون در یک آزمایشگاه واحد با استفاده از برنامه نمونه کنترل
244شوک و ارتعاش مکانیکی -پارامترهای عملکرد برای پایش وضعیت سازه ها
245پاسخ انسان به ارتعاش -دستگاه های اندازه گیری
246رویه استاندارد برای برآورد عدم قطعیت اندازه گیری جهت داده ها از روش های مبتنی بر رگرسیون
247آنالیز اندازه ذره -پراکندگی نور دینامیک (DLS)
248پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها-راهنمایی های عمومی
249ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-تجهیزات اندازه گیری ابعادی-قسمت 1- طراحی و مشخصه های اندازه شناختی کولیس ها
250نمایش نتایج آنالیز اندازه ذره-قسمت 3- تطبیق منحنی تجربی با مدل مرجع
251کمیت ها و یکاها-قسمت 4- مکانیک
252این استاندارد در اجلاسیه شماره 91مورخ 22/8/87باطل و جایگزین آن استاندارد شماره 1-10818 می باشد
253الکهای آزمون-الزامات فنی و آزمون -قسمت اول-الک های آزمون با تور سیمی فلزی
254کالیبره کردن دستگاههای نیروسنجی
255بشکه شیر
256دماسنج‌های غلاف دار گالری سنجی