گنجینه استاندارد های محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1پسماند ها-تولید داده های محیط زیستی مربوط به فعالیت های مدیریت-پسماند -توسعه اهداف کیفی داده ها -راهنما
2پسماند ها-نمونه برداری از مواد جامد نامتراکم در بشکه ها یا ظروف مشابه -راهنما
3کیفیت آب- انتخاب دستگاههای نمونه برداری و تخلیه چاه های پایش آب زیر زمینی -راهنما
4مدیریت محیط زیستی -نمونه برداری نمایانگر برای مدیریت مواد پسماند و محیط های آلوده -راهنما
5کیفیت آب -نمونه برداری -قسمت 23-نمونه برداری غیر فعال از آب های سطحی-راهنما
6انتشار از منابع ساکن -تعیین کل ترکیبات آلی فرار در گازهای پسماند حاصل از فرایندهای غیر احتراقی -آنالیز مادون قرمز غیر پاشنده مجهز به مبدل تحریک کننده
7پسماند ها-برنامه ریزی کلی نمونه برداری از مواد پسماند -راهنما
8راهبردهای نمونه برداری از پسماندهای ناهمگن -راهنما
9پسماند ها-اندازه گیری تجزیه زیستی هوازی مواد پلاستیکی در خاک -روش آزمون
10پسماند ها-انتخاب تجهیزات نمونه برداری برای مواد پسماند و فعالیت های جمع آوری داده ها در محیط آلوده -راهنما
11مونه برداری خاک به روش رانش مستقیم برای تعیین مشخصات زیست محیطی محل -راهنما
12کیفیت آب -ارزیابی کیفیت آب باران -آئین کار
13پاک سازی های سبزتر -راهنما
14استفاده مفید از محل های دفن پسماند و مکان های اثر پذیرفته از مواد شیمیایی -راهنما
15هوای محیط کار -پمپ های نمونه برداری فردی از عوامل شیمیایی و زیستی -الزامات و روشهای آزمون
16پسماند -نمونه برداری -چارچوب آماده سازی و کاربرد یک طرح نمونه برداری
17کیفیت آب -تعیین کدورت -قسمت 1- روش های کمی
18محصولات زیست پایه -ارزیابی چرخه حیات
19لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -تعیین بی فنیل های چند کلره (PCB) با کروماتوگرافی گازی با آشکار سازی انتخابی جرمی (GC-MS) و کروماتوگرافی گازی با آشکار سازی ربایش الکترون (GC-ECD)
20هوای محل کار-واژه نامه
21محصولات زیست پایه -معیارهای پایداری
22جو محیط کار -راهنمایی هایی برای انتخاب روشهای تجزیه ای برای نمونه برداری و آنالیز ایزوسیانات ها در هوا
23تعیین مقدار فلوراید اتمسفر و بافت های گیاهی -روش نیمه خودکار
24علف کش ها-اندازه گیری کلروفنوکسی اسید در پسماند با استفاده از HPLC
25تجهیزات انتقال فاضلاب برای ساختمان ها و سایت ها -قسمت 1- تجهیزات انتقال برای فاضلاب های حاوی مدفوع
26تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کنترل شده کمپوست -به روش تجزیه کربن دی اکسید آزاد شده -قسمت 1- روش کلی
27کیفیت آب -نمونه برداری -قسمت 22-طراحی و نصب ایستگاههای پایش کیفیت آب زیرزمینی -راهنما
28نمونه برداری از پسماند و خاک برای تعیین ترکیبات آلی فرار -راهنما
29پسماند -غربال گری اکسید کننده ها در پسماند- روش آزمون
30کیفیت خاک -اندازه گیری مقدار آب خاک به وسیله حرارت مستقیم -روش آزمون
31آب زیرزمینی -نگهداری و احیاء چاه های پایشی آب زیر زمینی -راهنما
32آب های زیرزمینی -تعیین ظرفیت ویژه و برآورد قابلیت انتقال در چاه کنترلی -روش آزمون
33صنایع دریایی -حفاظت از محیط زیست دریایی -واژگان پاسخ به نشت نفت
34هوای داخل ساختمان -قسمت 18- شناسایی و شمارش کپک ها-نمونه برداری به روش برخورد
35جهیزات انتقال فاضلاب برای ساختمان ها و سایت ها -قسمت 1- تجهیزات انتقال برای فاضلاب های حاوی مدفوع
36هوای داخل ساختمان -قسمت 20-شناسایی و شمارش کپک ها-تعیین تعداد کل اسپور
37گردشگری و خدمات وابسته -تکوین و توسعه ویژگیهای زیست محیطی تاسیسات اقامتی -راهنما
38ویژگیهای پسماند -روش های غربالگری برای ترکیب عنصری با دستگاههای فلورسانس اشعه ایکس قابل حمل
39لجن پسماند زیستی تصفیه شده و خاک تعیین PH
40هوای محل کار-تعیین غلظت جرمی کربن منواکسید-روش لوله های آشکار ساز برای نمونه برداری کوتاه مدت با نشان دهی مستقیم
41هوای محل کار -تعیین غلظت جرمی نیتروژن دی اکسید-با استفاده از روش لوله های آشکار ساز برای نمونه برداری کوتاه مدت با نشان دهی مستقیم
42پسماند-تعیین پایداری و قابلیت امتزاج مواد پسماند جامد، نیمه جامد یا مایع -روشهای آزمون
43پسماند -استخراج-ناپیوسته متوالی با سیال استخراج کننده اسیدی -روش آزمون
44کیفیت آب -اندازه گیری عمق آب های سطحی -راهنما
45هوای داخلی -قسمت 6- تعیین ترکیبات آلی فرار در هوای داخلی و هوای محفظه آزمون با نمونه برداری فعال روی جاذب tenax ta واجذب گرمایی و کروماتوگرافی گازی با ms-fid یا ms
46کیفیت آب -نمونه برداری -تضمین و کنترل کیفیت زیست محیطی نمونه برداری و جابه جایی آب -آیین کار
47کیفیت خاک -نمونه برداری از بی مهرگان خاک -قسمت 6- طراحی برنامه های نمونه برداری از بی مهرگان خاک -راهنما
48تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 1- اصول کلی ساخت
49تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت12- کنترل و اتوماسیون
50تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت13-تصفیه شیمیایی -تصفیه فاضلاب با ترسیب -لخته سازی
51تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت14-گندزدایی
52تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت15-اندازه گیری انتقال اکسیژن در آب تمیز در حوض های هوادهی واحدهای لجن فعال
53تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 16- فیلتراسیون فیزیکی (مکانیکی)
54تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 7- واکنش گاه های بیولوژیکی با فیلم ثابت
55تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 8- تصفیه و انبارش لجن
56تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 9- کنترل بو و تهویه
57کیفیت هوای محل کار -نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلی فرار به وسیله واجذبی حلال -کروماتوگرافی گازی -قسمت 1- روش نمونه برداری پمپاژ شده
58آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 2- قراضه آلومینیم غیر آلیاژی -ویژگی ها
59آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 3- قراضه سیم و کابل -ویژگی ها
60آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 4- قراضه متشکل از تک آلیاژ کار شده -ویژگی ها
61آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 5- قراضه متشکل از دو یا چند آلیاژ کار شده از سری های یکسان -ویژگی ها
62آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 6- قراضه متشکل از دو یا چند آلیاژ کار شده -ویژگی ها
63آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 7- قراضه متشکل از آلیاژ های ریختگی -ویژگی ها
64هوای پیرامون -اندازه گیری پیوسته اکسیدهای نیتروژن به وسیله لومینسانس شیمیایی-روش آزمون
65فضای سبز-طراحی آبیاری بارانی -آیین کار
66کیفیت هوا-توده مواد-قسمت 1- نمونه گیری و تعیین کیفیت آزبست در توده مواد تجاری
67کیفیت هوا -توده مواد -قسمت 2- تعیین مقدار کمی آزبست با روشهای وزن سنجی و میکروسکوپی
68مدیریت پسماند ناشی از سوانح-آیین کار
69سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 3- تصفیه خانه های فاضلاب خانگی از پیش آماده شده در و یا سر هم شده در محل
70سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 4- مخازن گندزدایی سر هم شده در محل از قطعات پیش ساخته
71سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 6- واحدهای تصفیه پیش ساخته از مخزن انبارش فاضلاب
72سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 7- سامانه های پیش ساخته تصفیه سوم
73انتشار از منبع ساکن -اندازه گیری غلظت جرمی گوگرد دی اکسید -مشخصه های عملکردی روش های اندازه گیری خودکار
74لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری نیتروژن کل به روش احتراق خشک
75لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری نیتروژن کجلدال
76لجن ، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -هضم عناصرمحلول در نیتریک اسید
77لجن ، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -هضم عناصرمحلول در تیزاب سلطانی
78هوای محیط کار -تعیین ذرات بخار آسفالت بر مبنای جز قابل حل در بنزن -روش آزمون
79هوای محیط کار -تعیین میزان وینیل کلراید به روش لوله زغال دار-روش آزمون
80تعیین نمودارهای انتشار مواد شیمیایی آلی فرار منتشره از تشک های خواب فنر ی-آیین کار
81خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 1- زمان مکش موئینگی (cst)
82خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 2- تعیین مقاومت ویژه به صاف کردن
83خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 3- تعیین قابلیت فشرده شدن
84خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 4- تعیین قابلیت زهکشی لجن های منعقد شده
85کیفیت خاک -انتخاب روش های برآورد هدررفت خاک در اثر فرسایش-آیین کار
86فاضلاب -بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب -آیین کار
87فاضلاب -تخمین بار زیست محیطی فاضلاب مسکونی -آیین کار
88کیفیت خاک-توصیف صحرایی خاک-ویژگی ها
89کیفیت آب-نمونه برداری -نمونه برداری از فاضلاب با نمونه بردارهای خودکار -آیین کار
90پسماند ها-زیر نمونه برداری آزمایشگاهی از مکان مربوط به فعالیت های مدیریت پسماند -آیین کار
91پسماند ها-بهینه سازی اجزای پایش آب زیرزمینی برای برنامه های پایش به منظور شناسایی و ردیابی در تاسیسات دفع پسماند -آیین کار
92کیفیت آب -انتخاب روش هایی برای ارزیابی آبخوان -آیین کار
93کیفیت آب -طراحی ،نصب و راه اندازی چاه های پایش آب زیر زمینی -آیین کار
94کیفیت هوا-نشرهای منبع ثابت -نمونه برداری به منظور تعیین خودکار غلظت های نشر گاز در سیستم های پایش به طور ثابت نصب شده -آیین کار
95آلودگی نفتی-تخمین چشمی ضخامت لکه نفتی در آب -آیین کار
96انتخاب داده ها و اطلاعات برای ارزیابی احتمال خطر اکولوژیکی در محل های آلوده -آیین کار
97صرفه جویی آب در ساختمان ها به روش بازیافت در محل -آیین کار
98بسته بندی و انتقال نمونه های محیطی برای تجزیه آزمایشگاهی -آیین کار
99آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت 1- توصیف های شناسایی اضافی -راهنما
100آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت 2- توصیف کننده های فیزیکی -راهنما
101آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت3- توصیف کننده های کاربردی -راهنما
102آب های زیر زمینی -انتخاب داده ها برای بررسی آب زیر زمینی -راهنما
103آب زیرزمینی -حداقل مجموعه داده برای شناسایی مکان آب زیرزمینی -آیین کار
104الزامات سلامت و ایمنی مرتبط با مواجهه شغلی با کرومات های نامحلول در آب -راهنما
105مدیریت زیست محیطی -یکپارچه سازی جنبه های زیست محیطی در طراحی و توسعه محصول
106بسته بندی و بازیافت مواد -معیار روش های بازیافت -توصیف فرایندها و نمودارهای گردش بازیافت
107ویژگی های پسماند -تعیین رفتار لیچینگ پسماند تحت شرایط مشخص -روش شناسی
108کیفیت هوا-تعیین غلظت بو-روش بویایی دینامیکی
109کیفیت هوا -ارزیابی مشخصه های عملکرد روش های اندازه گیری کیفیت هوا با توابع واسنجی خطی-آیین کار
110هوای محل کار -اندازه گیری بلورهای سیلیس قابل استنشاق -آیین کار
111دوغاب های تیتانیوم دی اکسید -اندازه گیری درصد جامدات -روشهای آزمون
112تعیین مشخصات پسماند -تعیین مقدار هالوژن و گوگرد به روش احتراق اکسیژن در سیستم های بسته -روش های آزمون
113مدیریت پسماند در ساختمان -آیین کار
114تعیین مشخصات پسماند -آنالیز محصولات شویش
115تعیین مشخصات پسماندهای معدنی فرایندی برای استفاده به عنوان خاکریزهای باربر-راهنما
116تعیین اندازه و شمارش آلایش ناشی از ریز ذرات هوا برد در اتاق های تمیز وسایر مناطق کنترل شده از گرد و غبار
117جمع آوری و اندازه گیری گرد و غبار ته نشین شده (ریز ذرات ته نشینی پذیر ) روش آزمون
118جمع آوری نمونه های گرد وغبار ته نشین شده با استفاده از روش های نمونه گیری روبشی به منظور تعیین فلزات در آنها-آیین کار
119تعیین مشخصات لجن -تعیین روش نیتروژن به روش کلدال
120آب -ملاحظات اکولوژیکی برای پخش کننده های لکه نفتی در آب شیرین و سایر محیط های زیست خشکی ،دریاچه ها و پیکره های آبی بزرگ -آیین کار
121بسته بندی -الزامات بسته بندی قابل بازیابی به عنوان ماده تولید انرژی همراه با مشخص کردن ارزش حرارتی پایین
122تعیین مشخصات لجن -تعیین عناصر کم مقدار و فسفر-روش های استخراج با تیزاب سلطانی
123انتشار از منابع ساکن -پایش خودکار غلظت جرمی ذرات معلق -ویژگیهای عملکردی -مشخصات و روشهای آزمون
124انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی اکسیدهای نیتروژن -ویژگیهای عملکردی -سامانه های اندازه گیری خودکار
125انتشار از منابع ساکن -گازهای گلخانه ای قسمت 1- واسنجی سامانه های اندازه گیری خودکار
126انتشار از منابع ساکن -گازهای گلخانه ای قسمت 2- کنترل کیفیت مداوم سامانه های اندازه گیری خودکار
127روشهای تمیز کاری و درجات تمیزی برای مواد و تجهیزات مورد استفاده در محیط های غنی شده با اکسیژن -آیین کار
128تکوین مدل های مفهومی برای مکان های آلاییده -راهنما
129مواد منتشره شده از منابع ساکن -نمونه گیری و تعیین مقدار فلوراید گازی
130تعیین مشخصات پسماند -آزمون رفتار فروشویی-تاثیر ph بر فروشویی با افزایش اولیه اسید -باز
131خصوصیات لجن -مشخصات ته نشینی-قسمت 1-اندازه گیری قابلیت ته نشینی (اندازه گیری نسبت حجم لجن و شاخص حجمی لجن)
132خصوصیات لجن -مشخصات ته نشینی-قسمت 2-اندازه گیری قابلیت تغلیظ
133خصوصیات پسماند-اندازه گیری جامدات محلول کل(TDS) در آب و محلول های حاصل از شویش
134مدیریت زیست محیطی رد پای آب -اصول ،الزامات و راهنما
135خصوصیات پسماند-اندازه گیری کربن آلی کل (toc) در پسماند ، لجن ها و رسوبات
136لجن،پسماند زیستی تصفیه شده خاک و پسماند -اندازه گیری کربن آلی کل (TOC) به روش احتراق خشک
137لجن،پسماند زیستی تصفیه شده خاک و پسماند -اندازه گیری اتلاف جرم در اثر اشتعال
138خرد کن های تجاری پسماند های موادغذایی -ویژگی ها
139پسماندها-استخراج ناپیوسته متوالی با آب -روش آزمون
140نمونه برداری و انتخاب روشهای تجزیه ای برای آفت کش ها و بی فنیل های چند کلره در هوا-آیین کار
141خصوصیات لجن -اندازه گیری کاهش جرم در اثر اشتعال جرم خشک
142خصوصیات لجن -اندازه گیری مقدار باقی مانده خشک و آب
143خصوصیات لجن -اندازه گیری فسفر کل
144خصوصیات لجن -اندازه گیری ارزش گرمایی
145خصوصیات پسماند -محاسبه ماده خشک با تعیین مقدار باقی مانده خشک یا مقدار آب
146خصوصیات پسماند -اندازه گیری اتلاف جرم پسماند ، لجن و رسوبات در اثر اشتعال
147لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده ،خاک و پسماند -محاسبه کسر ماده خشک پس از تعیین مقدار باقی مانده خشک یا مقدار آب
148خصوصیات پسماند -اندازه گیری مقدار هیدروکربن 10 کربنه تا 40 کربنه به روش کروماتوگرافی گازی
149لجن، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری هالوژن های قابل جذب پیوند یافته به ترکیبات آلی
150خصوصیات پسماند -اندازه گیری مقدار هیدروکربن به روش وزن سنجی
151تعیین زیست تحریب پذیری بی هوازی مواد پلاستیک تحت شرایط دفن پسماند تسریع یافته
152خصوصیات پسماند -آزمون ایستا برای اندازه گیری پتانسیل اسیدی و پتانسیل خنثی سازی پسماند سولفیدی
153خصوصیات پسماند -انتخاب و کاربرد روش های غربالگری -راهنما
154هوای محیط کار -تعیین بخارات هیدروکربن های آروماتیک به روش لوله کربن فعال -واجذبی با حلال -کروماتوگرافی گازی
155ارزیابی پیامدهای نامطلوب زیست محیطی مواد منتشر شونده ناشی از آتش سوزی-قسمت 1- کلیات-راهنما
156ارزش گرمایی ناخالص ومقدار خاکستر مواد زائد -روش آزمون
157کیفیت آب -نمونه برداری -آماده سازی نمونه های رسوب به منظور تجزیه ی شیمیایی
158هوای داخلی -قسمت 1- جنبه های عمومی راهبرد نمونه برداری
159هوای داخلی -قسمت 13- اندازه گیری کل (فاز گازی و ذره ای )ترکیبات بی فنیل شبه دی اکسین چند کلره (PCBs) و دی بنزو -پارا -دی اکسین -دی بنزوفوران چند کلره (PCDDs/PCDFs) -جمع آوری روی فیلترهای جاذب
160هوای داخل ساختمان -قسمت 25-تعیین انتشار ترکیبات آلی نیمه فرار از محصولات و اثاثیه ساختمانی -روش محفظه میکرو
161هوای داخلی -قسمت 26- راهبرد نمونه برداری برای کربن دی اکسید (CO2)
162هوای داخل ساختمان -قسمت 30-آزمون حسی هوای داخل ساختمان
163هوای داخل ساختمان -قسمت 31-اندازه گیری بازدارنده های اشتعال و نرم کننده ها بر پایه ترکیبات آلی فسفردار-فسفریک اسید استر
164هوای داخلی-قسمت 32-بررسی ساختمان ها برای وقوع آلاینده ها
165هضم پسماند جامد با نیتریک اسید -آیین کار
166کیفیت آب- نمونه برداری -نگه داری و انتقال نمونه های آب
167کیفیت آب-نمونه برداری -قسمت 7- نمونه برداری از آب و بخار در تاسیسات مولد بخار (بویلر)-آیین کار
168پلاستیک های قابل تبدیل به کمپوست -ویژگی ها
169تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 10-اصول ایمنی
170پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی-پلی استایرن-ویژگیها
171بسته بندی -ارزیابی مقدماتی فروپاشی مواد بسته بندی تحت شرایط مشابه کمپوست سازی در مقیاس آزمایشگاهی
172پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -مشخصات پسماندهای پلاستیکی
173پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -قابلیت ردیابی و ارزیابی انطباق و درصد مواد بازیافتی در محصول
174کیفیت هوای محل کار -نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلی فرار به وسیله واجذبی حلال-کروماتوگرافی گازی -قسمت2-روش نمونه برداری انتشاری
175مدیریت زیست محیطی -ارزیابی کارایی زیست محیطی سیستم های محصول -اصول ، الزامات و راهنماها
176کیفیت آب -اندازه گیری نیترات -قسمت 3-روش طیف سنجی با استفاده از سولفوسالیسیلیک اسید
177انتشار از منابع ساکن-تعیین غلظت جرمی دی -اکسید گوگرد-روش پراکسید هیدروژن -پرکلرات باریم -تورین
178بسته بندی و محیط زیست -بازیافت مواد
179بسته بندی و محیط زیست -باز یافت آلی
180مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 1- مخازن دارای 2 چرخ با ظرفیت تا 400 لیتر برای تجهیزات بالابر شانه ای -ابعاد و طراحی
181مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 2- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های تخت و ظرفیت تا 1300لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی و یا شانه ای -ابعاد و طراحی
182مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت3- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های محدب و ظرفیت تا 1300 لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی و یا شانه ای -ابعاد و طراحی
183مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 4- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های تخت و ظرفیت تا1700 لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی یا BG عریض و یا شانه ای عریض -ابعاد و طراحی
184مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 5- الزامات کارایی و روشهای آزمون
185مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 6-الزامات ایمنی و بهداشت
186آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 10- قراضه متشکل از قوطی های آلومینیمی نوشیدنی استفاده شده -ویژگیها
187آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 11- قراضه متشکل از رادیاتورهای آلومینیم -مس -ویژگیها
188آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 12- تراشه های شامل فقط یک آلیاژ-ویژگیها
189آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 13- تراشه های شامل دو یا چند آلیاژ-ویژگیها
190آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 14- قراضه های حاصل از بسته بندی های آلومینیومی دور ریز پس از مصرف -ویژگیها
191آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 15- قراضه های آلومینیم پوشش زدایی شده حاصل از بسته بندی های آلومینیمی دوریز پس از مصرف -ویژگیها
192آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 16- قراضه های شامل سرباره،سرریز و مواد فلزی -ویژگیها
193آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت8- قراضه متشکل از مواد غیر آهنی حاصل از فرایند خرد کردن برای فرآیندهای جدا سازی آلومینیم -ویژگیها
194آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 9- قراضه به دست آمده از فرایندهای جدا سازی آلومینیوم از مواد غیر آهنی خرد شده -ویژگیها
195پسماند-تعیین هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAH) در پسماند با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی با آشکار ساز طیف سنجی جرمی-روش آزمون
196پسماند-تعیین بی فنیل چند کلره (PCB)انتخابی در پسماند جامد با استفاده از کروماتوگرافی گازی مویین با آشکار سازی الکترون گیرانداز یا طیف سنجی جرمی -روش آزمون
197اندازه گیری مقدار آب (رطوبت ) خاک به وسیله گرم خانه ریز موج- روش آزمون
198پایش هوا در تاسیسات مدیریت پسماند برای حفاظت از کارگران -آیین کار
199پسماند ها-راهنمای کلی آموزش پسماندهای خطرناک خانگی مربوط به عملیات جمع آوری پسماندهای خطرناک خانگی -آیین کار
200کیفیت هوا-جنبه های عمومی واژه نامه
201هوای محیط کار -تعیین بخارات دی ایزوسیانات تولوئن با استفاده از فیلترهای فیبر شیشه ای پوشش داده شده با 1-2 -پیریدیل -پی پیرازین توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و آشکار سازهای فرابنفش و فلوئورسانس
202کیفیت آب -تعیین سینتیک اثرات مهارکنندگی رسوب جامدات دیگر و نمونه های رنگی بر نورافشانی باکتری ویبریوفیشری (آزمون سینتیک باکتری های نورافشان )
203کیفیت آب -مطالعات مقایسه بین آزمایشگاهی برای ارزیابی بوم شناختی -راهنما
204کیفیت خاک -راهنمای دفن لاشه حیوانات برای جلوگیری از بیماری های همه گیر
205کیفیت هوا-تعیین میانگین زمانی انتشار جرم و فاکتورهای انتشار-رویکرد کلی
206انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی ذرات (غبار) در غلظت های کم -روش وزن سنجی -آیین کار
207هوای محیط کار -تعیین اسیدهای غیر آلی با روش کروماتوگرافی یونی-قسمت 1-اسیدهای غیر فرار -سولفوریک اسید و فسفریک اسید
208هوای محیط کار -تعیین اسیدهای غیر آلی با روش کروماتوگرافی یونی-قسمت 3-اسیدهای غیر فرار -هیدروفلوریک اسید و فلورایدهای ذره ای
209اندازه گیری پیوسته اوزون در فضای آزاد،محیط کار و داخل ساختمان به روش جذب فرابنفش
210قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری-ویژگی ها
211مخلوط فلزات غیر آهنی در پسماندهای شهری -طبقه بندی
212قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری -روش آزمون
213خاک - اندازه گیری پتانسیل اکسایش -کاهش
214خاک -اندازه گیری pH برای استفاده در آزمون خوردگی
215خاک -پتانسیل خاک (مکش )با استفاده از کاغذ صافی -روش آزمون
216اندازه گیری حلا ل ها در پسماندهای خطرناک به روش کروماتوگرافی گازی
217استفاده از کف های آبی برای کنترل خطر بخار ناشی از مایعات فرار امتزاج ناپذیر -آیین کار
218هوای محیط کار- اندازه گیری لیتیم -هیدروکسید ،سدیم هیدروکسید ،پتاسیم هیدروکسید و کلسیم هیدروکسید با اندازه گیری کاتیون های متناظر به روش کروماتوگرافی یونی فرونشاننده
219هوای پیرامون -تعیین کربن منواکسید -روش طیف سنجی مادون قرمز ناپاشنده
220هوای پیرامون -تعیین غلظت جرمی اکسیدهای نیتروژن -روش نورتابی شیمیایی
221هوای پیرامون -تعیین غلظت جرمی کربن منواکسید -روش کروماتوگرافی گازی
222هوای پیرامون -تعیین مجموع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (ذره ای و گازی ) جمع آوری شده بر روی صافی های پر شده با جاذب به وسیله تجزیه طیف سنجی کروماتوگرافی گازی -جرمی
223اندازه گیری مواد ذره ای محلول در بنزن در اتمسفر محیط کار
224اندازه گیری فلوئوریدها در اتمسفر محیط کار به روش الکترود انتخابگر یون
225نمونه برداری از گازها یا بخارات موجود در هوای محیط کار با استفاده از نمونه بردارهای انتشاری جاذب -جامد
226جداسازی و جمع آوری خودکار فلوئورید ذره ای و فلوئورید گازی اسیدی در اتمسفر به روش نمونه بردار نوار کاغذی دو لایه -روش آزمون
227اندازه گیری مواد جامد نامحلول در پسماندهای مایع آلی خطرناک -روش آزمون
228اندازه گیری رطوبت کل در سوخت پسماندی خطرناک به روش تیتراسیون کارل فیشر
229آزمون تر و خشک کردن پسماندهای جامد
230کاهش اثرات هواویز (آئروسل ) در محیط براده برداری مرطوب -آیین کار
231هوای محیط کار -روش ارزیای عملکرد -نمونه بردارهای نفوذی
232هوای محیط کار-تعیین ذرات کادمیم و ترکیبات کادمیم با روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای و الکتروترمال
233انتشار از منبع ساکن -تعیین میزان انتشار در واحدهای تولید آزبست -روش اندازه گیری تعداد الیاف
234کیفیت آب -حسگرهای آنلاین -تجهیزات آنالیز آب-ویژگی ها و آزمون های عملکردی
235کیفیت هوا-تعیین خصوصیات فیلتراسیون قابل پاکسازی -روش آزمون
236کیفیت هوا-ارزیابی روش های اندازه گیری بوسیله مقایسه با عدم قطعیت مورد نیاز -روش آزمون
237کیفیت هوا-تعیین غلظت جرمی گوگردی دی اکسید در هوای محیط -روش اسپکتروفتومتری تورین
238اندازه گیری مقدار نیتروژن دی اکسید موجود در اتمسفر (واکنش گریس -سالتزمن )
239اندازه گیری مقدار آهک در مخلوط های خاک -آهک عمل آوری نشده
240نمونه برداری و اندازه گیری هیدروژن سیانید (HCN) در سیال خروجی احتراق و سایر منابع ساکن
241اندازه گیری هیدروژن سولفید در اتمسفر با استفاده از میزان تغییر انعکاس
242اندازه گیری گرد و غبار قابل تنفس موجود در اتمسفرهای محیط کار با استفاده از نمونه بردارهای سیکلونی
243هوای درون ساختمان -قسمت 29- آشکار سازهای ترکیبات آلی فرار(voc) -روشهای آزمون
244هوای درون ساختمان -قسمت 4- تعیین فرمالدهید-روش نمونه برداری نفوذی
245کیفیت خاک-تعیین اثرات آلاینده ها بر فلور خاک -قسمت اول-روش اندازه گیری میزان باز دارندگی رشد ریشه
246راهبری ایستگاه های بازیافت شهری -آیین کار
247پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 1- سامانه شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها
248پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 2- آماده سازی آزمونه و تعیین خواص
249کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت1- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای بی شکل آهن با اسکوربیک اسید
250کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت2- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای بلورین آهن با دی تیونیت
251کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت3- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای آلومینیم با آمونیم اگزالات -اگزالیک اسید
252کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت4- استخراج مواد اولیه هیومیک از نمونه های جامد
253کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت5- استخراج مواد اولیه هیومیک از نمونه های آبی
254پلاستیک ها-تعیین زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی نشان دار شده با کربن (14C)14 در محیط آبی یا کمپوست - روش آزمون
255پلاستیک ها-بر چسب گذاری اقلام نهایی حاوی پلاستیک ها و پلیمرها (به شکل پوشش ها یا افزودنی ها)همراه با کاغذ و دیگر زیر آیند ها ، طراحی شده برای کمپوست سازی هوازی در پسماندهای شهری و تاسیسات صنعتی
256پلاستیک ها -ارزیابی قابلیت دفع در تصفیه خانه های فاضلاب -پذیرش نهایی و ویژگیها -روش آزمون
257پسماندها-پسماندهای جامد متراکم نشده -نمونه برداری از مخزن های حمل -آیین کار
258پسماندها- تعیین تجزیه هوازی و تجزیه ی بی هوازی زیستی مواد پلاستیکی ، تحت شرایط زیست راکتور تسریع کننده محل دفن زباله -روش آزمون
259پسماندها -مواد مایع پاشیدنی، کف ها و مواد طبیعی (بومی )مورد استفاده به عنوان پوشش جایگزین روزانه ، در محل های دفن پسماندهای جامد شهری -ویژگیها
260سیستم های تصفیه فاضلاب -قسمت 5- فرایندهای لاگونی
261سیستم های تصفیه فاضلاب -قسمت 6- فرایند لجن فعال
262زهکشی محل های دفن زباله- طراحی ، ساخت و بهره برداری
263کیفیت خاک -تعیین نیترات سازی بالقوه و مهار آن- استفاده از اکسیداسیون آمونیوم -روش آزمون سریع
264کیفیت خاک-غربالگری خاک ها برای شناسایی عناصر انتخابی به روش طیف سنجی فلوئورسانس پرتوایکس پاشنده انری با استفاده از دستگاه دستی یا قابل حمل
265انتشار از منابع ساکن -روش دستی تعیین غلظت متان در مواد گازی شکل با استفاده از کروماتوگرافی گازی
266انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی PM10, PM2.5 در گاز دودکش -اندازه گیری در غلظت های بالا با استفاده از ایمپکتورهای مجازی
267انتشار از منابع ساکن -دستور العمل تعیین غلظت جرمی ذرات معلق
268اندازه گیری مواد شیمیایی آلی فرار در هوا (روش نمونه برداری کانیستر) -روش آزمون
269هوای محیط کار -اندازه گیری بخار جیوه - روش استفاده از مجموعه ملغمه ی طلا و آنالیز با طیف سنجی جذب اتمی و طیف سنج فلورسانس اتمی
270کیفیت هوا-اندازه گیری ترکیبات گازی گوگرد هوای محیط -تجهیزات نمونه برداری
271هوای محیط -اندازه گیری شاخص آلودگی هوای اسیدی گازی -روش تیترسنجی با تعیین نقطه پایانی با شناساگر یا پتانسیومتری
272کیفیت هوا-استفاده از داده های دما،فشار و رطوبت
273بسته بندی و محیط زیست-بازیابی انرژی
274بسته بندی و محیط زیست -الزامات عمومی برای استفاده از استانداردهای ملی در زمینه بسته بندی و محیط زیست
275بسته بندی و محیط زیست -بهینه سازی سیستم بسته بندی
276بسته بندی و محیط زیست -باز مصرف
277ارزیابی فعالیت سولفاته کردن کل در اتمسفر به روش سرب دی اکسید-روش آزمون
278استخراج تکانه ای پسماند جامد با آب -روش آزمون
279غربالگری وزن مخصوص ظاهری و چگالی توده پسماند -روش آزمون
280هوای محیط -تیتراسیون فاز گازی-کالیبراسیون دستگاه تجزیه گر ازون
281کیفیت هوا -اندازه گیری ازون در هوای محیط -روش نورسنجی فرابنفش
282هوای محیط -اندازه گیری شاخص دود سیاه
283تعیین ترکیب پسماند جامد شهری پردازش نشده -روش آزمون
284تعیین چگالی ظاهری اجزای پسماند جامد -روش آزمون
285هضم مایکروویو پسماند و خوراک ورودی کوره صنعتی برای تجزیه عناصر با مقدار ناچیز -آیین کار
286آنالیز غربالگری توصیف فیزیکی در پسماند -روش آزمون
287اندازه گیری عناصر در پسمانده ها به روش اسپکتروسکوپی نشر اتمی -پلاسمای جفت شده القایی
288آماده سازی و تجزیه عنصری پسماند مایع خطرناک به روش فلورسانس پرتوایکس پراش انرژی-روش آزمون
289نمونه برداری با استفاده از یک نمونه بردار پسماند مایع مرکب (coliwasa) -آیین کار
290اندازه گیری ترکیب یا خلوص جریان مواد پسماند جامد
291آنالیز غربالگری پتانسیل اشتعال پذیری پسماند -روش آزمون
292تولید امولسیون و یا سوسپانسیون از مواد پسماند مایع چند فازی -آیین کار
293غربالگری سولفیدهای واکنش پذیر در پسماند -روش آزمون
294هوای محیط -اندازه گیری مقدار گوگرد دی اکسید به روش فلورسانس فرابنفش
295کیفیت هوای محیط کار -اندازه گیری ایزوسیانات در هوا با استفاده از دستگاه نمونه برداری دو فیلتره و آنالیز با کروماتوگرافی مایع در فشار بالا
296هوای درون ساختمان -قسمت 3- اندازه گیری فرمالدهیدو ترکیبات کربونیلی دیگر در هوای ساختمان و هوای محفظه آزمون -روش نمونه برداری فعال