مشخصات فني عمومي كارهاي خطوط لوله آب و فاضلاب شهري(نشريه شماره 303)