گنجینه استاندارد های کامپیوتر و فرآوری داده ها سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1خدمات مالی-مدیریت و امنیت شماره شناسایی شخصی (PIN)-قسمت 4-الزامات رسیدگی PIN در تجارت الکترونیک برای تراکنش های پرداخت
2فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیک خانگی (HES) -قسمت 3-11-پروتکل بسته -کوتاه بی سیم مدوله شده با بسامد (FMWSP)بهینه سازی شده برای برداشت انرژی معماری و پروتکل های لایه زیرین
3فناوری اطلاعات -ویژگی امنیت لایه انتقال (TLS) برای سامانه های ذخیره سازی
4فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیند -کاربرد روشگان ارزیابی انطباق در ارزیابی برای مشخصات کیفیت فرآیند و بلوغ سازمانی
5فناوری اطلاعات-جنبه های اقدامات قضایی و اجتماعی پیاده سازی فناوری های زیست سنجی (بیومتریک)تصویر نگاشت ها،نشانک ها و نمادها برای استفاده در سامانه های زیست سنجی -قسمت 1- اصول کلی
6فناوری اطلاعات -پردازش توزیعی باز (ODP) استفاده از زبان مدل سازی یکپارچه (UML) برای مشخصات سامانه ODP
7فناوری اطلاعات هسته ی ابزار فراشی (MOF)گروه مدیریت شی
8فناوری اطلاعات -شبکه واپایش (کنترل )انجمن سبز همه جا حاضر -امنیت
9فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) برای سازمان
10فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 3-4-واسط لایه کاربرد با لایه های ارتباطی پایین تر برای افزاره های واپایشی (کنترلی )بهبود یافته شبکه HES رده 1
11فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-7-گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منبع برای کلاس 2 و کلاس 3 HES -معمار سامانه دسترسی از دور
12فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -انتخاب ،استقرار و عملیات سامانه های آشکار سازی و پیش گیری نفوذ (idps)
13فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای تحلیل و تفسیر شواهد رقمی (دیجیتالی )
14فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 1- روشگان آزمون انطباق تعمیم یافته
15فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 10- داده های تصویر سایه نمای هندسی دست
16فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 8- داده های استخوان بندی الگوی انگشت
17فناوری اطلاعات -انطباق دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روشهای آزمون -قسمت 62-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس تکرار پالس نرخ بالا
18فناوری اطلاعات -واسط های کاربری رسانه های پرمحتوا-قسمت 3- نرم افزار مرجع و انطباق
19فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-ایین کار برای حفاظت از اطلاعات قابل شناسایی شخصی (PII) در ابرهای عمومی که به عنوان پردازشگرهای PII عمل می کنند
20فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) قسمت 6- خلاصه رجیستری
21فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI)-قسمت 7-فرمدل برای ثبت مدل خدمت
22فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرمدل-برای تعامل پذیری (MFI)-قسمت 8-فرامدل برای ثبت مدل نقش و هدف
23فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز گذاری-قسمت1 - کلیات
24فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز گذاری-قسمت 5- رمزهای شناسه مبنا
25فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی-قسمت 5- توصیف منبع
26فناوری اطلاعات -فناوری های سامانه های گروه متخصصین تصویر متحرک (MPEG) -قسمت12-گونه های نمونه در قالب فایل رسانه بر پایه سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)
27فناوری اطلاعات - مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -استاندارد لایه فیزیکی -لایه دسترسی رسانه (MAC/PHY) برای شبکه بی سیم موردی (ادهاک) برای پشتیبانی کیفیت خدمت (QoS) د رمحیط کار صنعتی
28خدمات مالی -افزاره های رمز نگاری امن (خرده فروشی )-قسمت 2- بازبینه های انطباق امنیتی برای افزاره های استفاده شده در تراکنش های مالی
29کارتهای شناسایی-عمر خدمت کارت قسمت 2- روش های ارزشیابی
30فناوری اطلاعات -رایانش ابری-مرور کلی و واژگان
31فناوری اطلاعات -رایانش ابری-معماری مرجع
32فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر -واسط عمومی برنامه کاربردی شبکه حسگر
33فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-فرایندهای ساماندهی آسیب پذیری
34فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) راهنمای پیاده سازی
35فناوری اطلاعات -عملکرد دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روش های آزمون -قسمت 61-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس تکرار پالس نرخ پایین
36فناوری اطلاعات -عملکرد دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روش های آزمون -قسمت 61-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس
37فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -حفاظت اطلاعات زیست سنجشی
38فناوری اطلاعات -جاری سازی تطبیقی پویا روی (DASH)HTTP -قسمت4-اصالت سنجی و رمز گذاری قطعه
39فناوری اطلاعات -سنجش نرم افزار -سنجش اندازه کارکردی-قسمت 6- راهنما برای استفاده از مجموعه استانداردهای ISO\IEC 14143 و استانداردهای مرتبط
40فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای تضمین مناسب بودن و کفایت روش تحقیقات رخداد
41فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط با تامین کننده -قسمت 2- الزامات
42فناوری اطلاعات -چارچوب چند رسانه ای (گروه خبرگان تصویر متحرک -21)(mpeg-21) قسمت 9- قالب پرونده
43کارت های شناسایی کارت های حافظه نوری-روش ذخیره سازی خطی -قسمت 4- ساختارهای منطقی داده ها
44فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-امنیت برنامه کاربردی -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
45فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 1- واحدهای حمل و نقل مجزا
46فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 2- رویه های ثبت
47فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 3- قواعد مشترک
48فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 4- محصولات و بسته های محصول مجزا
49فناوری اطلاعات -فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 6- گروه بندی ها
50فناوری اطلاعات -مهندسی نرم افزار و سامانه ها- FiSMA1.1 روش سنجش اندازه کارکردی
51فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-1-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-افزاره کارخواه واسط کاربر دور
52فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-2-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-خدمت کار خواه واسط کاربر دور
53فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-خدمت کارساز واسط کاربر دور
54فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-2-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-افزاره کارساز واسط کاربر دور
55فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (UPnP) -قسمت 3-11-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری -خدمت مدیریت اتصال
56فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 7-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره روشنایی -خدمت توان سوده (سوییچ)
57فناوری اطلاعات -الزامات تشکیل و اعتبار سنجی مسیر گواهی دیجیتالی
58فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 2- عناصر هسته دوبلین
59فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر -معماری مرجع شبکه های حس گر (SNRA)-قسمت 3- دیدگاه های معماری مرجع
60فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 3- رخ نمای برنامه کاربردی پایه
61فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 4-عناصر فنی
62فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش-فراداده ای برای منابع یادگیری -قسمت 5- عناصر آموزشی
63فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر -معماری مرجع شبکه های حس گر (SNRA) -قسمت 6- برنامه های کاربردی
64فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -زیر ساخت سامانه نرم افزار - قسمت 1- معماری
65فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 1- اصول و چارچوب
66فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 2- روش گان های آزمون برای ارزیابی فناوری و فرانامه
67فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 4- آزمون عملکرد همکاری متقابل
68اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-شناسایی بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها-قسمت 1- عناصر داده و رهنمود های عمومی برای اجرا
69اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-شناسایی بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها-قسمت 2 کد گذاری عناصر داده RFID براساس قواعدی از استاندارد ملی شماره 15962
70اطلاعات و دبیزش -شناسایی با بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها -قسمت 3- کد گذاری با طول ثابت
71فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 6- داده تصویر عنبیه
72فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 7 - امضا-امضانگاری داده سری های زمانی
73فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 9- داده تصویر عروقی
74فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوبی برای مدیریت هویت-قسمت 2-الزامات و معماری مرجع
75فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -سیستم های (سامانه های ) مدیریت امنیت اطلاعات-مرور کلی و واژگان
76کارتهای شناسایی -کارتهای حافظه نوری -قسمت 3-فنون اصالت سنجی
77فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-آیین کار برای کنترل های امنیت اطلاعات
78فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-امضاهای رقمی (دیجیتالی)ناشناس -قسمت 1-کلیات
79فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 10- مدل هسته و نگاشت پایه
80فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 12- فرامدلی برای ثبت مدل اطلاعات
81فن آوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) قسمت 5- فرامدلی برای ثبت مدل فرایند
82کارتهای شناسایی-عمر خدمتی کارت -قسمت1- الزامات و رخ نمون های کاربرد
83مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار-قسمت 3-مستند سازی آزمون
84سری Y- اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -شبکه های آینده -شبکه های هوشمند همه جاگاه (حاضر در همه جا) -مرور کلی
85فناوری اطلاعات روشگان ارزیابی برای تاثیر محیطی در عملکرد سامانه زیست سنجی
86سری Y- اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -شبکه های آینده -شبکه های هوشمند همه جا گاه (حاضر در همه جا) واپایش ترافیک هوشمند و کارکردهای مدیریت منبع
87فناوری اطلاعات برای یادگیری ،آموزش و پرورش -مدل اطلاعاتی برای شایستگی -قسمت 1- چارچوب کلی و مدل اطلاعاتی شایستگی
88سری Y-اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری- چارچوب کاری و الزامات سطح بالای رایانش ابری
89فناوری اطلاعات برای یادگیری ،آموزش و پرورش -مدل اطلاعاتی برای شایستگی -قسمت 2- مدل اطلاعاتی سطح کارایی
90فناوری اطلاعات -شبکه توری با انرژی کارا با قابلیت بیکن بی سیم (WiBEEM) برای خدمات شبکه خانگی بی سیم -قسمت 1- لایه فیزیکی
91فناوری اطلاعات مدل مرجع شی دارای محتوای قابل اشتراک (SCORM) قسمت 1- مرور کلی
92فناوری اطلاعات -شبکه توری با انرژی کارا با قابلیت بیکن بی سیم (WiBEEM) برای خدمت شبکه خانگی بی سیم -قسمت 3- لایه شبکه (NWK)
93مهندسی سامانه ها و نرم افزار -تدوین مستندات کاربر در یک محیط توسعه نرم افزار چابکانه
94سری Y_ اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری -الزامات زیر ساخت رایانش ابری
95فناوری اطلاعات -توسعه پایدار برای فناوری اطلاعات و توسط آن -واپایش (کنترل ) و پایش منبع مرکز داده هوشمند
96تبادل داده ها و فراداده های آماری (sdmx)
97مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی سامانه و نرم افزار و ارزشیابی آن (SQUARE) -نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری آماده استفاده و دستور العمل آزمون
98مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی سامانه و نرم افزار و ارزشیابی آن (SQuaRE) نیازمندیهای قالب مشترک صنعتی (CIF) برای قابلیت استفاده -شرح زمینه استفاده
99فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مرور کلی مدیریت سامانه ها
100فناوری اطلاعات -واپایش (کنترل) و مدیریت افزاره -قسمت3- ویژگی پروتکل تحویل پیام قابل اطمینان
101فناوری اطلاعات-زبان های تعریف طرحواره ای سند (DSDL) -قسمت 5- انواع داده ای توسعه پذیر
102فناوری اطلاعات -نگاشت های عنوان -قسمت 5- مدل مرجع
103فناوری اطلاعات -شناسه های مشترک
104فن آوری اطلاعات -واسط کاربر -واسط های کاربر مبتنی بر حرکت در میان افزاره ها و روش ها-قسمت 1- چارچوب کاری
105فناوری اطلاعات -ارتباطات چند بخشی سیار -پروتکل شبکه های چند بخشی پروتکل اینترنت(IP) بومی
106فناوری اطلاعات -تبادل فراداده زبان نشانه گذاری بسط پذیر (xml)گروه مدیریت شی ء (xmi)
107فن آوری اطلاعات -داده های آزمون قابل خواندن توسط ماشین برای آزمون و گزارش گیری زیست سنجی -قسمت 1- گزارش های آزمون
108فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-شبکه در محدوده میدان مغناطیسی (MFAN)-قسمت 1-واسط هوا
109فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- شبکه محدوده میدان مغناطیسی (MFAN) -قسمت 2- پروتکل کنترل (واپایش )درون باند برای انتقال توان به صورت بی سیم
110کارتهای شناسایی -عمر خدمتی کارت -قسمت 1- الزامات و رخ نمون های کاربرد
111فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-اتصالات متقابل چند نقطه ای جفت پیچیده شده
112فناوری اطلاعات -کابل کشی عمومی ساختمان و محوطه مشتری
113فناوری اطلاعات -رسانه های ضبط شده رقمی (دیجیتالی ) به منظور ذخیره سازی و تبادل اطلاعات -روش انتقال داده ها برای لوح های دیسک های چند منظوره رقمی قابل خواندن DVD-R چند منظوره رقمی قابل نوشتن مجدد DVD-RW چند منظوره رقمی با حافظه دستیابی تصادفی DVD-RAM قابل
114فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهمگون قسمت 10-کدهای تصحیح خطای پیش سو (fec) انتقال رسانه گروه متخصصات تصویر متحرک (mpeg)
115فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهمگون قسمت 5- نرم افزار مرجع برای کد گذاری ویدئو با بازده زیاد
116فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهنگون قسمت 8- ویژگی انطباق برای کد گذاری ویدئویی با بازده زیاد(HEVC)
117فناوری اطلاعات -مدیریت ذخیره سازی قسمت 1- مرور کلی
118فناوری اطلاعات -مدیریت ذخیره سازی قسمت 2- معماری عمومی
119فناوری اطلاعات -راهنماهای حفاظت از سامانه ورودی خروجی پایه (با یوس )BIOS
120فناوری اطلاعات راهنماهایی برای واسط کاربری در راهبردی گزینگان (منو)-قسمت 2- راهبری با افزاره های 4 جهتی
121فناوری اطلاعات -شناسایی خودکار و فنون اخذ داده ها-خواندن و نمایش نگاشت رابطه ای شی (ORM) توسط افزاره های سیار
122فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات -چارچوب و مدل
123فناوری اطلاعات -راهنمای استانداردها و کاربردهای مقایسه ای زیست سنجی روی کارت
124فناوری اطلاعات -پیاده سازی و بهره برداری کابل کشی بنای مشتری-قسمت 3- آزمون کابل کشی تار(فیبر )نوری
125فناوری اطلاعات -چارچوب مخاطره (ریسک)جرم شناسی رقمی (دیجیتالی )از منظر حاکمیت
126فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -روش های آزمون NFCIP-2
127فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای سامانه های اداری قسمت 11- عملکرد کلیدهای مرده و مجموعه کاراکترهای وارد شده توسط کلید های مرده
128فن آوری اطلاعات -ارزیابی فرایند -مدل ارزیابی فرایند برای آزمون نرم افزار
129فن آوری اطلاعات -برنامه نویسی باکارائی بالا و تحویل رسانه در محیط های ناهمگن -قسمت 11- اطلاعات ترکیبی برای انتقال رسانه MPEG
130مهندسی سامانه ها و نرم افزار-مدیریت محتوا برای مستند سازی مدیریت چرخه حیات محصول ، کاربر و خدمت
131کارت شناسایی-کارت های مدار (های ) مجتمع تماسی -قسمت 10-سیگنال های الکترونیکی و پاسخ به بازنشانی برای کارتهای همزمان
132کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 1- مشخصه های کلی
133کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 2- کارت های دارای نوار مغناطیسی
134فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -سامانه (سیستم ) مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات
135مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار -قسمت 1- مفاهیم و واژگان
136مهندسی سامانه ها و نرم افزار-چارچوب هم سنجی عملکرد پروژه فناوری اطلاعات -قسمت 2- الزامات هم سنجی
137فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات قسمت 4- مدل مرجع فرآیند
138فناوری اطلاعات-فنون امنیتی-خدمات مهر زمانی-قسمت اول -چارچوب
139فناوری اطلاعات -فنون امنیت -خدمت های مهر زمانی -قسمت 4- قابلیت ردیابی منابع زمانی
140فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 1- چارچوب کلی
141فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 2- توصیف سوکت واسط کاربر
142فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 6- یکپارچگی خدمت وب
143کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-غیر تماسی کارت های مجاورتی -قسمت 2- واسط هوا و مقدار دهی اولیه
144فناوری اطلاعات-فناوری های سامانه های گروه متخصصان تصویر متحرک (نماوادیس)(mpeg)-قسمت 9- رمزگذاری مشتریان جریان های انتقال mpeg
145فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط تامین کننده -قسمت 3-راهنماهایی برای امنیت زنجیره تامین فناوری اطلاعات و ارتباطات
146فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 14-3-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری-سطح 3-افزاره کارساز رسانه
147فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 16-10-پروتکل واپایش افزاره توان پایین -خدمت پیشکار (پروکسی ) توان پایین
148فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp)-قسمت 16-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره توان پایین خدمت توان پایین
149فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 17-1 پروتکل کنترل افزاره خدمت -سطح 3- معماری کیفیت خدمت
150فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-10-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت پیکربندی اتصال ورودی دسترسی از دور
151فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-12-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت همزمان سازی عامل کشف دسترسی از دور
152فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-13-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت پیکربندی عامل کشف دسترسی از دور
153فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 19-1-پروتکل واپایش افزاره حائل حفاظت خورشیدی
154فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 19-10-پروتکل واپایش افزاره حائل حفاظت خورشیدی -خدمت موتور حرکتی دوسویه
155فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 4-2-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری-سطح 2-افزاره پردازگر رسانه
156فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp)-قسمت 4-4 پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره صوتی تصویری -سطح 2- ساختارهای داده صوتی تصویری
157فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا فراگیر(upnp) -قسمت 5-11-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال )-خدمت تنظیمات دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال)
158فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 7-1- پروتکل کنترل افزاره روشنایی -افزاره چراغ دودویی
159الزامات پروتکل درخواست صدور گواهی در زیر ساخت کلید عمومی ایران
160فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-اصالت سنجی هستار ناشناس-قسمت 2- سازوکارهایی براساس امضاهایی که از یک کلید عمومی گروهی استفاده می کنند
161فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها -چارچوب کاری امنیت برای شبکه های حس گر همه جاگاه
162سری x شبکه های داده ها،امنیت و ارتباطات سامانه باز خدمات و کاربردهای ایمن -امنیت شبکه حس گر همه جاگاه -الزامات امنیتی برای مسیریابی شبکه حس گر بی سیم
163فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-2- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری -افزاره پویشگر
164فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 1-مرور کلی و الزامات
165فناوری اطلاعات -پروتکل انتقال ارتباطات پیشرفته -ویژگی مدیریت کیفیت خدمت (QoS) برای انتقال چند بخشی دو طرفه
166فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر -معماری مرجع شبکه ی حسگر (snra) -قسمت 2- واژگان و اصطلاح شناسی
167فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 4-مدل های هستار
168فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 5-تعاریف واسط
169فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر-خدمات و واسط های پشتیبان پردازش اطلاعات مشارکتی در شبکه های حسگر هوشمند
170فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام-زیر ساخت سامانه نرم افزاری -قسمت3- مدیریت افزاره
171فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای شناسایی ، جمع آوری ، اکتساب و حفاظت از شواهد رقمی (دیجیتال )
172فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 4- امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
173فناوری اطلاعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ داده -ویژگی واسط هوایی برای پرس و جوگرهای RFID موبایل
174فناوری اطلاعات -فنون امنیتی - الزامات برای اصالت سنجی تا حدودی گمنام تا حدودی غیر پیوند پذیر
175فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنمای پیاده سازی یکپارچه استانداردهای ISO-IEC27001,ISO-IEC20000-1
176فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب تضمین اصالت سنجی هستار
177فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -کدهای اصالت سنجی پیام (MACs)قسمت2- سازوکارهای استفاده کننده از تابع در هم ساز اختصاصی
178فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 3- فرانامه های شبکه بندی مرجع-تهدیدها -فنون طراحی و مسائل کنترلی
179شبکه های ارتباطی صنعتی -رخ نمون ها-قسمت 5-4-نصب فیلدباس ها-رخ نمون های نصب برای پروتکل ارتباطی فناوری فیلدباس 4(CPF 4 )
180فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 4- امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
181فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای پردازش تصویر و بازنمایی داده های محیطی -رویه هایی برای ثبت اقلام
182روش های کمی در بهبود فرآیند -شش سیگما-قسمت 2-ابزارها و فنون
183شیوه های نمونه گیری تصادفی و تصادفی سازی
184فناوری اطلاعات -فناوری های ویدیوی گروه کارشناسان تصویر متحرک (MPEG)-قسمت5-نرم افزار مرجع و انطباق کد گذاری رسانه با قابلیت باز پیکربندی
185فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی 2000 (JPEG2000) -قسمت 14- مرجع و بازنمایی زبان فراداد توسعه پذیر (XML)
186فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی 2000 (JPEG2000) -قسمت 6- قالب فایل تصویر ترکیبی
187فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری -خصوصیات کیفی چاپ برای نشان های پستی رقمی (دیجیتال ) با قابلیت خواندن توسط ماشین
188فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -امنیت ارتباط میدان نزدیک (nfc)-قسمت 1-پروتکل و خدمات امنیتی ارتباط میدان نزدیک -امن (NFC-SEC) -پروتکل و واسط ارتباط میدان نزدیک (NFCIP-1)
189فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -امنیت ارتباط میدان نزدیک (nfc) -قسمت 2- استاندارد رمز نگاری ارتباط میدان نزدیک امن (NFC-SEC) با به کارگیری منحنی های بیضوی دیفی-هلمن (ECDH) و استاندارد رمز بندی پیشرفته (AES)
190فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط تامین کننده -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
191فناوری اطلاعات -محتوای رسانه و وارسی (کنترل)-قسمت 1- معماری
192فناوری اطلاعات -محتوای رسانه و وارسی (کنترل)-قسمت 7- انطباق و نرم افزار مرجع
193فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت اقلام سیار -پروتکل حفظ حریم مصرف کننده برای خدمات شناسایی بسامد رادیویی (RFID) سیار
194مهندس نرم افزار و سامانه ها -ابزار ها و روش هایی برای مهندسی الزامات خط تولید
195فناوری اطلاعات -فنون امنیت -الزامات امنیت برای پودمان های رمز نگاری
196فناوری اطلاعات -فنون امنیت -امضاهای رقمی (دیجیتالی )ناشناس -قسمت 2- سازوکارهایی با استفاده از یک کلید عمومی گروهی
197فناوری اطلاعات -کد بندی عمومی تصاویر متحرک و اطلاعات شنیداری مرتبط -قسمت 9- توسعه واسط بی درنگ برای کدگشاهای سامانه ها
198فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مرزگذاری اصالت سنجی شده
199فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -فرمان پیکر بندی جلویی -انتهایی برای NFC-WI (NFC-FEC)
200فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعات قلم(فونت)قسمت 1- معماری
201فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعات قلم(فونت)قسمت 2- قالب تبادل
202فناوری اطلاعات -چارچوب فرامدل برای هم کنش پذیری (تعامل پذیری ) (mfi) قسمت 3-فرامدلی برای ثبت هستی شناسی
203فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات -اقتصادهای سازمانی
204فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای سامانه های کنترل فرایند خاص صنایع انرژی همگانی مبتنی بر استاندارد ISO-IEC 27002
205مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای مدیران مستند سازی کاربری
206مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای کارفرمایان و تامین کنندگان مستند سازی کاربری
207مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار -قسمت 1- مفاهیم و تعاریف
208مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار -قسمت 2- فرایندهای آزمون
209فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -قسمت 1-سامانه تفکیک شناسانه شی ء
210فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها -پیشکار (پروکسی )میزبان های در حالت خواب
211زبان نشانه گذاری توسعه پذیر کسب و کار الکترونیکی (ebxmil)-قسمت 5- ویژگی مولفه های اصلی (ccs)
212فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری معماری حریم
213فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -افشای آسیب پذیری
214فناوری اطلاعات -سامانه روی کارت زیست سنجی -قسمت 1-الزامات هسته
215فناوری اطلاعات -واپایش (کنترل)و مدیریت افزاره-قسمت 1-معماری
216فناوری اطلاعات -پروتکل مدیریت گروه
217فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -رمز نگاری سبک-قسمت 4- سازوکارهای استفاده از فنون نامتقارن
218فن آوری اطلاعات -فن آوری های بستر خدمت چند رسانه ای -قسمت 1- معماری
219مهندسی نرم افزار و سامانه ها-مدل مرجع برای مهندسی و مدیریت خط تولید
220مهندسی نرم افزار و سامانه ها-ارزیابی و الزامات کیفی محصول نرم افزاری (SQuaRE)- قالب صنعتی مشترک (CIF) برای قابلیت استفاده -گزارش نیازهای کاربر
221تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 21-تغذیه توان از دور
222کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-قسمت 11- درستی سنجی افراد از طریق روشهای زیست سنجی (بیومتریک)
223فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای امنیت فضای مجازی
224مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار -قسمت 4- تضمین در چرخه عمر
225کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت های مدار مجتمع -قسمت 6- رویه های مرجع ذی صلاح ثبت پروتکل های اصالت سنجی به منظور هم کنش پذیری
226فناوری اطلاعات-فنون امنیتی -امنیت شبکه فناوری اطلاعات-قسمت 3-امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
227فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-13- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت وضعیت خانه
228فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه فن آوری اطلاعات -قسمت 4- ایمنی دسترسی از راه دور
229فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-15- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت حسگر دما
230فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-16- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت نقطه تنظیم دما
231فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-10- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت فعالیت خارجی
232فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-12- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت پایه چاپ
233فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-13- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت پویش
234روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد-قسمت 1- اصول و مفاهیم کلی
235روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد -قسمت 6-آماره قابلیت فرایند برای مشخصه ها با توزیع نرمال چند متغیره
236روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد -قسمت 7-قابلیت فرایندهای اندازه گیری
237فناوری اطلاعات – ارزیابی فرآیند – قسمت 1: مفاهیم و واژگان
238فن آوری اطلاعات -فن آوری سامانه MPEG- قسمت 7- رمز گذاری عمومی در فایل های قالب فایل رسانه ای بر پایه سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)
239فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده های زیست سنجی-قسمت 11- نشانه -امضاء پردازش شده ی داده پویا
240فن آوری اطلاعات-قالب های تبادل داده بیومتریک-قسمت2-داده های خطوط انگشت
241فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجشی -قسمت 6- داده تصویر عنبیه
242فناوری اطلاعات -قالبهای تبادل داده ی زیست سنجشی-قسمت هشتم-داده ی استخوان بندی الگوی انگشت
243ماشین حساب-طرح بندی صفحه کلید
244فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 2- انقیادهای کد نویسی
245فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 3- انقیادهای واسط برنامه نویسی کاربردی (API)
246فن آوری اطلاعات -قابلیت تعامل و انقیاد ثبت فرداده (MDR-IB)-قسمت 4- انقیاد پروتکل
247فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 5- رخ نمون ها
248فناوری اطلاعات-فشرده سازی رقمی (دیجیتالی ) و کد گذاری تصاویر ساکن پرده رنگ ممتد-قالب تبادل فایل JPEG (JFIF)
249فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-2 پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -خدمت کارخواه دسترسی از دور
250فناوری اطلاعات - فشرده سازی رقمی(دیجیتال ) و کد بندی تصویرهای ساکن پرده رنگ ممتد -کاربرد سامانه های چاپ
251فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-3 پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -افزاره ی کارساز دسترسی از دور
252فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (rfid) برای مدیریت اقلام- پروتکل داده - قسمت 1- واسط کاربردی
253فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-4 - پروتکل کنترل افزاره ی کنترل از دور -افزاره عامل کشف دسترسی از دور
254فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها - ارتباط میدان نزدیک- واسط و پروتکل -(پروتکل و واسط ارتباط میدان نزدیک -1 (NFCIP-1)
255فن آوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره دیجیتالی(رقمی )قابل ضبط (DVD-R) 80MM (میلی متری )1/46 GBYTES (گیگا بایت) در هر طرف و 120MM (میلی متری)4/70 GBYTES گیگابایت در هر طرف
256فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES)-قسمت 3-10-پروتکل بسته کوتاه بی سیم (WSP) بهینه شده برای برداشت انرژی -پروتکل های معماری و لایه ی پایینتر
257فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 5-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال) افزاره دوربین امنیتی رقمی
258فناوری اطلاعات چارچوب قالب تبادل داده در مهندسی نرم افزار با رایانه (CDIF) -قسمت 1- مرور کلی
259فناوری اطلاعات - معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 6-11 پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت حالت عملیاتی فن
260فناوری اطلاعات -نمادها و کارکردهای نقشک (آیکون)برای نوار ابزارهای مروگر جهان وب
261فناوری اطلاعات - معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 6-12 پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت سرعت فن
262مهندسی نرم افزار -کنسرسیوم بین المللی مشترک سنجش نرم افزار COSMIC)) یک روش سنجش اندازه کارکردی
263فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 6-2- پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -افزاره محدوده ای ترموستات
264فناوری اطلاعات -زبان تبادل نمودار(DXL) زبان تبادل نمودار برای ترسیم های ساختار درختی
265الزامات ساختار نحوی پیام های رمزنگاشتی در زیر ساخت کلید عمومی ایران
266فن آوری اطلاعات -معماری افزاره UPNP -قسمت 8-13- پروتکل کنترلی افزاره درگاه اینترنتی -شعاع خدمت برای سرویس گیرنده
267فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -اصالت سنجی هستار ناشناس-قسمت 1- عمومی
268فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 8-17- پروتکل کنترل افزاره دروازه راه اینترنت -خدمت پیکر بندی پیونده اترنت شبکه منطقه ای گسترده
269فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 6- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-کلیات
270فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -زیر ساخت سامانه نرم افزار -قسمت 2- مدیریت داده ها
271فناوری اطلاعات- اتصال متقابل سامانه‌های باز – مدیریت سامانه‌ها- ترتیب‌سنج فرمان برای مدیریت سامانه‌ها
272فناوری اطلاعات -پروتکل شبکه کنترل-قسمت 2- ارتباطات زوج (سیم ) به هم تابیده
273فناوری اطلاعات -پروتکل شبکه کنترل-قسمت 3-ویژگی کانال خط توان
274فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه -قسمت 5- ارتباطات امن ساز سرتاسر شبکه ها با استفاده از شبکه های خصوصی مجازی(VPNs)
275مهندسی سامانه و نرم افزار-نمایه های چرخه عمر برای هستارهای خیلی کوچک قسمت 2- چارچوب کاری و طبقه بندی
276فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) قسمت 5-6 گروه بندی هوشمند واشتراک منابع برای HES کلاس 2 و کلاس 3 -نوع خدمت
277مهندسی سامانه و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار قسمت 2- مورد تضمین
278معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-1 - پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -معماری دسترسی از دور
279معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-11 - پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -خدمت عامل کشف دسترسی از دور
280میکروبیولوژی -شمارش باکتری ها و قارچ های قابل رشد در سوخت های مایع -روش های فیلتراسیون و کشت
281فناوری اطلاعات -دیدگاه عملکردی کسب و کار-قسمت8- شناسایی الزامات حفاظت از حریم خصوصی به عنوان محدودیت های خارجی در تراکنش های کسب و کار
282فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -پروتکل داده - قواعد کد بندی داده و کارکردهای حافظه منطقی
283فناوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره رقمی (دیجیتالی ) (dvd) 120mm(میلی متری)- لوح (دیسک) فقط خواندنی
284فناوری اطلاعات -واسط مدیریت داده های ابری (CDMI)
285فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام-قسمت 2-پارامترهایی برای ارتباط واسط هوایی در بسامدهای زیر 135khz
286فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 62- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع B
287فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – طرح‌های امضای رقمی(دیجیتال) با بازیابی پیام - قسمت 2: سازوکار­های مبتنی بر تجزیه اعداد صحیح
288فناوری اطلاعات -روش های آزمون عملکرد افزاره شناسایی بسامد رادیویی قسمت 1- روش های آزمون برای عملکرد سامانه
289فناوری اطلاعات- فنون شناسایی و اخذ خودکار داده‌ها(AIDC)- واژگان هماهنگ شده-قسمت 3: شناسایی بسامد‌ رادیویی(RFID )
290فناوری اطلاعات- فنون شناسایی و اخذ خودکار داده­ها- ویژگی انطباق با تصدیق‌گر رمزینه-قسمت 1: نمادهای خطی
291فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 1- واسط ها
292فناوری اطلاعات- روش­های آزمون انطباق افزاره­ی شناسایی بسامد رادیویی -قسمت 7:روش‌های آزمون برای ارتباطات واسط هوایی فعال در MHz 433
293فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 2- تعامل پذیری
294فناوری اطلاعات - پردازش توزیع شده باز- مدل مرجع - زبان اجرای طرح
295فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 3- مولفه ها
296فناوری اطلاعات -زبان مدل سازی یکپارچه گروه مدیریت شی ( OMG UML) -قسمت 1- زیر ساخت
297فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-اتصال متقابل سامانه های باز -سازوکار شناسایی پروتکل انتقال
298فناوری اطلاعات -زبان مدل سازی یکپارچه گروه مدیریت شی ( OMG UML) -قسمت 2- رو ساخت
299فناوری اطلاعات -نوین گرایی معماری -محور (ADM) گروه مدیریت شی -فرامدل کشف دانش (KDM)
300فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر -پویا نمایی شبه انسان
301فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجشی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794 قسمت 5-داده تصویر چهره
302فناوری اطلاعات -نگاشتارهای رایانه ای و پردازش تصویر- انقیادهای زبان 3 بعدی (3D) توسعه یافته (X3D) قسمت 2-جاوا
303فناوری اطلاعات -چارچوب کاری قالب های رایج مبادله زیست سنجشی-قسمت 1- ویژگی عنصر داده
304فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 1- چارچوب کاری
305فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 3- داده طیفی الگوی انگشت
306فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 5- داده تصویر صورت
307فناوری اطلاعات -چارچوب حاکمیت معماری خدمت گرا(SOA)
308فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارایی زیست سنجی-قسمت 6- روش شناسی های آزمون برای ارزیابی عملیاتی
309فناوری اطلاعات -شناسایی به کمک امواج رادیویی برای مدیریت اقلام -نماد RFID
310فناوری اطلاعات -زیست سنجی-واسط برنامه نویسی کاربردی زیست سنجی تعبیه شده
311فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -زبان پرس و جوی ساخت یافته SQL) -قسمت 4- پودمان های ذخیره شده دیرپا (SQL/PSM)
312فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری برای مدیریت هویت -قسمت 1- واژگان و مفاهیم
313فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه - قسمت 3- اطلاعات حسی
314فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه -قسمت 4- مشخصه های شی دنیای مجازی
315فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری کاری حریم خصوصی
316فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID)برای مدیریت اقلام - پروتکل کاربردی -قواعد کد بندی و پردازش براس حس گرها و باطری ها
317فناوری اطلاعات -روش های آزمون انطباق افزاره سامانه های مکان یاب بدون درنگ (RTLS) -قسمت 2- روشهای آزمون برای ارتباط واسط هوایی در 2/4 گیگاهرتز
318فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت آیتم سیار -قسمت1- پروتکل افزاره کنترلی RFID سیار برای ISO/IEC 18000-63 نوع C
319مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزامات و ارزشیابی کیفی سامانه ها و نرم افزار (SQuaRE)- عناصر سنجه کیفی
320فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت آیتم سیار -کارگزار خدمت برای خدمات شناسایی و اخذ خودکار داده (AIDS) سیار
321فناوری اطلاعات -واسط های کاربری رسانه های پرمحتوی-قسمت 1- ویجت ها
322مهندسی سامانه ها و نرم افزار -الزامات و ارزشیابی کیفی سامانه ها و نرم افزار (SQuaRE) -راهنمای ارزشیابی برای توسعه دهندگان ، کارفرمایان و ارزیابان مستقل
323فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات برای ارتباطات درون بخشی و درون سازمانی
324کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری -قسمت 1- مشخصه های عمومی
325فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -حاکمیت امنیت اطلاعات
326فناوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره رقمی (دیجیتالی ) (dvd) 80mm(میلی متری)- لوح (دیسک) فقط خواندنی
327فناوری اطلاعات -تبادل داده بر روی لوح(دیسک)نوری 120mm میلی متر و 80mm میلی متر با استفاده از قالب قابل نوشتن مجدد (+RW)-ظرفیت -4/7Gbytes (گیگابایت )1/46 Gbytes (گیگابایت ) در هر طرف (سرعت ضبط تا 4X)
32817342
329فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -پروتکل مدیریت نشست چند بخشی (MSMP)
330فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 61- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع A
331فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 64- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع D
332فناوری اطلاعات - ارتباطات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -زبان توصیف خدمات وب (WSDL) برای مرحله سه کاربردهای ارتباطات قابل پشتیبانی بوسیله رایانه (CSTA)
333فناوری اطلاعات -دیسک گردان رقمی قابل ضبط مجدد (DVD-R) 80mm میلی متر-1/23Gbytes (گیگابایت ) در هر طرف و 120MM (میلی متر ) Gbytes 3/95(گیگابایت ) در هر طرف
334فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه - قسمت 5- قالب های داده برای افزاره های تعاملی
335فناوری اطلاعات -فنون امینتی -امنیت شبکه قسمت 2- راهنماهایی برای طراحی و پیاده سازی امنیت شبکه
336فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – مدیریت رخداد امنیت اطلاعات
337فناوری اطلاعات -الگوریتم تطبیقی بدون اتلاف فشرده سازی داده ها
338فناوری اطلاعات-سامانه های ریز پردازنده -حساب اعداد با ممیز شناور
339فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای خدمات مالی
340فناوری اطلاعات -تبادل بر روی کارتریج های لوح(دیسک )نوری 300mm (میلیمتر)از نوع یکبار نوشتن و چندین بار خواندن (worm) با استفاده از روش قالب فرمان یار (کنترلی ) نمونه (ssf)
341فناوری اطلاعات -پردازش سند و ارتباط مرتبط -واسط کاربر برای خدمات مبتنی بر تلفن -برنامه های کاربردی پیام رسانی صوتی
342تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 22-تجهیزاتی که در فضای باز نصب می شوند
343تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 23- تجهیزات در اندازه بزرگ برای ذخیره سازی داده ها
344سامانه های پردازش اطلاعات -واژه نامه -قسمت 3-فناوری تجهیزات
345نمودارهای کنترل -قسمت 2- نمودارهای کنترل شوهارت
346فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری -قسمت 1- اصول کلی حاکم بر چیدمان های صفحه کلید
347فن آوری اطلاعات ـ چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه‌های اداری ـ قسمت 2 : بخش حرفی ـ‌عددی
348فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 4-بخش عددی
349فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 8-تخصیص حروف به کلیدهای مجموعه -کلید عددی
350فناوری اطلاعات - سنجش نرم افزار - سنجش اندازه کارکردی-قسمت2: ارزیابی انطباق روش‌های سنجش اندازه نرم افزار با استانداردISO/IEC 14143-1
351فناوری اطلاعات – سنجش نرم­افزار – سنجش اندازه کارکردی - قسمت 4: مدل مرجع
352کابل های فیبر نوری -قسمت 2-40 -کابل های فیبر نوری داخلی- ویژگیهای خانوادگی برای کابل های فیبر نوری A4
353فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیندقسمت 6- یک نمونه از مدل ارزیابی فرآیند چرخه حیات سامانه
354فناوری اطلاعات – فنون امنیتی-مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
355فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – مدیریت رخداد امنیت اطلاعات
356ساختارهای مکانیکی برای تجهیزات الکترونیکی- ابعاد ساختارهای مکانیکی سریmm 6/482 (in 19) - قسمت 3-106: ابعاد تطبیقی برای راکهای فرعی و شاسیهای قابل کاربرد در راکها و کابین‌های متریک مطابق با استاندارد IEC 60917-2-1
357قسمت 4-114: اتصال‌گرهای برد چاپی - ویژگی تفصیلی برای اتصال‌گر دو قسمتی با کارکرد حفاظ‌گذاری یکپارچه دارای شبکه‌گونۀ mm 5/1 × mm 1
358اتصال‌گرهای تجهیزات الکترونیکی- قسمت 4-115: اتصال‌گرهای برد چاپی - اتصال‌گر صفحۀ پشتی برای تجهیزات InfiniBand
359استاندارد آی تریپل ایی (IEEE) برای فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها- شبکه های محلی و شهری -الزمات ویژه-قسمت 11-ویژگیهای کنترل دسترسی رسانه (MAC) و لایه فیزیکی (PHY) شبکه های محلی (LAN) بی سیم-الحاقیه 6- دسترسی بی سیم در محیط های خود
360فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید -قسمت 1- چارچوب
361فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید -قسمت 5- مدیریت کلید گروهی
362فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات -قسمت3راهنمایی برای تعریف دامنه و کاربرد پذیری استاندارد ملی ایران شماره ی 1-16347
363فناوری اطلاعات – فنون امنیتی– احراز هویت هستار-قسمت 5: سازوکارهای استفاده‌کننده از فنون دانش_صفر
364فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدیریت سامانه ها-کارکرد زمان بندی
365ماشین های اداری و تجهیزات پردازش داده جانمایی صفحه کلید برای کاربردهای عددی
366فناوری اطلاعات-راهنماهایی برای دسترسی به تجهیزات اداری برای افراد کهن سال و افراد با ناتوانی جسمی
367کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری -روش ضبط خطی-قسمت 3- مشخصات و خواص نوری
368پردازش اطلاعات -بازنمایی نگاشتاری نویسه های کنترلی مجموعه نویسه کد شده هفت بیتی(7-bit)
369فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-4- گروه بندی هوشمند و اشتراک منابع برای رده 2 و رده 3- HES- صحه گذاری افزاره
370ماشین های اداری و ماشین های چاپ مورد استفاده در پردازش اطلاعات -پهنای روبان های چاپی پارچه ای در قرقره های بیش از 19mm (میلی متر)
371مواد تصویر پردازی -لوح های (دیسک های )فشرده -لوح دیسک-فشرده -حافظه فقط خواندنی -CD-ROM -روش برای تخمین طول عمر براساس تاثیرات دما و رطوبت نسبی
372پردازش اطلاعات -استفاده از توازن طولی برای آشکار سازی خطاها در پیام های اطلاعاتی
373فناوری اطلاعات-معماری پایانه باز (OTA) ماشین مجازی
374پردازش اطلاعات -نوار کاغذی منگنه شده -ابعاد و محل سوراخ های پیش برنده و سوراخ های کد
375فناوری اطلاعات -جدا سازی گالوانیک مدارهای تبادلی بالانس شده
376فناوری اطلاعات-نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه نگاشتاری های تعاملی سلسله مراتبی برنامه نویسی (phigs)- قسمت 1- توصیف تابعی
377فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل نشست بدون اتصال -پیش نویس بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (pics)
378پردازش اطلاعات -حجم و ساختار فایل لوح (دیسک ) فشرده -حافظه فقط خواندنی (CD-ROM) برای تبادل اطلاعات
379فناوری اطلاعات -پروتکل فراهم سازی خدمت شبکه مد بدون اتصال -قسمت2-تدارک خدمت پایه با یک زیر شبکه ISO\IEC 8802
380ماشین های اداری و ماشین های چاپگر مورد استفاده برای پردازش اطلاعات -عرض روبان های چاپ پارچه ای روی قرقر ه ها
381پردازش اطلاعات -بازنمایی مجموعه نویسه کد شده ی هفت بیتی روی نوار پانچ شده
382فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت 14-الفبای لاتین شماره 8(سلتیک)
383فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت 15-الفبای لاتین شماره 9
384فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت16-الفبای لاتین شماره 10
385پردازش اطلاعات -نوار مغناطیسی پهن 9 لبه 12/7mmمیلیمتر 0/5in اینچ برای تبادل اطلاعات با استفاده از کد غیر بازگشت به صفر (NRZI) در 32ftpmm (گذار شار بر میلیمتر 800ftpi گذار شار بر اینچ - 32cpmm نویسه بر میلی متر 800cpi نویسه بر اینچ
386اطلاعات و مستند سازی -مجموعه نویسه های کد شده الفبای عبری برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
387مجموعه نویسه کد شده الفبای یونانی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
388پردازش اطلاعات -تبدیل بین دو مجموعه نویسه کد شده استاندارد ISO 646 یا ISO 6937-2 و الفبای تلگراف بین المللی شماره دو (ITA 2) کمیته مشورتی بین المللی تلگراف و تلفن CCITT
389مستند سازی -مجموعه نویسه کد شده آفریقایی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
390پردازش داده -پیاده سازی مجموعه نویسه های کد شده هفت بیتی و هشت بیتی ISO روی کارت های پانچ شده
391توسعه مجموعه نویسه کد شده الفبای سیریلیک برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
392پردازش اطلاعات -ساختار نویسه برای شروع -توقف و انتقال با گرایش نویسه به طور همزمان
393سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات داده-استفاده از پروتکل سطح بسته X.25 در شبکه های محلی
394زبان های برنامه نویسیPL/1
395پردازش اطلاعات -پیاده سازی مجموعه نویسه کد شده هفت بیتی و مجموعه نویسه های هفت و هشت بیتی تعمیم یافته آن روی نوار کاست مغناطیسی با پهنای 81/3 MM (میلیمتر) برای تبادل داده
396فناوری اطلاعات-زبان های برنامه نویسی -قسمت1-مدولا-2-زبان مبنا
397فن آوری اطلاعات -معماری افزاره اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 2- پروتکل کنترلی افزاره پایه -افزاره پایه
398فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها-شبکه خدمت های یکپارچه خصوصی -خدمت های حامل چند نرخی مد مداری -توصیف خدمت ، قابلیت های کارکردی و جریان های اطلاعات
399فن آوری اطلاعات -معماری سامانه های الکترونیکی خانگی (HES) قسمت5-21 گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منابع برای HESکلاس 2و3 پروفایل کاربرد -پروفایل صوتی تصویری
400فن اوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) -قسمت 5-3-گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منابع برای کلاس های 2و3 hes- برنامه کاربردی پایه
401فن اوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) -قسمت 5-5-گروه بندی هوشمند و اشتراک گذاری منابع برای کلاس های 2و3 hes- نوع افزاره
402فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مورد اعتماد -قسمت 3- ساختارها
403فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مورد اعتماد -قسمت 4- دستورها
404فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی سامان دهی پیام کاربردی (2N(AMH2n سامانه های سامان دهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 1- پشتیبانی خدمت سامانه سامان دهی پیام (MHS) الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)
405فناوری اطلاعات -نگاشتاری رایانه ای و پردازش تصویر -پردازش و تبادل تصویر (IPI) ویژگی کارکردی قسمت 2- واسط برنامه ی کاربردی سامانه ی هسته ی تصویر کردن توسط برنامه نویس
406فناوری اطلاعات -یادگیری،آموزش و پرورش -بسته بندی محتوا -قسمت 1-مدل اطلاعات
407فناوری اطلاعات -دیسک با قابلیت ضبط مجدد دیسک گردان رقمی دیجیتال 80MM(DVD) میلیمتری 2/66GB گیگابایت در هر طرف و 120MM میلیمتری 8/54 GB گیگابایت در هر طرف برای لایه دو گانه DVD-R برای لایه دوگانه DL
408فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-3 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره شبکه گسترده
409فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی میان سامانه ها-لایه فیزیکی (PHY)کنترل دسترسی به محیط انتقال (MAC), و لایه های تطابق کنترل (PALs) 60گیگا هرتزی (GHZ) نرخ بالا
410فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-4 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره اتصال شبکه گسترده
411فناوری اطلاعات -دیسک با قابلیت ضبط مجدد دیسک گردان رقمی دیجیتال 120MM DVD میلیمتری 8/54GB گیگابایت در هر طرف و 80MMمیملیمتری 2/66GB گیگابایت در هر طرف برای لایه دو گانه DVD-RW برای لایه دو گانه DL
412فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های کاربردی و چند رسانه ای زبان پرس و جوی ساخته یافته (SQL) -قسمت 6- داده کاوی
413فناوری اطلاعات -حجم و ساختار فایل رسانه لوح فشرده تنها خواندنی و یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات -قسمت 1-کلیات
414فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدیریت سامانه ها-کارکرد مدیریت دامنه مدیریت و سیاست مدیریت
415سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات متنی-انتقال مطمئن -قسمت 1- تعریف مدل و خدمت
416سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات متنی-انتقال مطمئن -قسمت 2- ویژگی پروتکل
417فناوری اطلاعات -فراخوانی رویه مستقل از زبان(LIPC)
418فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
419فناوری اطلاعات -راهنما برای ارزیابی و انتخاب ابزارهای مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (case)
420فناوری اطلاعات -محیط ضبط شده به صورت رقمی (دیجیتالی )برای ذخیره سازی و تبادل اطلاعات -لوح دیسک -چند کاره اطلاعاتی برای استفاده در کارتریج قابل تعویضIVDR
421فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارآیی زیست سنجی -قسمت 5- سناریوی کنترل دسترسی و طرح واره درجه بندی
422فناوری اطلاعات -سامانه کد بندی تصویرگروه متخصصین عکاس مشترک با دامنه گسترده (JPEG XR) قسمت 4- آزمون انطباق
423فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارآیی زیست سنجی -قسمت 7- آزمون الگوریتم های مقایسه زیست سنجی روی کارت
424فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -فرترن -قسمت 1- زبان پایه
425فناوری اطلاعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ داده-شناساگرهای حامل داده (شامل شناساگرهای نمادشناسی)
426فن اوری اطلاعات-فنون امنیتی -معیارهای ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات -قسمت 1- معرف و مدل عمومی
427شناسایی حیوانات با بسامد رادیویی -قسمت 2- ارزیابی انطباق فرستنده /گیرنده rfid با استانداردهای ملی ایران شماره 12813و12812
428فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 5-10 پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی دیجیتالی -خدمت تصویر متحرک دوربین امنیتی دیجیتالی
429فن اوری اطلاعات-فنون امنیتی -معیارهای ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات -قسمت 2- مولفه های کارکردی امنیت
430فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 8-10 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت مدیریت پیکربندی میزبان شبکه محلی
431فن آوری اطلاعات -دیدگاه عملیاتی تجاری -قسمت 1- پیاده سازی جنبه های عملیاتی مبادله الکترونیکی آزاد داده ها
432فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی دامنه گسترده (JPEGXR) -قسمت 3- حرکت JPEGXR
433فناوری اطلاعات -سامانه کد بندی تصویر گروه متخصصین عکاسی مشترک با دامنه گسترده (JPEG XR) قسمت 5- نرم افزار مرجع
434فناوری اطلاعات -لوح دیسک قابل بازنویسی چند کاره رقمی 120 MM(DVD) میلی متری -لوح دیسک چند کاره رقمی -حافظه با قابلیت دسترسی تصادفی DVD RAM
435فناوری اطلاعات -رسانه های ثبت شده دیجیتالی به منظور تبادل وذخیره سازی اطلاعات -برآورد طول عمر رسانه های نوری جهت ذخیره سازی طولانی مدت اطلاعات
436فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-رویه هایی برای عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز(osi) قسمت 2- رویه های ثبت برای انواع سندOSI
437فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-رویه های برای عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز(osi) قسمت 4- ثبت رخ نمودن های محیط پایانه مجازی (VTE)
438فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیاتی مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) ثبت سرشاخه های شناسائه شی ء برای کاربردها و خدمات با استفاده از شناسایی مبتنی بر برچسب
439فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل ارایه ی اتصال گرا- ویژگی پروتکل
440فناوری اطلاعات -فنون شناسایی و اخذ خودکار داده ها (AIDC) -واژگان هماهنگ قسمت 1- عبارات عمومی مربوط به AIDC
441فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی قواعد کد بندی پایه (BER) قواعد کد بندی متعارف (CER) و قواعد کد بندی متمایز (DER)
442فن اوری اطلاعات -پروتکل کنترل شبکه قسمت 4- ارتباط IP
443فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)ویژگی قواعد کد بندی فشرده (PER)
444فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)ویژگی نشانه گذاری کنترل کد بندی (ECN)
445فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاره ای کد شده تک بایتی هشت بیتی -قسمت 10- الفبای لاتین شماره 6
446فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -آزمون انطباق تجهیزات پایانه داده ی X.25(DTE) قسمت 3- مجموعه آزمون انطباق لایه بستک
447فناوری اطلاعات - چارچوب کاری چند رسانه ای (MPEG-21) قسمت 19-هستی شناسی زنجیره ارزش رسانه
448فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -تصدیق پروتکل های رمز نگاشتی
449فناوری اطلاعات -فناوری های صوتی گروه کارشناسان تصویر متحرک (MPEC) -قسمت 2- کد گذاری شی صوتی فضایی (SAOC)
450فناوری اطلاعات -واسط داده فیبرتوزیع شده (FDDI) قسمت 25- مجموعه آزمون انتزاعی برای FDDI آزمون انطباق مدیریت ایستگاه (SMT-ATS)
451فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) قسمت 6- مدیریت ایستگاه (SMT)
452فناوری اطلاعات -واسط سامانه رایانه کوچک -2
453فناوری اطلاعات -واسط سامانه رایانه کوچک 2-(SCSI-2) قسمت 2-روش دستیابی عمومی (CAM)پیمانه واسط SCSI و انتقال
454سامانه های پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 90MM (میلی متر ) 3/5IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 916 ftprad 15 (گذر شار در رادیان )روی 80لبه در هر طرف قسمت 1- خصوصیات ابعادی-فیزیکی و مغناطیسی
455مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزامات و ارزیابی کیفیت سامانه ها و نرم افزار (SQUARE) فرایند ارزیابی
456سامانه های پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 90MM (میلی متر ) 3/5IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 916 ftprad 15 (گذر شار در رادیان )روی 80لبه در هر طرف قسمت 2-قالب لبه
457فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-پروتکل نشست بدون اتصال-ویژگی پروتکل
458فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه نگاشتاری های تعاملی سلسه مراتبی برنامه نویس (PHIGS) -قسمت 3- ویژگی برای کد گذاری متن -واضح پوشه بایگانی
459فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزی سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات
460فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما- -رویه هایی برای عملیات توزیع شده
461فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای فنون واسط برای گفت و گو با افزاره های نگارشتاری (CGI) -انقیاد جریان داده ها -قسمت 1- کد بندی نویسه
462فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای -فنون واسطه ای برای گفتگوی افزاره های نگاشتاری -انقیاد جریان داده ها -قسمت 2- کد بندی دودویی
463فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز - چارچوب کاری و روشگان آزمون سازگاری -قسمت 3- نشان گذاری ترکیبی جدولی و درختی (TTCN)
464فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-ویژگی قاعده نحوی انتقال حفاظت
465فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) عنصر خدمت تبادل امنیت (SESE)
466فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق -قسمت7-بیانیه های انطباق پیاده سازی
467فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل قاعده نحوی انتقال حفاظت (PICS)
468فناوری اطلاعات-واسط سامانه عامل قابل حمل (posix) ویژگی های پایه ، نشر 7
469فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -خدمات نشست کاربرد
470فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده-قسمت 3-ویژگی پروتکل
471فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده-قسمت 6-انتقال داده های ساختار نیافته
472فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-اشیاء و خصیصه های متریک
473فناوری اطلاعات سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی دامنه گسترده (JPEGXR) -قسمت 2- ویژگیهای کد گذاری تصویر
474فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت13-11 -پروتکل کنترل امنیت افزاره -خدمت کنسول امنیت
475فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-10 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت انتقال صوتی تصویری
476فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-12 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت فهرست محتوا
477فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-13 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت کنترل رندر
478فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-ساختار مدیریت اطلاعات -مدل رابطه ی عمومی
479فناوری اطلاعات -مدیریت چند مسیره ی واسط برنامه کاربردی (API)
480فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای -مدل مرجع نگاشتارهای رایانه ای
481فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت8-21 -پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمات پیکر بندی شبکه محلی بی سیم
482فناوری اطلاعات -ارزیابی محصول نرم افزاری -قسمت 5- فرایند ارزیاب ها
483فناوری اطلاعات -کدگذاری تصاویر متحرک و صوت مربوطه برای رسانه های انبارش رقمی تا حد 1/5Mbit/s قسمت 4- آزمون انطباق
484مهندسی نرم افزار -ارزیابی محصول -قسمت6-مستندات ماژول های ارزیابی
485فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها -رویه های سطح بالای کنترل پیونده داده -توصیف رویه متعادل دسترسی پیوند X.25(LAPB) سازگار با رویه های پیوند داده تجهیزات پایانه داده (DTE)
486فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل ارایه ی بدون اتصال -ویژگی پروتکل
487فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز- برخوانی رویه ی راه دور (RPC)
488فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-تعریف خدمت انتزاعی
489فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-انواع خصیصه منتخب
490فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-رده های شی ءمنتخب
491فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تداوم کسب و کار
492فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 4-2- لایه های ارتباطی انتقال ، شبکه و قسمت های عمومی لایه پیوند داده برای افزاره های کنترلی شبکه ای پیشرفته HES رده 1
493فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-1 اشتراک منابع و گروه بندی هوشمند برای رده 2و رده 3 -پروتکل محوری
494فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-22 -گروه بندی هومشند و شتراک منابع برای رده 2و رده 3 - HES -رخ نمودن کاربرد -رخ نمودن پرونده
495مهندسی نرم افزار-ارزیابی محصول قسمت 2- طرح ریزی و مدیریت
496مهندسی نرم افزار-ارزیابی محصول قسمت 3- فرآیندی برای توسعه دهندگان
497مهندسی نرم افزار-فرآیندهای چرخه حیات نرم افزار -نگهداری
498فن آوری اطلاعات -امنیت شبکه خانگی قسمت 1- الزامات امنیتی
499تجهیزات فن آوری اطلاعات -ایمنی قسمت اول- الزامات عمومی
500فناوری اطلاعات -واژگان-قسمت 14-اطمینان پذیری -نگهداشت پذیری و دسترس پذیری
501فناوری اطلاعات -واژگان قسمت 17- دادگان ها
502فناوری اطلاعات -واژگان قسمت 23- پردازش متن
503فناوری اطلاعات -واژه نامه -قسمت 31- هوش مصنوعی -یادگیری ماشین
504چگالی سنج های نوسانی -قسمت 2- دستگاههای فرآیندی برای مایعات همگن
505فناوری اطلاعات -فرامدل معنایی تسهیل تبادل تعریف مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (CDIF) قسمت 1- اساس
506فناوری اطلاعات -فرامدل معنایی تسهیل تبادل تعریف مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (CDIF) قسمت 2- مشترک
507فناوری اطلاعات -مدل مرجع مدیریت داده
508فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -توابع درهم ساز -قسمت 3- توابع درهم ساز اختصاصی
509فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدل مرجع پایه -مدل پایه
510سامانه های پردازش اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدل مرجع پایه -قسمت 2- معماری امنیتی
511فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدل مرجع پایه -نام گذاری و نشانی دهی
512فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 8-5 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره نقطه دسترسی شبکه محلی بی سیم
513سامانه های پردازش اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدل مرجع پایه -قسمت4-چارچوب کاری مدیریتی
514فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل امنیتی لایه ی شبکه
515فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیند قسمت1-مفاهیم و واژگان
516مهندسی نرم افزار -ارزیابی فرایند-قسمت2- انجام یک ارزیابی
517فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 3- راهنمایی بر انجام یک ارزیابی
518فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 5- نمونه ی مدل ارزیابی فرایند چرخه حیات نرم افزار
519فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 4- راهنمای استفاده برای بهبود فرایند و تعیین قابلیت فرایند
520فناوری اطلاعات -فنون امنیتی - روشگان برای ارزشیابی امنیت فناوری اطلاعات (IT)
521مهندسی سامانه ها و نرم افزارها-الزامات و ارزیابی کیفیت سامانه ها و نرم افزار(SQUARE) مدل های کیفیت سامانه و نرم افزار
522فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -مرورکلی
523فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -چارچوب کاری ممیزی امنیت و هشدارها
524فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی (دیجیتال ) با پیوست قسمت 3- سازوکارهای بر پایه لگاریتم گسسته
525فناوری اطلاعات -منطق مشترک (CL) یک چارچوب کاری برای خانواده ای از زبان های مبتنی بر منطق
526فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- پروتکل امنیت لایه انتقال
527مهندسی سامانه ها و نرم افزار-توصیف معماری
528مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرایند های چرخه حیات سامانه
529مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرایند های چرخه حیات -مهندسی نیازمندی ها
530فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزان در کنترل های امنیت اطلاعات
531مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزارها -قسمت 3- سطوح یکپارچگی سامانه
532مواد تصویر پردازی -لوح های (دیسک های )نوری مراقبت و به کارگیری برای ذخیره سازی طولانی
533کار عملی توصیه شده ی موسسه ی مهندسین برق و الکترونیک (IEEE)برای به کارگیری نرم افزار
534تنش پذیری سازمانی -سامانه های مدیریت امنیت ـ آمادگی و استمرار -الزامات به همراه راهنمای استفاده
535مهندسی سامانه ها و نرم افزار- چارچوب کاری ترازیابی عملکرد پروژه فناوری اطلاعات - قسمت 1- مفاهیم و تعاریف
536فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 1- الزامات سامانه ی مدیریت خدمات
537فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات -قسمت2-راهنمای کاربرد سامانه های مدیریت خدمات
538فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 1- کلیات
539فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستارقسمت 2- سازوکارهای استفاده کننده از الگوریتم های پوشیده سازی متقارن
540فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 3- سازوکارهای استفاده کننده از فنون امضای رقمی (دیجیتال)
541فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -محافظت از اطلاعات زیست سنجی
542فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 6- سازوکارهای استفاده از انتقال دستی داده ها
543سامانه پردازش اطلاعات -تبادل اطلاعات بین سامانه ها-کیفیت سیگنال انتقال همزمان در واسط های تجهیزات پایانه داده (DTE) تجهیزات مدار داده (DCE)
544کارت های شناسایی-کارت های حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتاری -قسمت2- ابعاد و محل ناحیه نوری قابل دسترس
545کارت های شناسایی-کارت های حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتاری -قسمت 3-خواص و مشخصه های نوری
546فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها-رویه ثبت شماره های تخصیصی برای ISO\IEC 26907و ISO\IEC 26908
547فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل همبستگی -پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (pics)
548پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200MM (میلی متر)8IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد تغییر یافته در 13262 Ftprad (گذار شار بر رادیان ) 1/9tpm شیار بر میلی متر- 48tpi شیار بر اینچ در هر دو طرف -قسمت 1- خصوصیات ابعادی ، فیزیکی و م
549تعمیم مجموعه نویسه کد شده الفبای لاتین برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
550اطلاعات ومستند سازی -بسط مجموعه نویسه های کد شده الفبای لاتین برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی قسمت 2-نویسه های لاتین استفاده شده در زبان های اروپایی اقلیت با فرم نوشتاری منسوخ شده
551فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 4-1- لایه های ارتباطی لایه کاربردی برای افزاره های کنترلی شبکه ای پیشرفته HES رده 1
552پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200MM (میلی متر)8IN اینچ با استفاده از ضبط کردن دو بسامدی در 13 262 Ftprad (گذار شار بر رادیان ) 1/9tpm شیار بر میلی متر- 48tpi شیار بر اینچ دریک طرف -قسمت 2- قالب شیار
553ماشین های اداری وتجهیزات پردازش داده -فاصله گذاری های خط و فاصله گذاری های نویسه
554رویه های کنترلی مد پایه -مکمل ها
555پردازش اطلاعات -قرقره هایی برای نوارهای مغناطیسی با پهنای 12/7mm (میلی متر) 0/5 in اینچ شماره های 16و18و22
556سینمای دیجیتالی (سینما D)-انواع داده ای XML
557فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -مدیریت عمومی
558فن آوری اطلاعات -واسط تشریح محتوای چند رسانه ای -قسمت 12-قالب پرس و جو
559فن آوری اطلاعات -جستجوی قالب JP-قسمت3-قالب پرس وجو
560فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-14 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی پیوند کابلی شبکه گسترده
561فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-16 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی خط اشتراک دیجیتال شبکه گسترده
562فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-19 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی پیوند برای خدمت تلفن قدیمی ساده در شبکه گسترده
563فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-20 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت اتصال پروتکل نقطه به نقطه شبکه گسترده
564فناوری اطلاعات میان اتصال سامانه های باز -انتقال مطمئن -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
565فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -تعریف خدمت فیزیکی
566فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 1- مدل پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
567فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 2- خدمت پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
568فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده - پرسش نامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
569فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 5- رخ نمودن و پرسش نامه محتوای برنامه کاربردی هنگام استفاده از پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
570فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی مخابراتی بین سامانه ها- تعریف کارکردهای رله یک سامانه میانی لایه شبکه
571فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها -پروتکل تبادل اطلاعات مسیریابی سامانه ی پایانی برای کاربرد توام با پیوست ISO/IEC 8878
572فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد سنجش استفاده برای مقاصد حسابداری
573فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد خلاصه سازی
574فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -رده های آزمون تشخیص و اطمینان
575فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-تغییر در کارکرد
576فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -شی ءهای مدیریت شده برای پشتیبانی لایه های بالاتر
577فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -شی ءهای مدیریت شده لایه کاربردی مدیریت سامانه ها
578فناوری اطلاعات-اتواع داده همه منظوره (GPD)
579فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 10- لایه فیزیکی 6400 (HIPPI-6400-PH)MBIT/S
580فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 2-پروتکل قاب بندی (HIPPI-FP)
581فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 6-کنترل سوده فیزیکی (HIPPI-SC)
582فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-زمینه کاربرد برای مدیریت سامانه ها با پردازش تراکنش
583این استاندارد در اجلاسیه شماره 183 مورخ 24/12/90 باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 19635 می باشد
584فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مطمئن قسمت 1- کلیات
585فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مطمئن قسمت 2- اصول طراحی
586فناوری اطلاعات-تبادل داده ها روی کارتریج های لوح نوری با چگالی بسیار زیاد (udo) قابل باز نوشتن و یکبار نوشتنی -چند بار خواندنی یک صد و سی میلیمتری (mm)- گنجایش -شصت گیگابایت در هر کارتریج -نسل دوم
587فناوری اطلاعات -پردازش تصویر و نگاشتاری های رایانه ای -کد بندی برای تسهیل تبادل تصویر (llf)
588فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات میان سامانه ها -ارتباط خط برق (plc) کنترل دسترسی رسانه plc(mac) سرعت بالا و لایه فیزیکی (phy) قسمت 1- الزامات کلی
589مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرآیند های چرخه حیات نرم افزار
590فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -زبان برنامه نویسی پرولگ-قسمت 2-پودمان ها
591فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات میان سامانه ها-رویه های کنترل پیوند داده های سطح بالا (HDLC)
592فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 3-فضایی
593فناوری اطلاعات-تبادل اطلاعات روی کارتریج های لوح نوری سیصد میلیمتری (mm) یکبارنوشتنی -چند بار خواندنی (worm) با استفاده از روش رهگیری فرمان یار مرکب ادامه دار (ccs)
594فناوری اطلاعات-تبادل اطلاعات روی کارتریج های لوح نوری یک صد و سی میلیمتری (mm) گنجایش - یک گیگابایت در هر کارتریج
595سامانه های فضایی -الزامات گزارش آزمون تداخل الکترومغناطیسی (EMI)
596فناوری اطلاعات -حجم و ساختار فایل رسانه لوح فشرده فقط خواندنی و یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات -قسمت 2- حجم و ساختار فایل
597فناوری اطلاعات -کد بندی اطلاعات چند رسانه ای و ابر رسانه ای -قسمت 7- آزمون میان عملیاتی و انطباق برایISO/IEC 13522-5
598فناوری اطلاعات -کد بندی اطلاعات چند رسانه ای و ابر رسانه ای -قسمت 8- نماد گذاری XMIL برای ISO/IEC 13522-5
599فناوری اطلاعات -تبادل داده ها بر روی کارتریج های دیسک نوری یک صد و سی میلیمتری (mm) ظرفیت یک و سه دهم گیگابایت برای هر کارتریج
600فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 11-توصیف صحنه و موتور کاربرد
601فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 2-دیداری
602فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 20-باز نمود صحنه کاربرد سبک (LASER) و قالب تراکم ساده (SAF)
603فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 22-قالب فونت باز
604فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 26-انطباق شنیداری
605فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 3-شنیداری
606فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 4-آزمون انطباق
607فن آوری اطلاعات -خدمات محیط مهندسی نرم افزار
608فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -زیر مجموعه همه منظوره زبان PL/I
609فناوری اطلاعات -گرافیک رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه هسته ای گرافیکی (GKS) قسمت اول -توصیف کار کردی
610فناوری اطلاعات -ارتباطات داده - پروتکل لایه بسته X.25 برای تجهیزات پایانه داده
611فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل نشست اتصال گرا-ویژگی پروتکل
612فناوری اطلاعات -پروتکل برای فراهم سازی خدمت شبکه مد بدون اتصال -تدارک خدمت زیرین به وسیله کانال های B سودهی شده مداری شبکه رقمی خدمات یکپارچه (ISDN)
613فناوری اطلاعات اندازه گیری و رتبه بندی عملکرد سامانه های نرم افزاری مبتنی بر رایانه
614سامانه پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -انتقال -دسترسی و مدیریت فایل - قسمت 5- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل
615فناوری اطلاعات -پروتکل برای فراهم سازی خدمت انتقال مد بدون اتصال میان اتصال سامانه های باز (OSI)
616فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل برای عنصر خدمت کنترل وابستگی -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
617فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) ثبت فرایندهای کاربرد و هستارهای کاربرد
618فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -آدا
619فن آوری اطلاعات -انقیادهای زبان SEDRIS -قسمت 4- زبان برنامه نویسی c
620فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل ارائه اتصال گرا- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
621فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)- ویژگی نشانه گذاری پایه
622فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-خدمات برای کاربردهای مخابراتی پشتیبانی شده رایانه ای (CSTA) مرحله سوم
623فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)- ویژگی شیئی اطلاعاتی
624فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-پروتکل زبان نشته گذاری توسعه پذیر (XML) برای کاربردهای مخابراتی پشتیبانی شده رایانه ای (CSTA) مرحله سوم
625فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی محدودیت
626فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی پارامتری کردن ASN.1
627فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)قواعد کد بندی (XER)XML
628فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)نگاشت تعازیف نماواره ASN.1 W3C XML
629فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی شماره یک (ASN.1)ثبت و کاربرد دستور العمل های کد بندی قواعد کد بندی بسته یا (PER)
630فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-آزمودن انطباق تجهیزات پایان دهی داده (DTE) با توصیه نامه X.25 قسمت 2- مجموعه آ‍زمون انطباق با لایه پیوند داده
631فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -تعریف خدمت پیوند داده
632فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -پروتکل رده پایه پایانه مجازی-قسمت 2- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
633INSO-ISO-IEC 9041-2
634فن آوری اطلاعات -فن آوری های سامانه های MPEG-قسمت 3- پیام های محافظت و مدیریت مالکیت معنوی XML
635فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) -قسمت 20- مجموعه آزمون انتزاعی برای آزمودن انطباق لایه وابسته به محیط انتقال فیزیکی (PMD ATS) FDDI
636فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) قسمت 21- مجموعه آزمون انتزاعی برای آزمودن انطباق پروتکل لایه فیزیکی FDDI(PHY ATS)
637فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) -قسمت 5-کنترل حلقه ترکیبی (HRC)
638فن آوری اطلاعات -امنیت شبکه خانگی -قسمت 2- خدمات امنیت داخلی -پروتکل ارتباطی امن برای میان افزار(SCPM)
639فناوری اطلاعات -کاربردهای عام نشانه گذاری قاعده نحوی انتزاعی یک (ASN.1) مجموعه اطلاعات سریع
640فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 1- مفاهیم کلی
641فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 2-ویژگی مجموعه آزمون انتزاعی
642فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 4- تحقق آزمون
643فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی(دیجیتالی)با پیوست قسمت 2- سازوکارهای بر پایه عامل بندی صحیح
644فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-روشگان و چارچوب کاری آزمون انطباق -قسمت 6- ویژگی آزمون نمایه پروتکل
645فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -کدهای احراز هویت پیام MAC) )قسمت 1 - سازو کارهای استفاده از رمز گذاری بلوکی
646فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل برای عنصر خدمت بازیابی ، همروی و پایبندی -ویژگی پروتکل
647فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل برای عنصر خدمت بازیابی ، همروی و پایبندی -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
648فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (osi) رویه های عمومی و کمان های بالایی درخت شناسانه شی ء
649فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) قسمت 5- ثبت تعاریف شی کنترلی پایانه مجازی (VT)
650فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل پیوستگی -ویژگی پروتکل
651فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها - کارکرد مدیریت شی ء
652فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -صفت هایی برای نمایش ارتباطات
653فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد مدیریت گزارش رویداد
654فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد کنترل رخدادنگار
655فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد دنباله ممیزی امنیت
656فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -شیء ها و صفت ها برای کنترل دسترسی
657فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-1 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره دروازه اینترنت
658فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-18 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت اتصال پروتکل اینترنت شبکه گسترده
659فن آوری اطلاعات -شرح سند و زبان های پردازش -قالب های فایل OFFICE XML-OPEN- قسمت 3- نشانه گذاری سازگار و توسعه پذیر
660فناوری اطلاعات -واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 1- ویژگی پروتکل مکانیکی ، الکتریکی و سیگنال دهی (HIPPI-PH)
661فناوری اطلاعات -واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 3- کپسوله کردن واحدهای داده پروتکل کنترل پیوند منطقی (IEEESTD 802.2) (HIPPI-LE)
662فناوری اطلاعات -فشرده سازی داده ها برای تبادل اطلاعات -الگوریتم کد گذاری حساب دودویی
663فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 2- AMH21 -محتوای پیام رسانی بین افراد (IPM)
664فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 3- AMH22 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای انتقال پیام قسمت اول (P1)
665فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) تولید و ثبت شناسانه های منحصر به فرد جهانی (UUIDS) و استفاده ی آن ها به عنوان مولفه های شناسانه شی نشانه گذاری قاعده نحوی انتزاعی یک (ASN.1)
666فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n) 2n- سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد-قسمت 4-AMH23,AMH25-الزامات پیام رسانی بین افراد(IPM)برای دسترسی سامانه انتقال پیام (MTS) قسمت سوم (P3) و دسترسی سامانه انتقا
667فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 5- ساماندهی پیام کاربردی 24AMH22 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای دسترسی مخزن پیام (MS) توسعه یافته قسمت هفت (P7)
668فناوری اطلاعات -چار چوب کاری و طبقه بندی نمایه های استاندارد شده بین المللی -قسمت 3- اصول و طبقه بندی برای نمایه های محیط سامانه باز
669فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)2n-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 6-AMH26 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای دسترسی سامانه پیام رسانی 94 (MS 94) توسعه یافته قسمت هفتم (P7)
670فن آوری اطلاعات -گرافیک های رایانه ای و پردازش تصویر -تبادل و پردازش تصویر -انقیادهای زبان واسط برنامه کاربردی -قسمت 4-زبان برنامه نویسی C
671فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 1- چارچوب کاری
672فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 2-متن کامل
673فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی- پاسکال
674فنون امنیتی فناوری اطلاعات -سلب انکار -قسمت 1- کلیات
675فناوری اطلاعات فنون امنیتی -سلب انکار -قسمت 2- سازوکارهای به کارگیری فنون متقارن
676فناوری اطلاعات فنون امنیتی -سلب انکار -قسمت 3- سازوکارهای به کارگیری فنون نامتقارن
677مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای آزمون گرها و بازنگرهای مستندات کاربر
678پیام های تولید شده کارت تراکنش مالی -ویژگی های تبادل پیام -قسمت 1-پیام ها،عناصر داده و مقادیر کد
679فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-15 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی واسط مشترک شبکه گسترده
680پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200mm (میلی متری) 8in اینچ با استفاده از ضبط دو بسامدی در 13262 ftprad گذرشار در رادیان و 1.9 tpmm (لبه در میلی متر) و 48 tpi (لبه در اینچ ) روی یک طرف -قسمت 1- مشخصه های ابعادی -فیزیکی و مغناطیسی
681پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130mm (میلی متری)5/25 in اینج )با استفاده از ضبط دو بسامدی در 7 958 ftprad (گذر شاردر رادیان ) 1.9 لبه در میلی متر ) 48 tpi لبه در اینچ -روی یک طرف -قسمت 1-مشخصه های ابعادی -فیزیکی و مغناطیسی
682پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130mm (میلی متری) 5/25in اینچ با استفاده از ضبط دو بسامدی در 7 958 ftprad گذرشار در رادیان و 1.9 tpmm (لبه در میلی متر) و 48 tpi (لبه در اینچ ) روی یک طرف -قسمت 2-قالب لبه
683پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130MM (میلی متر) (5/25IN) (اینچ) با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 958 FTPRAD 7(گذر شار در رادیان) و 1.9tpmm (لبه در میلی متر) 48tpi لبه در اینچ -روی هر دو طرف قسمت 2- قالب لبه A
684زبان های برنامه نویسی APL-
685سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -انتقال -دسترسی ومدیریت فایل -قسمت 2- تعریف انباره فایل مجازی
686سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-انتقال ،دسترسی و مدیریت فایل -قسمت 3- تعریف خدمت فایل
687سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-انتقال ،دسترسی و مدیریت فایل -قسمت 4- ویژگی پروتکل فایل
688سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -زبان ویژگی ترتیب موقت (LOTOS) فن توصیفی صوری براساس ترتیب موقت رفتار قابل مشاهده
689سامانه های پردازش اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر(FDDI) قسمت 1- پروتکل لایه فیزیکی (PHY) حلقه نشانه
690اطلاعات و مستندات بخش الحاقی مجموعه نویسه کد شده الفبای عربی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
691فناوری اطلاعات -توابع کنترلی برای مجموعه نویسه های کد شده
692فناوری اطلاعات مجموعه نویسه های تصویری کد شده تک بایتی 8 بیتی قسمت 3- الفبای لاتین شماره 3
693فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-کارکرد مدیریت آزمون
694فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-کارکرد پایش زمان پاسخ
695فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) قسمت 8-11 -قرارداد کنترل افزاره گذرگاه اینترنت -خدمت پیش رانی لایه 3
696فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) قسمت 8-2 -قرارداد کنترل افزاره گذرگاه اینترنت -افزاره شبکه محلی
697فناوری اطلاعات -زیست سنجی -ملاحظات قضایی و اجتماعی برای برنامه های کاربردی تجاری -قسمت اول- راهنمای عمومی
698فناوری اطلاعات -میان افزار چند رسانه ای - قسمت 8- نرم افزار مرجع
699رویه های نمونه گیری برای بازرسی براساس مشخصه های کیفی -قسمت پنجم -سامانه فهرست طرح های نمونه گیری دنباله ای براساس حد کیفی پذیرش (AQL) برای بازرسی انباشته ای
700آزمونهای شرایط محیطی -آزمون ec-افتادن و واژگون شدن
701آزمونهای شرایط محیطی-آزمون Ee-جهش
702تعبیر آماری داده ها آزمونها و بازه های اطمینان مربوط به نسبت ها