نرم افزار محاسبه بخشنامه 3191


نحوه تعیین حق الزحمه مهندس مشاور در رشته ساختمان

ورود اطلاعات

نام پروژه
ساختمان/فضاویرایشحذف

نام ساختمان/فضا
شماره گروه ساختمان:
تعداد طبقات:
انتخاب مرحله:

مرحله اول قسمت اول


مرحله اول قسمت دوم


مرحله دوم


مرحله سوم


لطفا برآورد هزینۀ اجرای کار را به یکی از سه روش زیر انجام دهید.
(توضیح : در صورتی که طراحی ساختمان شما تکرار خواهد داشت صرفا برآورد یک ساختمان را وارد نمایید.)
1. برآورد مسقتیم ریال

2. زیربنا(متر مربع) x هزینه واحد ساخت(ریال)
زیربنا هزینه واحد ساخت

3.(برآورد فهرست بها+هزینه تجهیز) x ضریب بالاسری
برآورد فهرست تجهیز ضریب بالاسری

نوع فعالیت:      عمرانی        غیر عمرانی

آیا کار نیمه کاره است؟      بله        خیر

تعداد دفعات انجام کار:

متراژ (جهت درج در جدول) (متر مربع)