اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
استخدام کشوری - برنامه ‌های عمرانی - تامین اجتماعی - سازمان های دولتی – نظام صنفی - وام - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 1366.11.28 – 142712 ت1037 - 1366.12.08 - 2179 - مصوبه هیات وزیران - اسناد مرتبط: آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت
142712
1366/11/28
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد