دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت
بخشنامه جدید و یکپارچه نظارت - این دستورالعمل از نوع لازم الاجرا بوده که برای تعیین حق الزحمه نظارت مهندسان مشاور ابلاغ گریده تا در قراردادهایی که از تاریخ 1396.04.01 منعقد می شود با رعایت نکات مندرج در بخشنامه مورد استفاده قرار گیرد
96/1162634
1396/02/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد