گنجینه استاندارد های فناوری نانو سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA)
2فناوری نانو- آزمون یکپارچگی سامانه های غشائی تصفیه آب (نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس)-روش آزمون
3فناوری نانو-مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شیء
4فناوری نانو-واژه نامه -شاخص های علم،فناوری و نوآوری
5فناوری نانو-کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی-روش آزمون
6فناوری نانو-آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو -آیین کار
7سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی
8فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار -راهنما
9فناوری نانو-راهنمای مشخصه یابی فیزیکو-شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک
10فناوری نانو -اندازه شناسی در مقیاس نانو-واژه نامه
11فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) -روش آزمون
12فناوری نانو-آنالیز با میکروباریکه-روش آنالیز با میکروسکوپ الکترونی عبوری tem -روش های کالیبراسیون بزرگ نمایی تصویر با استفاده از مواد مرجع دارای ساختارهای متناوب
13فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراکندگی نورپویا(DLS) روش آزمون
14فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 1- اصطلاحات اصلی
15فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 12- پدیده های کوانتومی در فناوری نانو
16فناوری نانو-نانوساخت-مشخصه های کنترلی کلیدی-قسمت5-1: قطعات الکترونیکی دارای فیلم نازک آلی- نانو-اندازه گیری مربوط به انتقال حامل
17فناوری نانو -گرداوری و شرح روش های غربالگری توکسیکولوژیک برای نانو مواد ساخته شده
18فناوری نانو -مشخصه یابی سطح نانو ذرات طلا برای غربال گری سمیت اختصاصی نانو مواد -روش FT-IR
19فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 2- نانو اشیاء
20فناوری نانو -ملاحظات برای توسعه نامگان شیمیایی نانو اشیاء منتخب
21فناوری نانو -آموزش نیروی کار برای ایجاد الگو -راهنما
22فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 3- نانو اشیای کربنی
23فناوری نانو-تهیه برگه اطلاعات ایمنی ماده
24فناوری نانو-ارزیابی کمی فعالیت نانو ذرات نقره از طریق آزاد سازی مورامیک اسید از استافیلوکوکوس اورئوس
25فناوری نانو-نانو ساخت -مشخصات کنترلی کلیدی -قسمت 2-1 -مواد نانو لوله کربنی -مقاومت الکتریکی فیلم
26فناوری نانو-نانو ذرات پودری شکل -مشخصه ها و اندازه گیری ها
27فناوری نانو-مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت 1-اصول و رهیافت ها
28فناوری نانو -شناسایی نشتی در تجهیزات اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیون -روشهای آزمون
29فناوری نانو -تعیین مشخصات عملکرد دستگاههای اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون -روش آزمون
30فناوری نانو- راهنمای نشانه گذاری تشویقی برای محصولات نهایی حاوی نانو اشیاء تولیدی
31فناوری نانو- تعیین ناخالصی های عنصری در نمونه های نانو لوله های کربنی با استفاده از طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی
32فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem)
33فناوری نانو-راهنمای روش هایی برای اندازه گیری نانو و میکروتریبولوژی
34فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 4- مواد نانو ساختار یافته
35فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 5- واژه های مشترک نانو-زیست
36فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 7- تشخیص و درمان در مراقبت های بهداشتی
37فناوری نانو-ویژگیهای مواد -قسمت 2-1-نانو لوله های کربنی تک جداره -ویژگیهای تفصیلی
38فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو ذرات در محفظه های مواجهه استنشاقی برای آزمون سمیت استنشاقی
39فناوری نانو -تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی -کروماتوگرافی گازی -طیف سنجی جرمی
40فناوری نانو -تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی چند جداره -فاکتورهای شکل مزوسکوپی
41فناوری نانو -ویژگی های مواد -راهکاری برای تعیین ویژگی های نانو اشیاء
42فناوری نانو-راهنمای اثرهای ناخواسته در تصویر مربوط به سوزن و روبش گر در میکروسکوپی تونل زنی روبشی (STM) و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)
43فناوری نانو-روش واسنجی بزرگنماییz میکروسکوپ نیروی اتمی در سطوح جابجائی زیرنانومتربا استفاده از پله های تک اتمی (111)si
44فناوری نانو-تعیین کمی رهایش نانو شی ء از پودرهای ناشی از تولید هواسل ها
45فناوری نانو -راهنما برای توسعه مواد معرف آزمون حاوی نانو اشیاء در حالت پودر خشک
46فناوری نانو -پودر نانو کلسیم کربنات-مشخصات و اندازه گیری
47فناوری نانو- پودر تیتانیوم دی اکسید نانو مقیاس-مشخصه ها و اندازه گیری
48فناوری نانو- تعیین مشخصات نمونه های نانو لوله کربنی چند جداره (MWCNT)
49فناوری نانو-روش شناسی طبقه بندی و رده بندی نانو مواد
50عملیات خوب کشاورزی ایران (ایران گپ)-انبه