گنجینه استاندارد های تجهیزات و فرآورده های نفتی سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1پایداری اکسایشی سوخت های هواپیما (روش باقی مانده بالقوه )-روش آزمون
2فراورده های نفتی -تخمین فراریت روغن موتور به روش کروماتوگرافی گازی با ستون مویینه -روش آزمون
3فراورده های نفتی -تعیین باقی مانده ها در گازهای نفتی مایع شده (lp) به روش کروماتوگرافی گازی با تزریق مایع روی ستون -روش آزمون
4محاسبه ثابت ویسکوزیته -گراویتی روغن های نفتی -روش آزمون
5فراورده های نفتی -سوخت ه -تعیین گرمای خالص احتراق سوخت های هواپیما -روش آزمون
6فراورده های نفتی -تعیین پایداری اکسیداسیون روغن های توربین بخار بوسیله مخزن های گردان تحت فشار -روش آزمون
7فراورده های نفتی -سوخت ها -مواد بازدارنده یخ زدگی در سیستم سوخت -ویژگی ها
8سوخت های مایع -تعیین میزان متیل استر اسید های چرب FAME در مخلوط بیودیزل و سوخت دیزلی با پایه نفتی -روش طیف سنجی مادون قرمز میانه
9روان کننده ها-تعیین فلزات ناشی از فرسایش و آلاینده ها در روغن های روانکاری یا سیالات هیدرولیک کارکرده به روش طیف سنجی نشر اتمی الکترود دیسک چرخان -روش آزمون
10روان کننده ها- روغن کمپرسور هوا-گروه های VCو VB دارا و فاقد مواد افزودنی و گروه VDL-ویژگیها (اصلاحیه شماره 1)
11توان سیال هیدرولیک -سیالات مقاوم در برابر آتش (fr) الزامات و راهنمای استفاده
12فراورده های نفتی -اندازه گیری افت وزنی روغن ها و گریس ها در اثر تبخیر -روش آزمون
13فروارده های نفتی و رنگ ها -تعیین نقطه اشتعال -روش فنجان بسته (abel)
14گریس پایه سدیم -ویژگی ها
15فراورده های نفتی -تعیین عناصر ناچیز در سوخت های میان تقطیری به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-AES)
16نفت خام و سوخت های باقی مانده -تعیین نیکل ،وانادیوم و آهن به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی
17گریس های روان کننده -تعیین مقدار فلزات با روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی
18گاز طبیعی -محاسبه ضریب تراکم -قسمت 2- محاسبه با استفاده از ترکیب مولی
19فراورده های نفتی -تعیین بنزن ،تولوئن و کل آروماتیک ها در بنزین نهایی به روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی
20سیال های روان کننده -اندازه گیری خواص فشار پذیری (ep) روش تیمکن
21روغن های روان کننده -تعیین چند عنصری روغن های روان کننده کارکرده وکارنکرده و روغن های پایه به وسیله طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی
22سوخت های هیدروکربنی مایع-تعین گرمای احتراق با بمب کالریمتر (روش دقیق)
23روان کننده ها-تعیین مقاومت در برابر آتش در سیالات هیدرولیک هواپیما به روش دمای خود اشتعالی -روش آزمون
24صنعت نفت -اصطلاحات -قسمت 1-مواد خام و فراورده ها
25روان کننده ها،روغن های صنعتی و فراورده های مربوطه-تعیین گوگرد فعال در روغن های برش -روش آزمون
26روان کننده ها-ارزیابی خورندگی روغن موتور دیزل در 135 درجه سلسیوس -روش آزمون
27فرآورده های نفتی -اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته پنسکی -مارتنز - روش آزمون
28فرآورده های نفتی -اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه رو باز کلیولند- روش آزمون
29فراورده های نفتی -تعیین گوگرد به روش احتراق در دمای بالا و آشکار سازی با اشعه مادون قرمز -روش آزمون
30فراورده های نفتی -تعیین گوگرد به روش لامپ -روش آزمون
31سوخت های مایع -بیودیزل(B100) مصرفی برای اختلاط با سوخت های میان تقطیر -ویژگیها و روشهای آزمون
32اندازه گیری جذب و ضریب جذب فرا بنفش در فراورده های نفتی
33تعیین سولفات معدنی موجود و احتمالی و کلرید معدنی کل در سوخت اتانول به روش کروماتوگرافی یونی با استفاده از تزریق نمونه آبی
34گاز طبیعی -اندازه گیری خواص -ارزش حرارتی و شاخص وب
35نفت و فراورد ه های نفتی- تعیین خواص آزاد سازی هوا از روغن در توربین بخار و دیگر روغن ها- روش ایمپینجر
36گازهای نفتی مایع شده (LP) -محاسبه خواص فیزیکی معین از آنالیز ترکیبی
37نفت خام -تجزیه چند عنصری با استفاده از طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-AES) روش آزمون
38سیال ها و گریس های روان کننده -تعیین سازگاری الاستومرها-روش آزمون
39فراورده های نفتی -تعیین نقطه ماسیدگی موم های نفتی از جمله پترولاتوم -روش آزمون
40فراورده های نفتی -سیستم کیفیت در آزمایشگاههای فراورده های نفتی و روان کننده ها- آزمایشگاههای آزمون -آیین کار
41گریس های روان کننده -تعیین افت وزنی در اثر تبخیر در گستره دمایی وسیع -روش آزمون
42اندازه گیری مقدار بنزین رقیق کننده موجود در روغن کارکرده موتور بنزینی به روش کروماتوگرافی گازی
43اندازه گیری مقدار هیدروژن موجود در سوخت های توربین هواپیما به روش اسپکترومتری رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت تفکیک پایین
44اندازه گیری اولفین های کل در سوخت های موتور جرقه ای -احتراقی به روش کروماتوگرافی گازی چند بعدی
45اندازه گیری چگالی ،چگالی نسبی و درجه API نفت خام و فراورده های نفتی مایع به روش ترموهیدرومتر
46اندازه گیری انواع هیدروکربن ها دربرش های میانی تقطیر به روش طیف سنجی جرمی
47تعیین آروماتیک های کل و ترکیبات اشباع کل در روغن های روان ساز پایه ذخیره به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) با آشکار سازی ضریب شکست -روش آزمون
48شناسایی روغن های آب برد -آیین کار
49نمونه برداری از روغن های آب برد -آیین کار
50محافظت از نمونه های روغن آب برد-آیین کار
51فراورده های نفتی -اندازه گیری مقادیر ناچیز نیتروژن در هیدروکربن های نفتی مایع به روش احتراق اکسایشی دریچه ورودی -سرنگ و آشکار سازی لومینسانس شیمیایی
52آزمون های میدانی سریع برای مقادیر ناچیز سرب در بنزین بدون سرب به روش رنگ سنجی -روش آزمون
53تخمین مقدار هیدروژن سوخت های هواپیما -روش آزمون
54تعیین خورندگی نفت خام -راهنما
55اندازه گیری انواع هیدروکربن ها در بنزین کم اولفین به روش طیف سنجی جرمی
56فراورده های نفتی-تعیین آلودگی آب آزاد و ذرات در سوخت های تقطیری -روش های بازرسی چشمی
57فراورده های نفتی-اندازه گیری میزان آب و رسوب در سوخت های تقطیری میانی به وسیله سانتریفیوژ
58فراورده های نفتی-تعیین خوردگی تسریع شده آهن -روش آزمون
59گاز طبیعی -ضریب همبستگی بین مقدار آب و نقطه شبنم آب
60فراورده های نفتی -پارافین جامد صنعتی -ویژگی ها
61اندازه گیری نقطه ذوب موهای نفتی(منحنی سرد شدن )-روش آزمون
62روان کننده ها-روغن کمپر سورهای سرد کننده -ویژگیها
63روان کننده ها -سیالات مورد استفاده در عملیات فلز کاری -ویژگی ها
64روان کننده ها-روغن های توربین -ویژگی ها
65گریس های روان کننده -اندازه گیری خواص فشار پذیری (EP)- روش چهار گلوله
66عدد رسوبی روغن های روان کننده -روش آزمون
67گریس های روان کننده -تجزیه شیمیایی-روش های آزمون
68روان کننده های مایع صنعتی -طبقه بندی گرانروی
69فراورده های نفتی -اندازه گیری عدد هیدروپراکسید در سوخت های توربین هواپیما ،بنزین و سوخت های دیزلی -روش آزمون
70روان کننده ها-اندازه گیری گرانروی در دمای پایین با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد-روش آزمون
71سوخت های هوایی-نقطه انجماد -روش آزمون
72فراورده های نفتی -تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجی فلورسانس پرتوایکس با پاشندگی انرژی -روش آزمون
73فراورده های نفتی -گازهای نفتی مایع شده -تعیین گوگرد به روش مشعل اکسی هیدروژن یا لامپ-روش آزمون
74گاز طبیعی -اندازه گیری ترکیبات و عدم قطعیت مربوطه به وسیله کروماتوگرافی گازی -قسمت 1- آیین کار کلی و تعیین ترکیب
75فراورده های نفتی -سوخت های هوایی -واکنش آب -روش آزمون
76گریس روان کننده -تخمین تعداد ذرات سخت-روش آزمون
77گریس های روان کننده -تعیین نقطه قطره ای شدن-روش آزمون
78گریس های روان کننده -تعیین روغن جدا شده در مدت انبارش -روش آزمون
79گریس های روان کننده-تشخیص خوردگی مس-روش آزمون
80گریس پایه لیتیم -ویژگیها
81گریس های روان کننده -گریس پایه کلسیم -ویژگیها
82گریس های روان کننده -گریس گرافیت با پایه کلسیم -ویژگیها
83روغن های روان کننده -تعیین فسفر در روغن های روان کننده و مواد افزودنی -روش آزمون
84نفت و فراورده های نفتی -اندازه گیری فسفر در بنزین به روش اسپکتروفتومتری
85جمع آوری نمونه های کک نفتی کلسینه شده برای تجزیه -آیین کار
86اندازه گیری آسفالتن ها (مواد نامحلول در هپتان ) در نفت خام و فراورده های نفتی
87نفت و فراورده های نفتی -آنالیز پروپان و بوتان تجاری به روش کروماتوگرافی گازی
88روان کننده ها- تعیین خواص ضد خوردگی-گریس های روان کننده -روش آزمون
89فراورده های نفتی -تعیین نقطه انجماد سوخت های هواپیما به روش لیزر خودکار
90سوخت های مایع -سوخت زیستی حاصل از گرما کافت-ویژگی ها
91بنزین و فراورده های مربوطه -تعیین سیلیسیم به روش طیف سنجی فلوئورسانس اشعه ایکس با پاشندگی طول موج به وسیله تکفام ساز-روش آزمون
92فراورده های نفتی -سوخت ها (طبقه F) سوخت های توربین گازی برای کاربرد های صنعتی و دریایی -ویژگی ها
93موم ها- تعیین نقطه قطره شدن -روش آزمون
94موم های پیوند شده با مالئیک انیدرید -تعیین عدد اسیدی (به صورت تجربی)-روش آزمون
95اندازه گیری هیدروژن سولفید در فاز بخار بالای نفت کوره ته ماند
96اندازه گیری مقادیر ناچیز فلزات در سوخت های توربین گازی به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی و نشر شعله ای
97اندازه گیری مقدار گوگرد در روغن های خورک مورد مصرف در صنایع دوده
98فرآورده های نفتی-محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی سینماتیک در دماهای 40 درجه سلسیوس و 100 درجه سلسیوس-روش آزمون
99اندازه گیری نقطه ابری فراورده های نفتی به روش آزمون جار کوچک
100اندازه گیری هیدروژن دربر ش های نفتی
101اندازه گیری رسوب در نفت خام به روش فیلتراسیون غشایی
102اندازه گیری فراریت گازهای نفتی مایع شده (LP)
103اندازه گیری نفطه ریزش فراورده های نفتی به روش خودکار فشار هوا
104اندازه گیری نقطه جامد شدن موم های نفتی
105سوخت های مایع -اتانول سوختی تقلیب شده برای اختلاط با بنزین ها، مورد استفاده به عنوان سوخت موتور احتراقی -جرقه ای خودرو-ویژگیها
106اندازه گیری مقدار بخار آب سوخت های گازی با استفاده از دستگاههای الکترونیکی تجزیه کننده رطوبت
107اندازه گیری گرانروی ظاهری موم های نفتی ترکیب شده با مواد افزودنی (مواد مذاب داغ)
108اندازه گیری نقطه ریزش فراورده های نفتی به روش چرخشی
109اندازه گیری مواد قابل استخراج از حلال در موم های نفتی
110تجزیه سولفونات های نفتی محلول در روغن به روش کروماتوگرافی مایع -روش آزمون
111محاسبه فشار بخار واقعی سوخت های نفتی حاصل از تقطیر -روش آزمون
112پایداری حرارتی روغن های هیدرولیکی -روش آزمون
113نقطه ابری فراورده های نفتی (روش خنک سازی با سرعت ثابت )-روش آزمون
114اندازه گیری نمک ها در نفت خام به روش الکترومتری
115اندازه گیری برگشت پذیری الاستیک مواد قیری با کشش سنج
116اندازه گیری همزمان ترکیبات گوگرد و هیدروکربن های جزیی در گاز طبیعی و سوخت های گازی به روش کروماتوگرافی گازی و آشکار سازی نشر اتمی
117اندازه گیری گوگرد کل در گازهای سوختی به روش احتراق و تیتراسیون باریم کلرید
118فراورده های نفتی -تخمین گرمای احتراق خالص و کل سوخت های دیزل و مشعل
119اندازه گیری گوگرد در گازهای نفتی به روش میکروکولن سنجی اکسایشی
120اندازه گیری نقطه ابری فراورده های نفتی به روش خنک سازی مرحله ای با آشکار سازی نوری
121اندازه گیری چگالی ،چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام و فراورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومتر
122روان کننده ها، روغن های صنعتی و فراورده های مرتبط (طبقه L( -روان کننده های ماشین ابزارها-طبقه بندی و ویژگی ها
123فراورده های نفتی -اندازه گیری عد اسیدی و بازی به روش تیتراسیون با شناسگر رنگی -روش آزمون
124فراورده های نفتی -اندازه گیری باقی مانده کربن به روش رمزباتوم
125فراورده های نفتی -تعیین رنگ براساسASTM (مقیاس رنگ ASTM )
126فراورده های نفتی -نمودارهای گرانروی بر حسب دما برای فراورده های نفتی مایع -آیین کار
127فراورده های نفتی -تعیین رنگ سیبلت (روش رنگ سنج سیبلت)
128اندازه گیری باقی مانده کربن فراورده های نفتی به روش کنرادسون
129روغن های روان کننده -تعیین مواد نامحلول در روغن های روان کننده کارکرده -روش آزمون
130روغن های روان کننده -تعیین مقدار ناچیز رسوب-روش آزمون
131قابلیت جدا شدن آب از روغن های نفتی و سیال های سنتزی -روش آزمون
132روغن های روان کننده -اندازه گیری باریم ،کلسیم،منیزیم و روی در روغن های روان کننده کار نکرده به روش طیف سنجی جذب اتمی
133روغن های روان کننده -اندازه گیری خواص فشار پذیری (EP) -روش چهار گلوله
134فراورده های نفتی -اندازه گیری کلر در فراورده های نفتی کار کرده و کار نکرده به روش تجزیه با فشار بالا
135اندازه گیری قابلیت جدا شدن آب از روغن های روان کننده
136فراورده های نفتی -مشخصات پیش گیری از زنگ زدگی روغن معدنی دارای مواد بازدارنده در حضور آب -روش آزمون
137روغن موتور -پیش بینی دمای حد قابلیت پمپ شدن -روش آزمون
138پایداری بنزین در برابر اکسایش به روش القا-روش آزمون
139فرآورده های نفتی -اندازه گیری کیفی اسیدیته هیدروکربن های مایع و باقی مانده تقطیر آن ها-روش آزمون
140فراورده های نفتی-تعیین نقطه ذوب قطره شدن موم نفتی از جمله پترولاتوم -روش آزمون
141فراورده های نفتی -فشار بخار(روش رید) -روش آزمون
142کک-اندازه گیری رطوبت کل
143روغن های موتور و روغن های پایه اندازه گیری گرانروی ظاهری در دمای -5 درجه تا -30درجه سانتی گراد با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما-روش آزمون
144روان کننده ها-سیال انتقال نیروی اتوماتیک -ویژگی ها
145فراورده های نفتی -تقطیر در فشار اتمسفر-روش آزمون
146روان کننده ها- روغن های صنعتی و فرآورده های مربوطه (طبقه L ) خانواده E روغن های موتور درون سوز -روغن موتور بنزینی دو زمانه -گروه های EGC-EGB-EGD ویژگیها
147فرآورده های نفتی -گازهای نفتی مایع شده-نمونه برداری به روش دستی
148تشخیص ضد یخ بر پایه گلیکول در روغن های روان کننده کارکرده -روش آزمون
149اندازه گیری نقطه قطره ای شدن گریس روان کننده در گستره دمای وسیع
150فراورده های نفتی -اندازه گیری باقی مانده کربن به روش میکرو
151فراورده های نفتی -محاسبه شاخص ستان سوخت های حاصل از بخش میانی برج تقطیر به روش معادله چهار متغیره
152اندازه گیری مقدار گوگرد سوخت های خودرو به روش فلورسانس فرابنفش
153فراورده های نفتی -تقطیر در خلا -روش آزمون
154فراورده های نفتی -شناسایی و اندازه گیری DIPE,TAME,ETBE,MTBE ترشیو آمیل الکل و الکل های C1تا C4 در بنزین به روش کروماتوگرافی گازی (GC)
155فراورده های نفتی -شناسایی و اندازه گیری DIPE,TAME,ETBE,MTBE متانل ، اتانل و ترشیو بوتانل در بنزین به روش طیف سنجی مادون قرمز (IR)
156روغن های روان کننده -اندازه گیری عناصر مواد افزودنی در روغن های روان کننده به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی -پلاسمای جفت شده القایی
157اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان ) در بنزین ، نفت سفید ، سوخت های حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما به روش پتانسیومتری
158اندازه گیری مقدار کلرید آلی در نفت خام
159فراورده های نفتی -سوخت ها (طبقه F ) -قسمت 99-طبقه بندی کلی
160اندازه گیری رسوب در نفت خام و نفت کوره به روش استخراج
161فراورده های نفتی -اندازه گیری میزان آب و رسوب در نفت کوره به روش سانتریفوژ
162فراورده های نفتی -محاسبه شاخص پایداری برشی دائمی -آیین کار
163فراورده های نفتی -تخمین جرم ملکولی نسبی میانگین با استفاده از اندازه گیری های گرانروی -روش آزمون
164فراورده های نفتی -پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری با استفاده از نازل تزریقی دیزلی اروپایی -روش آزمون
165پارافین جامد -تعیین مواد زغال شونده -روش آزمون
166فراورده های نفتی و روان کننده ها -عدد خنثی سازی-روش تیتراسیون پتانسیومتری
167روان کننده ها-آنالیز عنصری اجزاء روان کننده ها و افزودنی ها-اندازه گیری باریم، کلسیم ، فسفر ، گوگرد و روی به روش طیف سنجی فلوئورسانس اشعه x با پاشندگی طول موج
168فراورده های نفتی -آماده سازی نمونه فراورده های نفتی و روان کننده برای آنالیز عنصری
169فراورده های نفتی -مقدار صمغ سوخت های تقطیری سبک و میانی -تبخیر به روش جت
170کک-تعیین جرم مخصوص توده در یک ظرف بزرگ -روش آزمون
171تعیین نقطه اشتعال -تعادل سریع کاپ بسته -روش آزمون
172اندازه گیری مقادیر ناچیز فلزات در کک نفتی به روش اسپکتروسکوپی فلوئورسانس پرتوایکس پاشنده طول موج
173اندازه گیری نقطه ریزش فراورده های نفتی به روش شیب خودکار
174فراورده های نفتی -سوخت های تقطیری و هوایی -اندازه گیری هدایت الکتریکی -روش آزمون
175فراورده های نفتی -سوخت موتورهای توربینی هوایی -اندازه گیری آب نامحلول -روش آزمون
176روغن های آبدهی صنعتی -اندازه گیری مشخصات خنک سازی -روش آزمون ردیاب آلیاژ نیکل
177اندازه گیری نیمه کمی میکرو عدد اسیدی روغن های روان کننده طی آزمون اکسایش
178اندازه گیری مواد قابل کربونیزه شدن در روغن معدنی سفید
179اندازه گیری چگالی واقعی کک نفتی کلسینه شده با جانشین سازی زایلن
180روان کننده ها،روغن های صنعتی و فراورده های مربوطه (طبقه L)-خانواده H (سیستم های هیدرولیکی ) -گروه های HEPR-HEES-HEPG-HETG- ویژگیها
181اندازه گیری عدد صابونی شدن فراورده های نفتی -روش آزمون
182سوخت های معدنی جامد -اندازه گیری کربن و هیدروژن -روش لی بیگ
183اندازه گیری مشخصات اکسایشی روغن های روان کننده تحت فشار بالا
184اندازه گیری نیتروژن کل در روغن های روان کننده و نفت کوره به روش اصلاح شده کجلدال
185گاز طبیعی -ترکیبات آلی مورد استفاده به عنوان بودار کننده ها-الزامات و روش های آزمون
186گاز طبیعی -تعیین ترکیب و عدم قطعیت مرتبط به وسیله کروماتوگرافی گازی -قسمت 2- محاسبات عدم قطعیت
187جداول خصوصیات ترموفیزیکی ایزوبوتان
188جداول خصوصیات ترموفیزیکی بوتان نرمال
189روان کننده ها-روغن موتور برای موتورهای بنزینی در سطح کیفیت معادل با APISN -ویژگیها
190فراورده های نفتی و روان کننده ها-تعیین دستگاهی کربن ، هیدروژن و نیتروژن -روش آزمون
191فراورده های نفتی و روان کننده ها-بهینه سازی ، کالیبراسیون و معتبر سازی روش طیف سنجی نشر اتمی -پلاسمای جفت شده القایی جهت تجزیه عنصری -آیین کار
192فراورده های نفتی -محاسبه توزیع کربنی و تعیین گروه های ساختاری به روش n-d-m