آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
استخدام کشوری - بهداشت و درمان - سازمان های دولتی - صنایع - کیفری - مدنی -نظام پزشکی - واردات و صادرات - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 1365.05.26 – 39266 – 1365.06.17 - 451 - مصوبه هیات وزیران - اسناد مرتبط: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانونی تشکی
39266
1365/05/26
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد